Sr. Josep Serra Ruaix
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Josep Serra Ruaix

SERRA & RUAIX

Text del 2001

L’experiència de les dificultats i la solitud de l’empresari viscuda pel propi Josep Serra van determinar que es decantés per una fórmula d’assesso­ra­ment integral i personal que també tingués en compte els aspectes més emocionals i emotius de la tasca empresarial. “En acabar la carrera vaig marxar a treballar a Suïssa perquè volia millorar el meu nivell de fran­­cès. Més endavant, la mateixa entitat em va oferir la possibilitat d’instal·lar-me a Alacant com a responsable independent d’una de les seves àrees, relacionada amb el sector immobiliari. Va ser així com em vaig convertir en empresari. L’experiència va ser molt enri­qui­dora, però també dura perquè vaig poder comprovar personal­ment l’aïlla­ment i la falta de recursos que caracteritzen la tasca em­pre­sarial.”

Una vegada va constatar que la seva vertadera vocació era l’advocacia, tornà a Barcelona i s’establí per compte propi juntament amb un altre company de promoció, Ferran González Sala, el 1995. Van treballar ple­gats durant dos anys fins que es van adonar que volien em­prendre ca­mins diferents: “Ell desitjava exercir com a advocat d’em­presa i jo volia continuar sent un assessor independent que pro­­­por­cionés un servei integral i personalitzat a les Pime. Aquest tipus de com­panyia es malfia dels grans despatxos d’advocats i s’estima més una atenció personalitzada i una relació amb el seu assessor que va­gi més enllà de l’estrictament laboral.”

Després d’un període d’exercici independent, l’any 2000 s’incorporen al seu projecte d’assessorament dos economistes exempresaris encarre­gats de l’àrea de finançament i de la captació de fons per a l’expansió d’empreses: “Sempre m’ha preocupat especialment la cerca d’inver­sors per a projectes de creixement de les Pime, sobretot perquè és molt difícil que els grans inversors es fixin en elles ja que les quan­titats que necessiten són petites i, en canvi, els directius volen inver­tir en grans projectes. Els petits empresaris ja disposaven de col·lec­tius com ara el CIDEM, però els seus resultats no eren notables per dues raons: en primer lloc se’ls demanava una sèrie de requisits que la majoria, per edat i per formació, no sempre podia complir. Un d’a­quests tràmits és la confecció dels bussiness plans, que acaben sent elaborats en molts de casos per especialistes i, a més, a l’hora de presentar els projectes l’accés a l’acte era limitat. Això es feia per protegir les idees que els empresaris presentaven, però crec que és una mesura contraproduent perquè la competitivitat mai no ha estat negativa, sinó que ha empès a millorar contínuament. Hem de tenir en compte que la quantitat d’inversió obtinguda, entre 10.000 i 12.000 milions de pessetes, era escassa pel volum d’empresaris man­­cats de finançament. El CIDEM va fer un gran esforç per solu­cionar aquesta situació i es van portar a terme diverses reu­nions, però no es van poder resoldre els entrebancs. La conclusió és que els diners criden els diners i que els petits empresaris no disposen de liqui­ditat, sinó només de les seves idees i del seu tre­ball. Tot plegat ens va conduir a crear un sistema d’assessorament jurídic i econòmic que permetés a l’empresa disposar de l’estructura mer­can­til i la ges­tió econòmica adequades. Per assolir aquest últim objectiu, podem realitzar projectes de consultoria en què els nostres professionals s’impliquen veritablement en la gestió de l’empresa i n’assumeixen les tasques de gerència durant un cert període de temps. Només d’aquesta manera, podem assegurar a l’empresari la possibilitat de créixer en tot moment.”

La feixuga tasca d’ajut i consolidació de les Pime del país fa que s’adonin de les càrregues i greuges que comporta l’activitat empresarial a l’Estat espanyol: “Molt sovint el patrimoni de l’empresari i el del seu negoci es confonen, de manera que en cas de crisi els seus béns per­so­nals i familiars perillen. A aquest fet se’n suma un altre: la con­si­de­ració de la companyia per part del propietari com un patri­mo­ni amb un valor personal molt elevat. Nosaltres intentem que aquesta ba­rreja i aquest desordre financer s’estructurin mitjançant la plani­fi­cació i la recapi­ta­lit­zació, perquè no és gens convenient que for­min una a­malgama. Ara bé, la figura de l’empresari està sotmesa a una res­­ponsabilitat que no sempre és fàcil assumir. Per exemple, en cas de fa­llida i si el tancament es produeix a conseqüència d’una ne­gli­­gència, l’actual Llei de societats anònimes responsabilitza l’em­pre­sa­ri. És impossi­ble que el directiu s’encarregui de tots els as­pec­­tes de la seva em­pre­sa, perquè fonamentalment s’ha de cen­trar en la creació de rique­sa. Aquesta injusta situació el desmotiva pro­fun­dament i en porta alguns a una depressió que requereix trac­tament psicològic. Crec que per això és tan important que els brin­dem el nostre suport i com­prensió personals en tot moment, que els es­coltem, que ens sabem posar en la seva situació i que els a­con­­sellem amb honeste­dat per descarregar-los de totes les obli­ga­cions col·laterals que han d’assumir, però que estrictament no for­men part de la seva tasca professional.”

Precisament, la duresa de l’activitat empresarial explica que les noves ge­ne­ra­cions no hi estiguin gaire interessades: “Les enquestes demostren que els joves universitaris aspiren a treballar com a funcionaris o alts càrrecs en una multinacional, però que és pràcticament inexis­tent l’esperit empresarial. Amb aquests resultats podem apreciar l’es­­cassa valoració que mereix la figura de l’empresari en el nostre àmbit cultural, en part pel gran sacrifici que comporta aquesta dedi­ca­ció.”

Per això mateix, Josep Serra opina que seria positiu l’acostament cap a altres models econòmics on la figura i els valors empresarials gau­dei­xen del vistiplau popular: “El model econòmic nord-americà té molts avantatges per a la figura empresarial perquè es valora el creixement econòmic que la seva tasca aporta a la comunitat. És cert que no ni ha la protecció laboral dels estats europeus, però tam­bé ho és que la taxa d’atur és pràcticament zero. Crec que fonamen­tal­ment és un mo­del més lliure on tancar una empresa quan passa per dificultats és molt més fàcil. A Catalunya, la fallida o el tanca­ment és l’últim pas d’una llarga agonia durant la qual, possiblement, l’empresari i la seva família hauran perdut tot el capital personal.”

La dedicació de Josep Serra Ruaix al dret i a l’empresa és clarament vocacional. Ell valora per damunt de tot la independència que li atorga la seva posició: “T’enriqueix molt ajudar una altra persona i man­te­nir la teva independència. Per això crec que no hem de par­ti­cipar mai en els consells d’administració, perquè nosaltres som as­ses­sors, no pas empresaris.”