PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

MARC BOIX SANGLAS

MARIS POLYMERS SPAIN, S.L.U.

Text del 2008

A Maris Polymers promovem i venem el sistema d’impermeabilització total.

El senyor Marc Boix Sanglas representa Maris Polymers Spain, una empresa especialitzada en la comercialització de sistemes i pintures de poliuretà líquid per impermeabilitzar paviments continus. “El poliuretà líquid no és un producte nou. A Espanya, potser és pioner, però a determinats països, com els Estats Units o Alemanya, fa temps que s’utilitza.”

L’aplicació és similar al de la pintura convencional. “S’obre el bidó, s’hi introdueix el corró i es pinta sobre la superfície escollida, prèviament preparada. Quan la pintura vulcanitza, és a dir, s’asseca, es transforma en una membrana semblant a la goma.”

Marc Boix detalla les aplicacions concretes més habituals d’aquests productes. “Són especialment indicats per aplicar en les típiques terrasses de gres, on hi ha els aparells d’aire condicionat, els desguassos, les antenes i un munt d’estructures collades sobre la superfície del terrat. Aquí és molt complicat adherir un sistema de tela asfàltica a totes les ranures. En canvi, el sistema líquid s’hi adapta perfectament. A més, evitem sobrecarregar les estructures.”

Aquesta pintura de poliuretà està formada per un 98% de matèria seca. “Les pintures convencionals tenen un determinat gruix que, un cop s’assequen, es perd, ja que el 50% del producte s’evapora. Però la pintura de poliuretà conté un 98% de sòlids. Això significa que quan s’asseca, pràcticament conserva la mateixa gruixària que tenia en estat líquid.”

Es tracta, a més, d’un producte amb una adherència excel·lent i transpirable. “L’adherència és extraordinària, ja que el poliuretà es comporta com una cola. De fet, determinats poliuretans els utilitzem per encolar, gràcies a la gran fixació del producte. A més, aquesta pintura també és transpirable al vapor, deixant transpirar 24 g/m2 de vapor d’aigua cada 24 hores, una característica molt important quan es tracta de productes que han d’estar exposats al sol.”

Al mateix temps, l’elasticitat és magnífica. “Té una elasticitat que arriba al 900%. Per tant, si es produeix un lleuger moviment a l’estructura, o una dilatació dins de l’edifici o a la terrassa, el producte l’absorbeix totalment gràcies a la seva gran cohesió.”

D’altra banda, els impermeabilitzants de poliuretà líquid són resistents als raigs ultraviolats. “Generalment, les teles asfàltiques típiques s’han de protegir del sol, ja que són productes termoplàstics i amb el temps es tornen rígides i acaben trencant-se. En canvi, la pintura de poliuretà líquid no necessita cap protecció, pot anar a la intempèrie, atès que els raigs ultraviolats no l’afecten gaire i és capaç de resistir fins a 250º C.”

A més, en cas que plogui durant l’aplicació, les pintures de poliuretà líquid tenen l’avantatge que no es barregen amb l’aigua. “Són totalment impermeables i inalterables al contacte constant amb l’aigua. Quan la pluja humiteja la pintura, no es barreja ni es dissol amb l’aigua, i una vegada aplicada, si plou, només cal esperar que pari i llavors es pot continuar pintant sense que la membrana s’hagi alterat ni diluït amb l’aigua de la pluja.”

També cal destacar que l’aplicació del sistema de Maris Polymers Spain és ecològica, ja que no cal realitzar extracció de runa i es realitza sobre la base que ja hi ha a l’edifici.

L’origen de Maris Polymers Spain es remunta a l’any 2000, tal com resumeix el senyor Boix: “Vaig començar a desenvolupar la idea de treballar amb les pintures de poliuretà d’una manera casual. Abans d’aquesta ocupació, em dedicava a la comercialització de productes químics impermeabilitzants per a la construcció, amb base d’aigua. Sortia de fer una visita a un client i, caminant per la ciutat de Vic, vaig veure com els operaris d’una obra aplicaven un producte insòlit i brillant. Seguint el fil, vaig descobrir que es fabricava a Grècia, amb un preu força competitiu. Així, al cap de poc, començàrem a importar-lo.”

Maris Polymers Spain ha consolidat la seva presència en el mercat espanyol. “Com a distribuïdors, hem aconseguit vendre els nostres articles a 400 empreses fabricants de pintures i d’altres productes químics. A part que la formulació és força complicada, aquests empresaris prefereixen més comprar que no pas fabricar, perquè la inversió que haurien de fer en matèria primera i reactors per produir aquestes pintures seria tan gran que no els sortiria rendible.”

La venda del producte ha d’anar acompanyada d’una formació teòrica i pràctica adient que asseguri una feina ben feta. “Maris Polymers Spain disposa d’una escola de formació on els alumnes aprenen el sistema d’aplicació del producte. Un cop format l’operari, li donem el títol acreditatiu homologat per poder aplicar el sistema, és a dir, el mètode d’aplicació de diversos productes integrats. La importància de la instrucció s’entén si tenim en compte que aquests professionals col·loquen de 1.000 a 10.000 m2 mensualment. Han d’oferir garanties als seus clients, els quals poden ser des d’empreses petites o mitjanes del sector de la construcció fins a companyies de gran envergadura com Ferrovial o Dragados.”

El senyor Boix explica que la impermeabilització s’ofereix mitjançant el concepte del sistema. “La competència ven senzillament kg de producte a un bon preu, però no ven ni aplica sistemes, i, per tant, no crea escola ni pot donar cap tipus de garantia als seus clients. En canvi, Maris Polymers Spain promou els sistemes de impermeabilització total, que consten d’una sèrie de fases d’aplicació integrades que donen com a resultat una impermeabilització final impecable i que ofereix totals garanties de qualitat, segons la Marca CE i el C.T.E. (Codi Tècnic de l’Edificació), en totes les seves aplicacions, sent per tant competitiva i competent.”

Marc Boix reclama la inclusió del sistema en el Codi Tècnic de l’Edificació. “A Espanya, no hi ha una normativa vigent sobre els sistemes líquids. En canvi, sí que n’hi ha sobre el sistema de teles asfàltiques. La tela asfàltica té una normativa: les terrasses n’han de portar una quantitat determinada. Per tant, quan l’arquitecte redacta la memòria, sap a què atenir-se. En canvi, pel que fa als sistemes líquids, ja siguin poliuretans o acrílics, l’única exigència és tenir el Document d’Unitat Tècnica, DITE, que facilita poder tenir la Marca CE; a banda d’això, en un projecte el cap d’obra, l’aplicador i el promotor decideixen quin sistema d’impermeabilització caldrà aplicar, es miraran els certificats per veure que tot sigui correcte i l’execució es durà terme segons el que especifica el Document Bàsic de Salubritat HS1 del C.T.E. (Codi Tècnic de l’Edificació).”

Maris Polymers Spain és membre de l’Asociación Española de la Impermeabilización (ANI). “L’ANI té el compromís de complir amb la normativa tècnica vigent (normes UNE). Col·labora en l’elaboració de la normativa, mitjançant el comitè Tècnic 104 d’AENOR. Dintre de l’ANI s’ha creat l’associació ANILCO, la qual agrupa els fabricants de pintures. Amb ANILCO lluitem perquè es creï un sistema homogeni.”