Jordi Medina Rigol i Antoni Amigó
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Srs. Jordi Medina Rigol i Antoni Amigó

MEDINA AMIGÓ ASSOCIATS SL

Text del 2001.

“Hem d’agafar el tren de la globalització abans de perdre’l definitivament i no poder seguir el ritme de canvis que s’estan produint en el món empresarial”

La societat formada per les famílies Amigó i Medina va fundar i ha gestio­nat d’aleshores ençà la Gestoria Amigó, dedicada a l’assessora­ment inte­gral d’empreses. Tal com recorda Jordi Medina Rigol, “va ser funda­da per Joan Amigó i el meu pare, Jordi Medina, a comença­ments dels anys cinquanta. Van ser temps difícils i sempre estaré molt agra­ït a Joan Amigó pel seu suport i la seva interferència en afers de tipus polític. Per la meva ideologia política –de caire catala­nis­ta, declarada i afiliat a Esquerra Republicana de Catalunya– vaig tenir molts problemes amb la dictadura. En Joan era una persona molt so­ciable i estimada als diversos estaments socials i la seva bo­na in­flu­ència va afavorir que pogués exercir com a gestor adminis­tra­tiu col·legiat sense gai­res incidències, tot i que n’hi va haver.”

De la figura del seu pare, Antoni Amigó destaca “el tarannà dialogant i la facilitat de tracte que tenia. No oblidem que aquesta és una virtut bàsica per a la figura de l’assessor perquè no es tracta tan sols d’in­formar el teu client i de ser un bon divulgador dels coneixements te­ò­rics de la matèria, sinó també de te­nir les qualitats de convicció adients. El meu pare va mar­car una línia d’actuació que ens va per­me­tre fer-nos un lloc dins del mercat de l’assessorament a Sant Fe­liu de Llobregat i poder planifi­car la nostra tasca amb una àmplia perspectiva de futur.”

Després de la dissortada mort prematura del cap de família, la direcció de la gestoria va passar al seu fill gran, Eduard Ami­gó, juntament amb Jordi Medina: “El meu germà era gestor administra­tiu i també tenia uns coneixements profunds en ma­tèria econòmica; de fet, es va especialitzar en l’asses­so­ra­ment fiscal, alhora que co­ges­tio­nava l’empresa. Com tot germà gran era el mirall i la referència dels altres germans que col·laborà­vem al despatx.”

La seva mort ara fa tres anys va significar una difícil situació tant des del punt de vista personal com professional: “Com que havia començat amb el pare de l’Eduard i la meva carrera professi­onal havia estat prou perllongada i enriquidora”, explica Jordi Medina, “havia decidit retirar-me i dedi­car-me a altres activitats. La mort de l’Eduard, però, va fer que can­viés els meus projectes i que els ajor­nés per un altre moment més oportú.”

Aquesta dissortada situació va ocasionar que Antoni Amigó es fes càrrec de l’administració i direcció de la gestoria des d’una perspec­tiva teòrica: “Nosaltres som els encarre­gats teòrics ja que a la pràcti­ca tots hi participem i aportem idees. Actualment hi treballen dues ger­­ma­nes més, M. del Carme i M. Àn­gels Amigó, i la muller d’Eduard, M. Rosa Rodrigo, que és una ger­ma­na més per a nosaltres. El fill de Jordi Medina també hi col·labora, és graduat social però s’encarrega més de les tramitacions. D’altra banda, un dels meus nebots que tam­­bé es diu Antoni ha estudiat em­pre­sarials i està a punt d’incorporar-s’hi.”

L’assessoria té com a principi de treball el servei integral dels seus clients: “Nosaltres pensem que hem de solucionar qualsevol dubte que el client tingui quant a la tramitació i gestió de la seva empresa. A poc a poc, ens vam adonar que era possible respondre i assessorar so­bre tots els camps d’actuació des d’un únic despatx perquè les qües­tions que afecten el món de l’empresa són cada cop més varia­des i vam decidir unir-nos a la iniciativa que comporta Concorde com a grup de despatxos d’assessorament que funcionen mitjan­çant la col·laboració dels uns amb els altres. D’aquesta manera qual­sevol problema o incidència que es planteja en una de les empreses dels nostres clients es pot resoldre per mitjà de la consulta a altres despatxos d’assesso­ra­ment. Estem convençuts que aquest és el camí que hem de seguir perquè l’entrada de la informàtica ha fet que es produís una vertadera revolució en el nostre món. La gestió i tramitació esdevindran menys habituals, alhora que s’incrementa­ran les consultes específiques so­bre temes que eren poc freqüents fins ara. Em refereixo a totes les qüestions relacionades amb el medi ambient, els riscos laborals, els controls de qualitat interns i l’obten­ció de l’ISO 9000 2000, les audito­ries i, fins i tot, la presència d’as­ses­sors externs en els consells d’ad­mi­nis­tració de les empreses mitjanes. Els assessors petits hem d’aga­far el tren de la globalit­zació abans de perdre’l definitivament i no poder seguir el ritme de canvis que s’estan produint en el món empre­sarial.”

Saben que aques­ta associació amb altres professionals de l’asses­sorament pot com­por­tar certs riscos inherents a tota aposta: “És encara aviat per avaluar les conseqüències d’aquesta manera de treballar però de segur que tindrà més aspectes positius que negatius.”

Els seus clients són majoritàriament petites i mitjanes empreses de la co­mar­ca del Baix Llobregat: “Les noves generacions són molt diferents de les anteriors perquè la figura de l’empresari ha viscut una evo­lució força considerable. Actualment, és molt conscient de les seves obli­ga­cions fiscals i també planifica amb més cura les seves actua­cions, encara que l’actitud de cadascun depèn força de factors per­so­nals. Molts empresaris han viscut situacions bastant difícils a conse­qüència d’una falta de previsió i són els primers a consultar-nos qual­se­vol decisió. Per una altra banda, els empresaris joves es­tan més conscienciats de la necessitat de planificar i destacar el futur del seu projecte per davant d’ells mateixos. La gent més gran té una certa por a tractar aquests temes perquè pensa que ja se n’encarregaran els successors en el moment adequat, però aquesta és una idea errònia ja que la bona planificació del futur d’una em­presa pot significar-ne la supervivència.”

L’evolució de l’Administració és un altre fet que consideren més rellevant: “L’ús de la informàtica ha fet que disposi d’un gran nombre de da­des sobre els administrats. El gran problema de l’Administració a l’Es­tat espanyol és el dinamisme que presenta la nostra legislació. Això fa que l’empresari es pugui sentir desorientat i que la feina de l’as­sessor esdevingui molt feixuga en certs moments. El reciclatge i la formació continuada són essencials en la nostra feina perquè d’un any per l’altre tot el marc de la normativa pot canviar mitjançant la Llei d’acompanyament dels pressupostos generals.”

A més, afe­gei­xen un altre fet cabdal per entendre l’actitud de l’Estat vers el ciutadà: “L’Administració ha actuat de vegades amb una presumpció de cul­pabilitat que hauríem de qüestionar. Malauradament, tampoc no ha valorat la figura de l’assessor perquè l’ha relacionada amb la perso­na que ajuda a l’empresari defraudar quan en realitat és qui l’ajuda a pagar la quantitat justa i qui l’ha conscienciat de la necessitat que aporti part dels seus beneficis per crear l’estat del benestar.”