Sr. Joan Martínez i Sanjosé
Sr. Joan Martínez i Sanjosé
PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

JOAN MARTÍNEZ I SANJOSÉ

WIDEX AUDÍFONOS

Text del 06/10/09

Som els distribuïdors a Espanya d’una empresa danesa fabricant de pròtesis auditives, és a dir, aparells per a les persones que no senten bé.

Els nostres productes no són de consum, sinó aparells d’alta precisió dedicats a pal·liar les dificultats de les persones amb dèficit d’audició. Per això, a banda de l’alt component tecnològic, tenim com a prioritat el vessant humà.

Hauria d’existir una major coordinació entre les diferents àrees professionals (metges, audioprotesistes, logopedes i psicòlegs o educadors) relacionades amb la pèrdua d’oïda.

Mai hem sacrificat efectivitat per estètica, encara que aquesta sigui més rendible comercialment.

A Espanya ens manca civisme, valors col·lectius i consciència social perquè el nivell cultural formatiu mig és baix.

No hi ha propostes de futur ni per part del Govern ni per part de l’oposició.

L’enginyer industrial Joan Martínez i Sanjosé va exercir durant molt temps com a docent de Tecnologia Electrònica i d’Acústica Electrònica Aplicada a les Pròtesis Auditives. Des de l’any 1978, és president de l’empresa Widex Audífonos. “Widex és una empresa d’origen danès que fabrica pròtesis auditives, és a dir, aparells per a les persones que no senten bé per diversos motius. Nosaltres en som els distribuïdors a Espanya. L’empresa matriu s’ha caracteritzat, des de la seva fundació el 1956, per ser una companyia líder en recerca i en desenvolupament segons les disponibilitats tecnològiques de cada moment, i aquesta realitat és reconeguda a nivell internacional.”

El senyor Martínez comparteix els mateixos valors socials que defineixen l’empresa danesa i, de fet, fou aquesta una de les raons que el van fer decidir a distribuir-ne els productes. “Distribuïm productes que no són de consum, sinó aparells d’alta precisió dedicats a pal·liar les dificultats de les persones que tenen un dèficit en l’audició. Per aquesta raó, a banda de l’alt component tecnològic, tenim com a prioritat el vessant humà. La meva opinió és que no hi ha prou conscienciació vers les persones que no senten bé; pateixen, tenen dificultats de comunicació i d’integració, però això preocupa poc a la societat. I aquest problema no pot ser contemplat només d’un punt de vista comercial. A Widex tenim un objectiu tecnològic de recerca, i un concepte molt personal i humà del producte i del seu destinatari final.” Com a mostra d’aquest compromís amb la societat, Joan Martínez va fundar i presidir, des del 1976 fins al 1994, la Asociación Nacional de Audioprotesistas, a més de ser creador, l’any 1997, de la Fundación Widex Audiología, la qual presideix en l’actualitat. La seva lluita ha estat aconseguir la professionalització i la regulació del sector a l’Estat espanyol, una tasca que va culminar amb el seu nomenament com a president de l’Associació Europea d’Audioprotesistes, càrrec que ocupà fins a l’any 2001.

L’empresa Widex ofereix un servei integral més enllà de la implantació dels aparells. “El valor afegit de la nostra companyia és el servei continuat que hi ha després de l’adaptació dels nostres aparells, com ara resoldre els possibles dubtes, fer qualsevol mena de reajustaments, proporcionar suport psicològic, etc. La distribució la duem a terme per mitjà dels Centres Oficials Widex, centres exclusius amb un alt nivell professional i amb experiència en audiologia.”

Amb la finalitat d’aconseguir una millora en els tractaments de les persones que pateixen dificultats auditives, Joan Martínez creu que “hauria d’existir una actuació inter i pluri disciplinar entre les diferents àrees mèdiques relacionades amb aquest tema. Otorinolaringòlegs, audioprotesistes, logopedes, psicòlegs o educadors haurien d’estar més ben coordinats.”

Tanmateix, l’evolució que han experimentat les pròtesis auditives des de que es van començar a implantar fins als nostres dies ha beneficiat enormement “les persones que han patit pèrdua auditiva de manera natural o a causa d’alguna patologia. Als anys 60 no podíem fer res més que amplificar el so. El 1996 vam ser els primers en fabricar audiòfons amb tecnologia digital. Un dels grans reptes és la comprensió amb soroll. Quan hi ha unes condicions acústiques dolentes, la persona que sofreix disminució sensorial té moltes dificultats per entendre bé; mai podrem suplir al 100% la transmissió del senyal de la veu al cervell. Els nostres productes són un pal·liatiu perquè la persona que es troba amb aquest problema pugui desenvolupar-se de forma relativament acceptable dins el món habitual de comunicació. Per sort, l’avenç tecnològic en l’àmbit de l’audició fa que puguem oferir cada cop un so més natural i més semblant a l’audició normal.”

Això no obstant, hi ha casos en què els audioprotesistes no poden intervenir. “El protocol habitual de tractament d’una pèrdua auditiva és que el pacient visiti en primer terme l’otorinolaringòleg perquè li facin un diagnòstic. Només quan es descarta qualsevol tractament amb medicaments o amb cirurgia, es produeix la intervenció de l’audioprotesista, qui tractarà la pèrdua auditiva del pacient a través d’audiòfons.”

Els metges, una vegada els pacients es troben en mans dels audioprotesistes, fan un seguiment del guany de l’audició obtingut gràcies a la pròtesi auditiva.“Aquesta col·laboració és essencial pel bé de l’afectat. Avui dia, hi ha centres específics només dedicats a l’adaptació d’aquests aparells. Ens podrem trobar òptiques amb tradició i experiència, que disposen d’un departament d’audiologia, muntades segons la normativa legal vigent i amb un audioprotesista titulat al capdavant, i centres o gabinets audiològics exclusius.”

Respecte a la fabricació d’aparells auditius, a més de l’element tecnològic cal tenir molt en compte l’estètic. “En alguns casos, el valor tecnològic ha estat supeditat al estètic. Nosaltres no hem sacrificat mai efectivitat per estètica, encara que aquesta sigui més rendible comercialment. En realitat, el secret rau en trobar l’equilibri entre ambdues. Un gran pas tecnològic en aquest sentit ha estat la microminiaturització electrònica.”

Per estar al dia dels avenços del sector “és important que els audioprotesistes trametin les necessitats del client a fabricants i investigadors perquè hi adeqüin els seus productes i la seva recerca.”

Amb relació a l’actual daltabaix que pateix la nostra economia, el senyor Martínez afirma que, “en plena efervescència constructora, ja s’intuïa com acabaria la situació: era un ritme insostenible. Aquests darrers anys, Espanya ha progressat des del punt de vista material, però no ho ha fet de manera anàloga pel que fa a l’estructura i a la cohesió socials. La nostra productivitat és més baixa que la dels països del nostre entorn. Ens manca civisme, valors col·lectius i consciència social perquè el nivell cultural formatiu mig és baix. I, a sobre, s’ha prioritzat l’acumulació de possessions per viure millor sense aplicar-hi l’esforç. Widex Audífonos és una empresa de tecnologia punta; per tant, la qualificació mitja dels nostres empleats és alta, ja que el producte ho requereix. Tanmateix, tenim dificultats per trobar personal amb una bona base.”

Comparat amb altres països de la Unió Europea, és evident la lentitud a l’hora de proposar solucions per part dels polítics de l’Estat. “Entre els anys 2006 i 2007 a Alemanya ja hi havien problemes econòmics i ja plantejaven solucions pràctiques per arreglar les coses, mentre que a Espanya es discutia si patíem una desacceleració o una crisi. Aleshores ja s’haurien d’haver fet plans a llarg termini i amb calma. Malauradament, no hi ha propostes de futur ni per part del Govern ni per part de l’oposició.”

Des de la seva empresa, intenten oferir ajudes als clients fidels que sofreixen les conseqüències de la crisi. “Es tracta de ser eficaç perquè no s’ensorri tot. A qui ha donat proves de la seva honestedat tota la vida se l’ha d’ajudar, ja que els bancs no ho fan.”