Sr. Joan Batlle Collet
Sr. Joan Batlle Collet
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOAN BATLLE COLLET

FUTURVENT

Text del 2008

Les noves normatives obliguen a complir directrius d’evacuació de fums molt estrictes.

La diversitat i la complexitat del món de la construcció explica que sovint moltes de les tasques que desenvolupen les companyies catalanes d’aquest sector siguin poc o gens conegudes pel gran públic. Aquest és el cas de la tasca desenvolupada per Futurvent, una firma amb seu a Granollers que es dedica a la ventilació industrial per coberta i l’evacuació de fums incendis de les naus industrials. Concretament, el seu objectiu és aportar solucions per coberta per tal de complir la legislació vigent en Prevenció, Llocs de Treball i Seguretat d’Incendis.

Joan Batlle és el gerent i un dels creadors de l’empresa, juntament amb Laura Porro, la seva esposa, i Jaume Vallespin. “Tot i que sóc Arquitecte de formació, durant 18 anys em vaig dedicar a la construcció de motors elèctrics per a la ventilació de l’aire condicionat en una empresa familiar. Quan arribà el moment del relleu generacional, ens adonàrem que era indispensable donar un tomb en la nostra línia de producció industrial per adequar-nos a les noves demandes dels clients. Després d’efectuar una anàlisi de les possibilitats del mercat i del nostre tarannà empresarial, optàrem per redefinir un producte de ventilació per a coberta de naus industrials, tot i adaptant-ne el disseny i facilitant-ne el muntatge, per tal de minimitzar els riscos laborals dels treballadors que desenvolupen la seva tasca a la coberta de l’immoble. Al principi ens centràrem exclusivament en la renovació d’aire des de la coberta de les naus industrials. Posteriorment, començàrem a donar resposta també a les necessitats d’evacuació de fums incendis a les cobertes de naus industrials.”

Els articles de ventilació per a coberta de Futurvent tracten els problemes d’humitat i de ventilació de les naus industrials, alhora que s’adapten fàcilment a la disposició de l’edifici. “En aquest moment, disposem de dos productes patentats: un amb base esfèrica i l’altre, cilíndrica, capaç d’ubicar-se amb qualsevol inclinació. Amb aquestes dues propostes aconseguim que l’aire circuli en forma d’espiral, de manera que s’afavoreix la ventilació de l’espai. Al mateix temps, estan ideats per tal que s’autoajustin fàcilment a la inclinació de la coberta, amb la qual cosa s’eliminen les errades humanes de medició.”

El desenvolupament de l’activitat empresarial de Futurvent té assegurada la continuïtat, fins i tot en època de crisi, ja que és obligatori per llei el condicionament dels espais industrials. Per afegitó, han reforçat l’èxit de la seva fórmula empresarial amb una nova proposta: “La nostra dedicació als dispositius d’evacuació de fums és recent, però proporcionarà força estabilitat i continuïtat a la nostra activitat, ja que les noves normatives obliguen a complir directrius molt estrictes.”

En aquest sentit, cal destacar que al nostre país existeix un elevat compliment de la jurisdicció en matèria de seguretat laboral. “Per desgràcia, els accidents en la branca de la construcció i els anomenats in itinere enfosqueixen i distorsionen les dades al voltant d’aquesta qüestió.”

D’altra banda, cada vegada Futurvent actua més com a marca blanca de grans companyies del sector. “Aquestes empreses estan esdevenint únicament grans distribuïdores i muntadores finals dels articles que altres empreses més petites i especialitzades els subministren.”

Després d’haver intentat l’expansió cap a països com França o Portugal, Futurvent s’ha centrat en el mercat nacional. “Vam adonar-nos que la nostra tasca s’ha de desenvolupar en territoris propers perquè comporta el desplaçament forçós d’aparells voluminosos i de mà d’obra. Per aquesta raó, el nostre repte empresarial és consolidar-nos en el nostre país, d’una banda fidelitzant els clients ja existents i, d’una altra, ampliant el nombre d’industrials atesos.”

En una activitat com la seva, la fidelització ha de ser entesa en un sentit molt ampli: “La nostra feina no té una continuïtat immediata, ja que han de passar uns anys perquè l’usuari requereixi de nou els nostres serveis. Tanmateix, sí que pot difondre la nostra feina entre altres empresaris, i és amb aquest sistema com ens hem anat consolidant al llarg dels anys. Ara bé, únicament un terç de les propostes fetes als industrials que ens han sol·licitat un pressupost es materialitzen, no pas perquè les altres dues parts recorrin a companyies de la competència, sinó perquè consideren que la inversió és massa elevada per la seva situació econòmica i esperen un moment més propici.”

En els propers anys, segurament es construirà menys al nostre territori, ateses les previsions d’una conjuntura econòmica adversa, però els empresaris hauran de portar a terme les obres de condicionament que marquin les directives, cada vegada més rigoroses, en matèria de ventilació i evacuació de fums. “Com a professionals dedicats a una activitat empresarial, les nostres actuacions sempre han de partir d’una anàlisi de la situació econòmica actual i de les previsions per als propers anys amb l’objectiu d’adaptar-nos al context i les necessitats de cada període.”

En aquest sentit, Joan Batlle és pessimista sobre el present i el futur de les indústries catalanes: “Si Catalunya continua sent un país on la tradició empresarial està fortament arrelada no és pas per raons financeres, sinó per una qüestió d’idiosincràsia i de respecte a la nostra història econòmica i a les nostres tradicions. En aquests moments, operar a Catalunya és molt menys rendible que fer-ho a altres territoris de l’Estat espanyol, com ara l’Aragó, molt propers geogràficament. Aquesta situació no ha estat pas espontània, sinó conseqüència de la deixadesa i falta d’interès i d’inversions que ha patit el nostre país i el nostre teixit empresarial. Durant uns anys, s’ha apostat únicament pel creixement econòmic basat en l’especulació immobiliària. El problema, però, és que aquest tipus d’expansió és sempre temporal, i més encara quan s’ha basat, com en el nostre cas, fonamentalment en la construcció de segones residències i habitatges unifamiliars.”