Sr. Marc Garcia i Godàs et alia
Sr. Marc Garcia i Godàs et alia
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

MARC GARCIA I GODÀS, DAVID PONS I SANGRÈS

PREVITEC

Text del 2007

RG Sistemes és un sistema innovador d’ancoratge que obliga a plantejar la seguretat abans de començar l’obra.

La utilització de sistemes de prevenció de riscos laborals al treball s’ha convertit en un aspecte prioritari per a les empreses. D’altra banda, les polítiques de les diferents administracions aposten per assolir millors nivells de seguretat que els actuals. El sector de la construcció és el que té més víctimes mortals per accidents de treball, la majoria de les quals es podrien evitar amb mesures preventives adequades. Fruit de la preocupació per la seguretat laboral, Marc Garcia i Godàs i David Pons i Sangrès van associar-se amb José M. Corta, amb l’objectiu de dissenyar una empresa dedicada específicament a la distribució de nous sistemes de seguretat. Previtec XXI ha estudiat abastament els treballs de la construcció per tal de detectar els riscos del sector, els factors que els provoquen, els sistemes de prevenció que s’han d’emprar i les mesures i els mitjans de protecció que hi cal aplicar sempre tenint en compte la normativa que els regula.

Arran dels estudis realitzats per l’equip d’investigació del senyor Corta, nasqué RG Sistemes, un nou sistema d’ancoratge dissenyat amb l’objectiu d’aconseguir una reducció dels accidents per caiguda d’alçada, tal com explica David Pons: “Es creà un sistema innovador que converteix l’estructura de l’edifici en el principal element de seguretat i que proporciona totes les solucions als problemes que sorgeixen a les obres. Aquest sistema es dissenyà seguint la normativa vigent de prevenció de riscos laborals i suposa un augment de la seguretat en tots els processos constructius així com un estalvi important en el cost dels elements de seguretat.”

El RG s’ubica a la mateixa estructura de l’edifici com un connector estàndard on es poden connectar tots els diferents accessoris de seguretat per a cada tipus de solució preventiva. “L’estructura es converteix en el suport dels elements de seguretat. Tenim dos tipus de dispositius, el RG Vertical i el RG Horitzontal. El primer crea línies de vida per a la fase de l’encofrat o línies de vida a coberta. Cobreixen tot el perímetre de l’obra i estan suportades per pals acoblats als RG de l’estructura. Pel que fa a l’horitzontal, introduït al formigó del costat del forjat, s’hi acoblen les marquesines, les bastides, els penjants, les baranes, les plataformes, les xarxes, etc.”

Hi ha moltes situacions durant la jornada laboral del treballador de la construcció en les quals existeix perill de patir una caiguda en alçada. “Hi ha diferents mesures preventives que es poden aplicar per evitar-les. Una pot ser l’adopció de mesures de protecció col·lectives, al marge de les individuals que són les que responen al sentit comú del treballador. La no utilització de l’equip anticaigudes denota la falta d’un sistema clar i definit d’ancoratge.”

Tant David Pons com Marc Garcia són experts coneixedors del món de la construcció. Ambdós han aprofundit en el coneixement del camp de la seguretat laboral, on han desenvolupat tasques diferents. En Marc havia treballat en prevenció de riscos laborals , mentre que en David tenia la seva empresa de prevenció de riscos laborals. “Ens coneixíem de feia temps i havíem descobert les mancances del sector en matèria de seguretat. S’ha començat a actuar i s’han pres mesures, però encara queda molt de camí per recórrer. No és un problema específicament espanyol, sinó que el detectem arreu on hi ha un creixement important de la construcció.”

L’especialització de Previtec XXI en la caiguda d’alçada pretén donar resposta a un risc molt habitual i dels més greus que es produeixen, indica Marc Garcia. “Aquesta caiguda és la que provoca més morts cada any. Hem millorat els sistemes de protecció que fins ara hi havia estudiant els sistemes i els productes presents al mercat.”

La principal innovació que aporta el seu sistema i que el fa diferent de la resta és la fixació d’un punt central interior del qual depèn el conjunt d’elements de seguretat establerts. “Fins ara els elements de seguretat del sector de la construcció anaven subjectats a l’estructura de l’edifici de forma exterior mitjançant sistemes de mordaces, la qual cosa sempre constitueix un risc. Es buscà un element de suport rígid, fix i segur i se’l situà dins de l’estructura de l’edifici. Abans d’abocar el formigó es col·loquen uns punts d’ancoratge que queden fixats al bloc de formigó. El connector és com un endoll principal, una peça de ferro de 22 cm amb una argolla que es col·loca dins del formigó en el moment de l’encofrat i a la qual s’endolla qualsevol element de seguretat. Aquest replantejament dels sistemes tradicionals de prevenció requereix certa formació dels empresaris i del personal de l’obra.”

A més a més, cada obra té els seus riscos específics i cal un estudi previ per determinar quins aspectes de seguretat s’hi han d’aplicar. “Aquest sistema obliga a plantejar la seguretat abans de començar l’obra, quelcom que ja està definit per llei, de manera que queda reflectit en el pressupost. El dispositiu es pot fer gairebé sempre intern. Només en casos puntuals pot haver-hi dificultats per aplicar-lo, per exemple en un prefabricat alemany que ja porta el formigó fet. Però en obres normals, per exemple a l’aeroport del Prat, a les torres Europa a la Gran Via de Barcelona, al nou edifici de la Fira de Barcelona, a la comissaria central de Mossos d’Esquadra…, hi hem introduït aquests sistemes i hi aportem els nostres productes de seguretat.”

És necessària una major consciència sobre la importància dels dispositius de seguretat. “Cal que el treballador s’enganxi. Sabem que hi ha persones que han caigut i s’han salvat gràcies al sistema. Si s’utilitzés més el nostre producte, s’evitarien accidents al treball.”

L’eficiència i seguretat dels seus sistemes els han donat a conèixer. La confiança dels constructors en empreses que aporten sistemes de seguretat rigorosos és un benefici social. Previtec XXI va fundar-se el 2005 i, a pesar de la seva joventut, ja treballa dins i fora de Catalunya. “El nostre producte ha funcionat des del principi. Hi ha ajudat el boca-orella i els reconeixements que hem obtingut, com el Premi a la Innovació en Caiguda d’Alçada atorgat per la CCOC (Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya), el Premi a la Innovació en Caiguda d’Alçada Construlan (Bilbao), el Premi Internacional de Seguretat atorgat per l’Associació Europea de Seguretat i el Millenium Award (trofeu d’or de la construcció). Hem estat presents a les dues darreres edicions de Construmat i a altres fires que han estat fonamentals per donar-nos a conèixer.”

Pensar en innovació és fonamental per aquests empresaris catalans. Les seves inquietuds es canalitzen en un sector que necessita idees i sistemes que evitin accidents. “El nostre departament de I+D són la gent de l’obra, els paletes, els encofradors… Ells ens aporten les idees reals que es plasmen en un nou projecte, nous sistemes i elements que a més d’aportar seguretat també aporten funcionalitat i, per tant, ajuden a construir millor, de forma més ràpida i abaratint el cost final de l’obra.”