Sr. Oliver Ariza Medina
Sr. Oliver Ariza Medina
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

OLIVER ARIZA MEDINA, JOSEP JULIÀ NICOLÁS

SECTOR IMMOBILIARI

Text del 2007

Per poder créixer és imprescindible actuar amb professionalitat, transparència i rigor.

Oliver Ariza Medina i Josep Julià Nicolás formen part de l’empresa immobiliària Concasa, on desenvolupen els càrrecs de president i director general respectivament. A banda de comercialitzar immobles, Concasa també es dedica a la promoció d’habitatges d’obra nova. “En començar, l’eix principal de la nostra empresa va ser el d’exercir com a centre de franquícies immobiliàries, però a mesura que vam anar creixent vam abordar també altres facetes com la promoció i, de manera general, tot tipus de negoci que tingués relació amb el sector immobiliari. La principal vocació de l’empresa, però, continua sent la venda de franquícies.”

En els darrers anys, l’expansió de Concasa —que té la seva seu central a la ciutat de Barcelona— ha permès que actualment l’empresa disposi de 56 centres operatius a tot l’Estat espanyol. “Per poder créixer és imprescindible actuar amb professionalitat, transparència i rigor i oferir un recolzament constant a les franquícies. Considerem que la formació és indispensable i, en aquest sentit, la nostra empresa ha aconseguit un acord amb la Fundación de la Universidad de la Rioja per tal d’oferir una formació continuada a tots els professionals dedicats a les franquícies que formen part del nostre grup. Els candidats a entrar a formar part de la nostra xarxa immobiliària han de satisfer unes expectatives i un perfil determinat i, en aquest aspecte, la formació és bàsica. Els sol·licitants han de disposar d’unes actituds i unes qualitats concretes que nosaltres valorem i determinem. Una vegada coneixem el seu perfil i comprovem que encaixa dins la nostra idiosincràsia, comencem un procés d’incorporació en el qual s’inclou la formació de tot l’equip humà que integrarà el nou centre, així com també tenim cura de la tutela de l’establiment.”

Una tutela que es prolongarà de manera continuada i constant indefinidament. “Periòdicament, un encarregat de control visita els centres agregats i no només en verifica el rendiment econòmic, sinó que també s’encarrega d’altres aspectes com el de supervisar que la imatge corporativa es mantingui. Regularment realitzem auditories per comprovar que l’execució de la gestió del negoci sigui l’adequada. A banda de tot això, les nostres franquícies també disposen d’una assessoria jurídica permanent per afrontar la complexitat que pot suposar la compra-venda d’un immoble, i cada una de les seves operacions és tutelada per l’oficina central. Som molt estrictes i no permetem que s’assumeixi el tràmit de venda d’un immoble si abans no existeix una autorització signada i un expedient complet que l’acompanyi.”

Pertànyer a una xarxa immobiliària d’aquestes característiques no només facilita la comercialització dels immobles, sinó que també suposa una manera de compartir tant els productes com les vendes. “Disposem d’un programa de gestió que ens permet mantenir una comunicació directa entre tots els establiments que formen part del nostre grup, fet que ens ofereix la possibilitat de poder compartir immobles i clients de diferents ciutats.”

D’aquesta manera s’augmenten les probabilitats de venda i també les de negoci. “Com a xarxa immobiliària, Concasa forma part de l’únic sistema MLS (Multiple Listing Service) que existeix a Espanya. El MLS és un mètode que funciona amb èxit als Estats Units des dels anys 40 i que va arribar aquí l’any 2002. El funcionament d’aquest servei consisteix en una borsa immobiliària en exclusiva que permet la cooperació entre les oficines i els agents de les xarxes que pertanyen a aquest sistema. Es tracta d’un procediment de gran utilitat que es basa en un acord entre un grup d’empreses que pot compartir propietats en exclusiva i, d’aquesta manera, gestionar immobles conjuntament. El MLS manté els mateixos preus i les mateixes condicions independentment de l’empresa amb què es treballi, la qual cosa aporta un mercat immobiliari homogeni que afavoreix sempre el consumidor. Gràcies a aquest mètode nosaltres vam poder disposar, des del primer dia, de més de 9.000 immobles en exclusiva per compartir. Això significa que el nostre franquiciat obre les portes del seu negoci amb una extensa cartera d’immobles que, des d’un principi, ja pot començar a comercialitzar. Aquesta particularitat constitueix un dels avantatges més notoris de pertànyer a un grup de franquícies, ja que un establiment individual no podria mai pertànyer a una borsa així. Sense cap tipus de dubte, avui dia podem afirmar que el MLS és el futur de les empreses immobiliàries espanyoles.”

L’arribada de les noves tecnologies ha estat un element clau a l’hora de progressar en el sector. “Avui dia no podem entendre la nostra feina sense disposar de xarxes com Internet o Intranet, ja que ambdues són les nostres eines de treball més importants i s’han convertit en el nostre principal instrument de gestió. Gràcies a les noves tecnologies actualment podem mantenir una comunicació en temps real entre tots els nostres centres sense costos afegits. La tecnologia és sinònima de comunicació, i sense comunicació no podrien existir xarxes immobiliàries com la nostra.”

Actualment, la mentalitat del sector immobiliari al nostre país és inequívocament moderna, fet afavorit pel relleu generacional que s’hi està produint. “Som en una etapa de canvis positius. La professionalització del sector s’està imposant i el nivell d’exigència cada vegada és més alt. Es fa palès que, avui dia, treballem amb molt més rigor que no pas fa unes dècades, quelcom que queda clarament reflectit en el camp de la formació, en què en pocs anys s’ha multiplicat el nombre de màsters relacionats amb el sector immobiliari i n’han sorgit de nous. La majoria de professionals d’avui lluitem contra la mala imatge que en ocasions s’ha fet servir per definir el sector immobiliari i fem tot el possible per tal de ser molt rigorosos en l’aspecte jurídic.”

L’economia espanyola recolza en gran mesura en els negocis immobiliaris. “Al nostre país fa molt temps que tant el sector immobiliari com el turisme tenen una importància cabdal. Una bona part del producte interior brut de l’Estat espanyol depèn d’aquestes dues àrees de negoci. En els darrers anys s’ha parlat molt de la coneguda ‘bombolla immobiliària’ però, des de la nostra experiència, nosaltres no considerem que aquest fenomen sigui tal com habitualment se’l descriu. Exceptuant nuclis urbans molt concrets, més del 95% dels habitatges que venem passen directament a mans del consumidor final de l’operació de venda. Això significa que l’especulació immobiliària global del país és més aviat escassa. Per contra, un dels aspectes que sí ens preocupa és la possibilitat que el mercat financer pugui arribar a alentir el sector. Gairebé tots els compradors d’habitatges requereixen una entitat financera. Per tant, el que podria perjudicar el sector immobiliari espanyol seria la falta de flexibilitat del sistema financer pel que fa als terminis de les hipoteques. Creiem que, en la compra d’un habitatge, l’important no és el seu preu, sinó el fet de poder-lo costejar.”