Josep Oriol Carreras
Fotografia: Àngel Font
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari, Pròleg

Sr. Josep Oriol Carreras

Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

“Tenim un profund sentiment corporatiu, en el bon sentit de la paraula. Tal vegada, aquesta percepció ens fa veure el Col·legi com la casa comuna de tots”

Igual que altres professionals signen actes, informes o dictàmens, els enginyers de camins, canals i ports firmem projectes o direccions d’obres. Per poder fer-ho, en qualitat de persones físiques, òbviament ens cal estar col·legiats. Les xifres són prou reveladores: més del 95% dels nostres enginyers de camins pertanyen al Col·legi, la qual cosa significa que hi ha al voltant de 2.200 afiliats. Potser l’elevat índex d’inscripcions prové del fet que tenim un profund sentiment corporatiu, en el bon sentit de la paraula. Tal vegada, aquesta percepció ens fa veure el Col·legi com la casa comuna de tots.

Ens sentim triplement afortunats: perquè els nostres enginyers desitgen estar col·legiats, perquè cobrem una quota molt raonable i, finalment, perquè valorem sobretot el fet de poder oferir-los un gran nombre de serveis força interessants. Els enginyers agremiats comparen i s’adonen fàcilment que pertànyer al Col·legi té molts avantatges.

És interessant i necessari aclarir quin és l’objecte de la nostra tasca, ja que, per al públic en general, d’alguna manera som els grans desconeguts. Als enginyers de camins, canals i ports, se’ns relaciona generalment amb l’obra civil i les grans infraestructures que afecten tothom. Tot i que és cert que planifiquem, dissenyem i projectem des dels ports fins a les preses, els ferrocarrils, les carreteres, el metro o l’AVE, també cal remarcar que el nostre vincle amb el món de l’edificació és complet i que molts enginyers de camins es dediquen quasi exclusivament al sector immobiliari. Tècnicament parlant, distingim entre l’obra civil i l’edificació. El terme edificació és ampli i inclou tant els habitatges com els equipaments –escoles, hospitals, comissaries de mossos d’esquadra, universitats, etc–.

Com a enginyers que som, no tenim facultat sinó Escola Tècnica Superior, igual que els arquitectes o els enginyers industrials. La relació entre el Col·legi i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona és entranyable. Hi ha un conveni i un patronat que regeixen les funcions entre ambdues institucions. Promovem la formació continuada des del Col·legi, per mitjà de l’Escola. En alguns casos, també oferim formació directament. Malgrat l’endogàmia natural del món universitari, intentem aconseguir que els futurs enginyers de camins s’adaptin a les demandes del mercat. Per tant, treballem conjuntament perquè als estudiants se’ls ensenyi allò que realment necessita la societat.

La preparació dels nostres enginyers de camins en general i dels barcelonins en particular ens omple d’orgull, ja que l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona és considerada capdavantera dins del rànquing de les diferents escoles espanyoles. A l’àmbit mundial, i des del punt de vista de la formació tècnica, els enginyers de camins de Catalunya ocupen els primers llocs en les llistes dels millors formats, perfectament comparables amb els francesos i superant els escandinaus i els anglosaxons. La professió s’estudia aquí amb profunditat i alhora amb una àmplia visió de conjunt.