1r Tomo. Biografías relevantes de nuestros empresarios

María José Figueras – Rectora de la Universitat Rovira i Virgili

María José Figueras

Rectora de la Universidad Rovira i Virgili

 

TEXT EN CATALÁ: 

Voldria començar aquestes línies agraint al senyor Àngel Font, autor i editor de la col·lecció Testimonios para la Historia, l’oportunitat de prologar aquesta nova obra en què es posa de relleu el paper i la trajectòria professional de trenta-cinc destacats empresaris i empresàries del nostre país. Alhora, voldria aprofitar l’oportunitat que m’ofereix per presentar breument la nostra institució i explicar les relacions entre la universitat i les empreses.

La URV és una universitat de qualitat, amb una àmplia oferta d’estudis i una connexió excel·lent amb l’entorn socioeconòmic i de serveis. En aquest sentit, val a dir que estem molt ben posicionats en els principals rànquings nacionals i internacionals. També som una universitat marcadament territorial, amb campus i seus universitàries presents als municipis de Tarragona, Reus, Tortosa, Vila-seca i el Vendrell, però amb una clara vocació i projecció internacional.

Un dels principals objectius de la URV és garantir als estudiants una formació integral que n’afavoreixi l’adaptació a uns entorns professionals que, avui més que mai, canvien a un ritme vertiginós. Cada any, a tall d’exemple, uns 2.000 estudiants fan pràctiques en empreses i institucions, fet que n’afavoreix notablement la inserció laboral, que és superior al 70 per cent als tres mesos de finalitzar els estudis de grau. Però la nostra vocació formativa no acaba amb els graus, els màsters o els doctorats, sinó que creiem fermament en l’aprenentatge al llarg de la vida, i per això des de la Fundació URV posem a disposició de tothom una oferta de formació continuada que respongui als reptes del present i que ens prepari per al futur. I tot això amb la visió internacional que ens ha portat a formar part del projecte d’Universitats Europees, juntament amb 23 universitats més de l’Estat espanyol, i que en el nostre cas ens permet participar en la Xarxa Aurora, un conjunt de 9 universitats europees de prestigi contrastat amb qui compartim projectes i sinergies, amb l’objectiu de dotar els nostres estudiants de les competències i habilitats que els permetran adaptar-se al món professional actual i futur.

Si hi ha un tret, però, que ens caracteritza especialment i que ens diferencia d’altres universitats públiques del país, és el nostre paper cohesionador del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, un territori del qual la nostra institució és motor, perquè el dota d’una estructura de coneixement capdavantera i amb prestigi internacional. Aquest paper tractor de la URV al territori es tradueix en iniciatives recents que evidencien el nostre compromís amb l’atracció de fons Next Generation per al sud de Catalunya i, també, per al conjunt del país: les àrees 5G d’innovació digital per al sud de Catalunya i la Vall de l’Hidrogen de Catalunya, ambdues accions impulsades per la URV, en són dos bons exemples. I al costat d’aquests grans projectes, l’atenció a l’emprenedoria, estimulant la creació de spin-offs a partir de coneixement generat a la universitat i, encara més important, acompanyant els joves emprenedors en la seva aventura empresarial.

Dit això, un dels grans reptes que afrontem en l’actualitat, i que, ara sí, entronca amb el motiu de l’obra que tenen a les mans, és la transició tecnològica en la qual la societat està immersa i que accelera la velocitat dels canvis. L’emergència de ciències i tecnologies com la sensòrica, la robòtica, la ciència de dades, la connectivitat 5G, l’algorísmia i d’altres explica aquesta realitat, marcada per l’intens dinamisme tecnològic. En aquest sentit, el món de l’empresa, que vol mantenir la capacitat competitiva, està orientant els plans estratègics i d’evolució cap a plantejaments que genèricament es coneixen com de transició a l’empresa 4.0.

Aquest escenari de transformació, bàsicament impulsat per la digitalització i la hiperconnectivitat, afecta també de manera molt substancial el sector educatiu i de la formació. En particular, incidirà de manera especial en les universitats com a institucions encarregades de l’educació superior. Per això, la universitat actual ha de donar una resposta immediata a la necessitat de formar nous professionals experts en aquestes noves tecnologies. A més, la universitat ha d’utilitzar aquestes noves tecnologies per transformar la institució, els laboratoris, les aules, les biblioteques i, especialment, els protocols d’ensenyament i aprenentatge. La intel·ligència, ara també l’artificial, ha de continuar millorant les missions que la universitat té encomanades. No es fàcil imaginar limitacions en escenaris que comencen a ser una realitat, com els equipaments científics hiperconnectats en laboratoris de recerca ubicats en diferents universitats que col·laboren entre si, o aules multiubicacionals teletutoritzades, o tallers de cotreball en escenaris de realitat virtual.

La Universitat Rovira i Virgili també està transitant cap a la universitat 4.0. Per això, és important que les empreses i els empresaris i empresàries aprofitin més l’oportunitat de col·laboració que els oferim des de les universitats en termes de recerca i innovació. Ens necessitem els uns als altres amb l’objectiu comú de treballar per una societat més justa, lliure i moderna que fomenti i millori l’estat del benestar.

 


 

TEXTO EN CASTELLANO: 

Quisiera empezar estas líneas agradeciendo al señor Àngel Font, autor y editor de la colección «Testimonios para la Historia», la oportunidad de prologar esta nueva obra en la que se pone de relieve el papel y la trayectoria profesional de treinta y cinco destacados empresarios y empresarias de nuestro país. Asimismo, quisiera aprovechar la oportunidad que se me ofrece para presentar brevemente nuestra institución y explicar las relaciones entre la universidad y las empresas.

La URV es una universidad de calidad, con una amplia oferta de estudios y una excelente conexión con el entorno socioeconómico y de servicios. En este sentido, cabe decir que estamos muy bien posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales. También somos una universidad marcadamente territorial, con campus y sedes universitarias presentes en los municipios de Tarragona, Reus, Tortosa, Vila-seca y El Vendrell, pero con una clara vocación y proyección internacionales.

Uno de los principales objetivos de la URV es garantizar a los estudiantes una formación integral que favorezca su adaptación a unos entornos profesionales que, hoy más que nunca, cambian a un ritmo vertiginoso. Cada año, a modo de ejemplo, unos dos mil estudiantes realizan prácticas en empresas e instituciones, lo que favorece notablemente su inserción laboral, que es superior al 70 por ciento a los tres meses de finalizar sus estudios de grado. Pero nuestra vocación formativa no acaba con los grados, másteres o doctorados, sino que creemos firmemente en el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, y por eso, desde la Fundación URV ponemos a disposición de todo el mundo una oferta de formación continuada que responda a los retos del presente y que nos prepare para el futuro. Todo ello con la visión internacional que nos ha llevado a formar parte del proyecto de Universidades Europeas, junto con otras 23 universidades del Estado español. Esto nos permite, en nuestro caso, participar en la Red Aurora, un conjunto de universidades europeas de prestigio contrastado con quienes compartimos proyectos y sinergias, con el objetivo de dotar a nuestros estudiantes de las competencias y habilidades que les permitirán adaptarse al mundo profesional actual y futuro. Hoy, estudiar en la URV representa estudiar en media Europa.

Sin embargo, si hay un rasgo que nos caracteriza especialmente y que nos diferencia de otras universidades públicas del país, es nuestro papel cohesionador del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, un territorio del que nuestra institución es motor porque lo dota de una estructura de conocimiento líder y de un prestigio internacional. Este papel de la URV en el territorio se traduce en iniciativas recientes que evidencian nuestro compromiso con la atracción de fondos Next Generation para el sur de Catalunya y, también, para el conjunto del país: las áreas 5G de innovación digital para el sur de Catalunya y el Valle del Hidrógeno de Catalunya, ambas acciones impulsadas por la URV, son dos buenos ejemplos de ello. Y junto a estos grandes proyectos, la atención al emprendimiento, estimulando la creación de empresas derivadas a partir de conocimiento generado en la universidad y, aún más importante, acompañando a los jóvenes emprendedores en su aventura empresarial.

Dicho esto, uno de los grandes retos que afrontamos en la actualidad, y que entronca con el motivo de la obra que tienen en sus manos, es la transición tecnológica en la que la sociedad está inmersa y que acelera la velocidad de los cambios. La emergencia de ciencias y tecnologías como la sensórica, la robótica, la ciencia de datos, la conectividad 5G, la algoritmia y otras explica esta realidad, marcada por el intenso dinamismo tecnológico. En este sentido, el mundo de la empresa, que quiere mantener su capacidad competitiva, está orientando los planes estratégicos y de evolución hacia planteamientos que genéricamente se conocen como de transición a la empresa 4.0.

Este escenario de transformación, básicamente impulsado por la digitalización y la hiperconectividad, afecta también de forma muy sustancial al sector educativo y de la formación. En particular, incidirá de forma especial en las universidades como instituciones encargadas de la educación superior. Por eso, la universidad actual debe dar una respuesta inmediata a la necesidad de formar nuevos profesionales expertos en estas nuevas tecnologías. Además, la universidad debe utilizar estas nuevas tecnologías para transformar la institución, los laboratorios, las aulas, las bibliotecas y, en especial, los protocolos de enseñanza y aprendizaje. La inteligencia, ahora también la artificial, debe seguir mejorando las misiones que la universidad tiene encomendadas. No es fácil imaginar limitaciones en escenarios que comienzan a ser una realidad, como los equipamientos científicos hiperconectados en laboratorios de investigación, ubicados en diferentes universidades que colaboran entre ellas, o las aulas multiubicación teletutorizadas, así como los talleres de cotrabajo en escenarios de realidad virtual.

La Universidad Rovira i Virgili también está transitando hacia la Universidad 4.0. Por eso, es importante que las empresas y los empresarios y empresarias aprovechen más la oportunidad de colaboración que les ofrecemos desde las universidades en términos de investigación e innovación. Nos necesitamos los unos a los otros, con el objetivo común de trabajar por una sociedad más justa, libre y moderna, que fomente y mejore el Estado del Bienestar.