Sr. Pasqual Franch Tomàs et alia
Sr. Pasqual Franch Tomàs et alia
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

PASQUAL FRANCH TOMÀS, RUBÉN PALACIOS GARCÍA

HIDROCANAL

Text del 2007

S’ha de planificar al màxim l’obra, reduir al màxim els residus i fer una construcció sostenible.

L’aigua és un bé escàs que cal gestionar adequadament. La societat és paulatinament més conscient que cal consumir-la de forma mesurada i sense malbaratar-la ja que és un bé de primera necessitat per a tota la humanitat. Les infraestructures i sistemes que s’encarreguen de la gestió de l’aigua pel que fa a la distribució, la depuració, la potabilització, etc. assoleixen cada vegada majors nivells d’eficiència i qualitat. Hidrocanal és una empresa constructora especialitzada en la realització d’obres hidràuliques que coneix a bastament la problemàtica de l’escassetat de l’aigua i actua tenint en compte aquesta realitat cada vegada més alarmant. És experta en la construcció d’abastaments d’aigua potable, recollida d’aigües residuals i pluvials, xarxes de regadiu i endegaments de barrancs, entre d’altres treballs. Pasqual Franch Tomàs és el creador d’aquesta empresa amb seu a Amposta i, al seu costat, Rubén Palacios García n’és gerent adjunt, un puntal en un equip que enfoca els seus objectius en la millora constant i la màxima qualitat del treball.

El senyor Franch va començar a treballar fa dues dècades en obres hidràuliques de regs agrícoles i muntatges de canonades a la zona d’Amposta. “Era una feina de temporada que no satisfeia les meves expectatives laborals. Vaig entrar en contacte amb la casa Uralita, que venia tubs de PVC i altres materials, i arran d’aquella coneixença vaig començar a muntar canonades d’aigua potable i claveguerams per a constructores privades i per a Uralita. Vaig passar de tenir un volum de feina més aviat modest a haver de buscar gent per realitzar els muntatges. Posteriorment vaig començar a fer obra per a grans empreses com a subcontractista, i més endavant vaig posar-me a treballar per a l’Administració. No va ser fins el 1996 que es constituí Hidrocanal.”

El senyor Palacios va entrar a l’empresa com a tècnic en enginyeria, però la seva trajectòria l’ha portat fins a la gerència adjunta. “En un primer moment vaig estar de cap d’obra, una etapa durant la qual vaig adquirir un formació molt important. Les universitats no formen suficientment els estudiants, sobretot en matèria pràctica, i costa trobar tècnics preparats. Comptem amb un departament tècnic qualificat i personal especialitzat per poder realitzar treballs d’alta precisió amb la maquinària i els sistemes més avançats. Per aconseguir aquests nivells hem de formar els nostres treballadors.”

El problema que tenen avui les empreses és la manca de personal d’ofici. “De muntadors de tubs, soldadors, encofradors, no n’hi ha. L’empresa s’encarrega d’impartir cursos exclusius per garantir la formació contínua de tot el personal i l’aplicació dels últims avenços en construccions hidràuliques. El resultat és un equip altament qualificat i preparat.”

Una de les majors preocupacions d’Hidrocanal és la seguretat del seu personal. “Apliquem les mesures necessàries per garantir la màxima seguretat. Un aspecte important és la formació contínua de la nostra gent en matèria de prevenció de riscos laborals. Un departament tècnic s’encarrega de supervisar totes les obres per tal que es compleixin les mesures de seguretat però també les de qualitat. El nostre compromís amb la qualitat s’ha vist recompensat amb l’obtenció de les distincions de qualitat ISO 9001/2000 i ISO 14001/1996. Ens esforcem per donar el millor servei al client, per innovar i aplicar els sistemes pioners i més adequats. Les obres es realitzen aplicant estrictes controls de qualitat interns juntament amb la tecnologia punta en el sector, com la soldadura de termofusió per temperatura a pressió i la utilització del làser en l’excavació de rases per garantir una correcta anivellació dels col·lectors.”

Seguretat i qualitat però també respecte al medi ambient són tres premisses fonamentals per a aquesta empresa. “Planificar al màxim l’obra, reduir al màxim els residus i fer una construcció sostenible són aspectes bàsics de la nostra construcció.”

L’activitat actual d’Hidrocanal està centrada en l’execució d’obres hidràuliques per a una cartera de clients integrada sobretot per administracions públiques i firmes de primer ordre en el mercat nacional. El dia a dia d’Hidrocanal es compon de tasques diverses, “des de portar les aigües potables de les depuradores o estacions d’aigües cap al poble, fins a recollir les aigües residuals de les poblacions i transportar-les a les estacions de bombeig i les depuradores d’aigües residuals. Hem treballat molt intensament en la introducció dels sistemes d’aigües residuals. Catalunya ha estat pionera en aquest camp i en la creació de depuradores d’aigua. L’Agència Catalana de l’Aigua s’encarrega d’organitzar-les i gestionar-les. Tot i així, encara hi ha molts municipis que no tenen el seu sistema de sanejament i el corresponent sistema de depuració d’aigües residuals, en especial els municipis de menys de 2.000 habitants. S’han de fer més depuradores per tal d’evitar que les aigües residuals es llencin a torrents i rieres i acabin embrutant els nostres rius. Avui ens trobem que les xarxes municipals d’aigua estan quedant obsoletes i perden molta aigua. El mateix problema també passa a les zones de reg agrícola. Els percentatges de pèrdues que hi ha actualment en la distribució d’aigües de reg s’estima en un 40%, i això és molt. El programa Agua del govern espanyol intenta fer menys transvasaments i millorar l’estat de la xarxa de regadius.”

D’altra banda, Hidrocanal disposa de serveis exclusius i personalitzats que complementen la seva activitat dins del sector hidràulic. “Tenim un departament especialitzat en la instal·lació de canonades adaptat a les exigències del sector que dóna servei a qualsevol punt de la península ibèrica. També disposem d’un departament de manteniment i reparació en cas d’avaria disponible les 24 hores.”

Al voltant de 100 persones s’integren en aquest projecte empresarial que participa sobretot en l’obra civil d’aquest tipus d’infraestructures. “Nosaltres fem l’edifici o el dipòsit i els nostres socis s’encarreguen d’instal·lar-hi els aparells de depuració d’aigües o bé els de potabilització. Hem treballat per al Consorci d’Aigües de Tarragona en un minitransvasament des de Campredó a Cubelles.”

Hidrocanal utilitza les tecnologies més avançades del mercat. “És important sortir a l’exterior per veure què fa la competència, per descobrir sistemes i poder-los aplicar amb rigor i eficiència. La professionalitat i l’alta qualitat de les obres són fonamentals per a l’empresa actual, cada vegada més especialitzada a causa de les exigències del mercat. El creixement constant d’aquesta activitat ens ha portat a aconseguir la classificació empresarial necessària per contractar amb les administracions públiques. Som una empresa altament qualificada, dinàmica i en constant formació; amb unes excel·lents perspectives motivades per les exigències del sector cada cop més estrictes.” Els projectes més immediats d’Hidrocanal estan orientats a consolidar-se definitivament en el mercat espanyol.