Sr. Jordi Serra Rovira
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Jordi Serra Rovira

Text del 2001

Reflexió, consciència social i innovació són, sens dubte, factors cons­tants en la trajectòria de Jordi Serra Rovira que, des de l’any 1984, no ha parat d’aplegar vivències apassionants i compromeses sobretot amb el desen­volupament global de Catalunya, tant a l’àmbit públic com al privat. “No provinc d’una família d’advocats. Vaig fer dret per motius de caràc­ter social. Recordo la dècada dels 70 i els inicis dels 80 com el moment idoni per canviar les coses des de dins, que dèiem uns quants utòpics. La vessant que més em va motivar llavors va ser la política. Durant 14 anys vaig exercir responsabilitats al Govern de Catalunya, com a cap del Gabinet de Sanitat, director general de Re­cursos Sanitaris i de Seguretat Ciutadana, secretari general de Joventut… Estic orgullós d’haver contribuït al creixement nacional del país en un moment en què calia fer-ho amb tots els elements.”

En arribar als 40 anys, Jordi Serra fa una reflexió personal: “Em plantejo seriosament continuar però des del sector privat. El 1998 m’incor­poro al despatx d’advocats Ebame & Associats, des d’on donem un servei integral amb una part molt important centrada en l’asses­sorament d’empreses.”

El fet d’haver conegut en profunditat l’empresa pública i de treballar ara amb la privada com a assessor jurídic el fan arribar a la convicció que la frontera entre el dret públic i el privat és cada cop més difusa: “He après que, de cara a aquest segle que co­mença, un dels grans reptes serà la gestió dels serveis col·lec­tius des de la col·laboració entre l’àmbit públic i el privat. Aquest fet implicarà, entre d’altres, que en un futur no molt llunyà dret públic i dret privat es veuran més i més implicats i interconnectats.”

La sensibilització de l’empresari davant temes com ara l’adaptació d’una filosofia de pre­venció o la necessitat de recórrer als serveis d’un advocat-assesor jurídic representa el centre d’atenció de Jordi Serra en la seva tasca professional. Reconeix que la càrrega que suporta l’assessor és considerable: “Fins i tot fem de psicòlegs. Afrontem bastants res­pon­sa­bilitats i el grau d’experiència que se’ns demana és molt alt. Cal que l’assessor sigui un bon coneixedor de l’entorn legal, social, polític, institucional, etc., i pugui participar en les decisions de l’em­pre­sa des de l’aplicació de la lògica i la visió oberta i de futur. La sin­ceritat ha de protagonitzar la relació amb el client. En els mo­ments de negociació de temes crucials, l’advocat ha de ser present per posar pau quan convingui, però també ha de ser capaç de de­fen­sar radicalment els interessos del seu representat.”

Una de les matèries que afecten el món de l’empresa i està pendent de resolució és, segons Jordi Serra, l’excés de regulació: “A l’àmbit del dret, no tan sols hem de parlar del concepte de llibertat de mercat sinó també de la seva regulació. S’hauria de trobar el punt interme­di perquè es pogués desenvolupar una activitat empresarial lliure amb unes condicions de qualitat, d’eficiència i d’ètica que impli­ques­sin un respecte a l’entorn, al medi ambient, a les condicions de seguretat de la mateixa empresa, dels veïns, dels treballadors… sen­se caure en l’excés de burocràcia ni de reglamentació. És evident que s’han de complir les normatives però, segons com es miri, hi ha un marc excessivament estricte i costós per a la Pime. Hauria d’haver-hi més flexibilitat i menys dogmatisme encarcarat.” El camp d’acció d’Ebame Associats és vast i ambiciós: “Tenim una ofi­ci­na a Brus­sel·les. Tota la nostra tasca requereix un reciclatge continuat, mol­ta dedicació, hores de feina i un grau elevat d’adap­tabilitat. L’a­pa­ri­ció de gabinets grans ens fa adequar al nou entorn. Es tracta de poder competir amb ells en unes condicions sem­blants. En aquest sentit, crec sincerament que Ca­ta­lu­nya ofereix unes condicions professionals molt atractives per a tothom.”

Jordi Serra, a més de la seva tasca professional com a assessor jurídic d’Ebame Associats, també és president de Catalunya Societat Activa: “En una societat canviant com la nostra, estem experimentant tras­torns que ens afecten ineludiblement. El que no hem de fer mai és adoptar una actitud de victimisme davant noves circumstàncies socials, econòmiques i polítiques; tot el contrari, hem de revitalitzar la societat per tal de reprendre el fil d’agitació intel·lectual i de pensament que la Catalunya de demà ens exigeix. Sempre he estat de l’opinió que els advocats haurien de tenir integrada aquesta ves­sant social i no per això m’he de considerar un lletrat atípic. M’agra­da­ria també que les empreses s’involucressin més en la societat, que adoptessin criteris d’economia social. Això suposaria un pas significatiu per a totes aquelles empreses de nova implantació que tenen entre els seus objectius la creació de riquesa. Crear-la impli­ca no solament generar llocs de treball o revitalitzar àrees geogràfi­ques, sinó, també, invertir en iniciatives socials.”

Les paraules de Jordi Serra són el reflex d’un esperit innovador i encorat­ja­dor: “Estic convençut que la figura de l’advocat s’ha humanitzat i apro­pat a la realitat de la societat en general i, en concret, a la de l’empresari. En aquest darrer àmbit considero que hau­ríem de ser cridats més sovint a participar com a agents socials ac­tius. És a dir, més per crear i menys per interpretar o simplement apli­­car. De fet, estem constantment en contacte amb la realitat. I da­vant la dilació de l’Administració de justícia, cal aprofundir en la tèc­nica de la nego­ci­ació i en la solució pactada de conflictes; en de­fi­ni­ti­va, en una no­va cultura de prevenció que estalviï temps i recursos.”

Aquest jurista confessa sentir-se satisfet per dedicar-se plenament a una professió que el motiva i apassiona: “Em trobo molt a gust aplicant allò que vaig estudiar i que és i he sentit com a professió. El dret m’ha ajudat a potenciar la conscienciació social. Tinc molt arrelats els conceptes de justícia i equitat. Cal que els advocats vetllem pels drets de les persones allà on desenvolupem la nostra feina. Hem de tenir la voluntat de defensar els dèbils. No oblidem que el dèbil pot ser també un empresari davant l’Administració. Aquest és el meu sentit del dret. Vaig esdevenir advocat, continuo sent-ho i mantinc el mateix esperit renovador. Malgrat la realitat que vivim, des de la meva professió encara vull canviar les coses que no m’agraden, defensar el principi de la cohesió, el civisme i, sempre, la llibertat col·lectiva i individual. Desitjo vetllar pels interessos del meu país, perquè un país de qualitat és capaç de tenir consciència de tot allò que es pot fer i d’allò que no es pot fer.”

Aquesta és la visió de Jordi Serra Rovira, un lletrat que, de ben segur, continuarà treballant en el fu­tur amb la mateixa voluntat i rigor que l’han guiat fins ara.