Sr. Josep Rodríguez Vilarrasa
Sr. Josep Rodríguez Vilarrasa
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOSEP RODRÍGUEZ VILARRASA

CANTERAS LA PONDEROSA

Text del 2008

“L’Administració és qui ens reclama més producte, però també és ella mateixa qui més limita el nostre sector”

“Els coneixements me’ls va donar ESADE, però les actituds les vaig rebre del meu pare”

Canteras la Ponderosa és una empresa dedicada a l’extracció, trituració, classificació i distribució de pedra calcària i granítica per a la construcció i les obres públiques. Fundada l’any 1967 per Aquilino Rodríguez, avui l’entitat compta amb l’aval d’haver-se convertit en líder del seu sector. Josep Rodríguez Vilarrasa, fill de qui fou l’artífex de la companyia, n’ocupa la direcció general. “Actualment, Canteras la Ponderosa compta amb dos centres de producció: un a Alcover, a la comarca de l’Alt Camp, i l’altre a Riudecols, al Baix Camp. Ambdós són explotacions a cel obert de pedra calcària i de pòrfir granític per a plantes de formigó i d’asfalt per a obra civil en general. Els materials més comuns que classifiquem són sorres, gravetes, grava-ciment, escullera i balast. A banda de dedicar-nos a l’extracció de la pedra i al tractament dels àrids, comptem amb una planta dosificadora de grava-ciment, una planta de formigó i també ens encarreguem del transport d’àrids i de formigó.”

La tasca bàsica de Canteras la Ponderosa és crear la matèria primera emprada pel sector de la construcció. “Després d’extreure la pedra de la muntanya mitjançant explosius, la sotmetem a un procés que la cisella en diferents dimensions. D’aquesta manera, el material resultant pot anar destinat a diversos usos, com ara l’asfalt de carreteres, el formigó estructural o els dics dels ports. Essencialment, ens dediquem a extreure un producte natural que després transformem físicament en una matèria primera bàsica que té un consum extraordinàriament elevat. Cal saber que, després de l’aigua, l’àrid és el producte més demanat al conjunt de l’Estat espanyol: les estadístiques situen el seu consum en 65 milions de tones de material l’any.”

Una xifra prou significativa que reflecteix la bonança econòmica que experimenta el nostre país. “Efectivament, com més rica és una societat, més àrids consumeix. El benestar d’un territori sempre es materialitza en l’increment i la millora de les seves infrastructures, ja que són indicatives de la qualitat de vida d’un país. Generalment, els grans clients d’àrids són les administracions públiques.”

Tot i això, paradoxalment, sovint són precisament les complicacions administratives el que més dificulten l’obtenció de llicències o permisos d’explotació. “A Catalunya vivim una situació força intricada en aquest aspecte. Per una banda, l’Administració és qui ens reclama més producte, però també és la mateixa Administració qui més limita el nostre sector. Evidentment, els professionals entenem que la reglamentació ha de ser estricta i minuciosa però, sovint, la lentitud dels processos administratius i les complicacions legals fan que ens acabem sentint coartats a l’hora de treballar. És important que s’entengui que el material que nosaltres manipulem és un bé necessari per a la societat i que no té cap tipus de substitutiu. Per això, penso que caldria fer efectiva una nova disposició reglamentària, un replantejament en què tots els òrgans competents, com ara ajuntaments, departaments d’indústria, de medi ambient o d’urbanisme, se centressin a definir una nova normativa que fos més eficient que no pas la que regeix avui.”

Actualment, una de les obres més destacades en què participa Canteras la Ponderosa és el traçat de la línia de l’AVE que uneix Zaragoza amb Barcelona. “Nosaltres actuem com a proveïdors homologats de balast, que és el tipus de pedra que es col·loca entre les vies fèrries.”

En casos com aquest, inicialment s’accedeix a l’homologació mitjançant una anàlisi de la qualitat del producte que les empreses proporcionen. “Un cop superat aquest estudi de viabilitat, les entitats seleccionades participen en un concurs per escollir el subministrador oficial. Normalment, sempre s’acostuma a triar aquell centre de producció que, reunint tots els requisits necessaris, s’ubica més a prop de l’àrea on es desenvolupa el projecte, tot i que moltes vegades això pot arribar a suposar un radi de 300 km.”

Per tant, el transport és una part intrínseca d’un negoci d’aquestes característiques. “Cal oferir una bona qualitat de servei als clients, el qual implica tant el producte com el transport, que, certament, cada vegada pren més relleu. Darrerament, s’ha produït un increment en la distància dels desplaçaments que realitzem, i val a dir que, en l’últim any, la nostra divisió logística va obtenir una facturació superior a la del producte en si. La pedra és un material que per si sol té un cost baix, i és el transport qui acaba augmentant-ne el valor inicial. A Canteras la Ponderosa advoquem per un desenvolupament sostenible i ens preocupa l’excés d’emissions de CO2; és per aquest motiu que, seguint les directrius europees, actualment intentem implantar el desplaçament ferroviari, ja que és sempre menys contaminant.”

L’afany per preservar el medi ambient cada vegada és més efectiu i la legislació catalana garanteix la restauració de les pedreres per tal de protegir el territori. “L’evolució de la gestió dels indrets afectats ha estat considerable en les dues últimes dècades. Antigament, l’empresari no estava obligat a restaurar l’entorn utilitzat en l’activitat extractiva, tret d’alguns requeriments mínims i essencials. Això feia que l’explotació s’abandonés una vegada havia perdut el seu valor econòmic i, per tant, es deixava al descobert una superfície denudada, sense cap tipus de consideració envers el medi físic. Avui dia, però, tot ha canviat i s’inverteixen molts esforços per tal d’evitar la devastació del paisatge.”

L’any 1984 s’aprovà una normativa amb la finalitat que totes les explotacions disposessin d’un pla de restauració per garantir la recuperació ambiental de les zones afectades. “Això significà que les empreses del sector comencessin a estar obligades a emprendre projectes de restauració a la vegada que es dedicaven a l’explotació. Aquesta normativa inclou la necessitat d’un aval per part de la companyia que treballa en cada pedrera, i qualsevol incompliment d’aquesta precepte pot suposar el tancament immediat. Actualment, existeix una clara voluntat per part del Govern català a l’hora de trobar usos a totes aquelles explotacions exhaurides i, l’any 1994, el Departament de Medi Ambient va engegar un programa per localitzar i delimitar els espais afectats per activitats extractives abandonades amb la finalitat de trobar-hi solucions de restauració ambiental.”

Canteras la Ponderosa no només ha sabut sobreviure i adaptar-se als nous temps, sinó que una sòlida trajectòria de 40 anys l’ha situada al capdamunt del sector. “Si Canteras la Ponderosa ha arribat on és avui, indiscutiblement és gràcies al meu pare, una persona que va saber demostrar la seva vàlua quan, acabada la Guerra Civil Espanyola, es traslladà a Catalunya i lluità per crear i tirar endavant aquesta empresa. Qui el va conèixer, sap que era una persona extraordinàriament treballadora. Sempre he pensat que, professionalment, els coneixements me’ls va donar ESADE, però les actituds les vaig rebre del meu pare.”