Sra. Pilar Arxé i Fonalleras
Sra. Pilar Arxé i Fonalleras
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

PILAR ARXÉ I FONALLERAS

TÈCNICS TRIBUTARIS DE CATALUNYA I BALEARS

Text del 25-11-2013

La presidenta de l’APttCB, entitat que treballa amb el propòsit d’aconseguir que els seus associats ofereixin el millor assessorament en l’àmbit tributari, enumera els reptes de l’associació per garantir el seu objectiu en un Estat amb continus canvis legislatius i una UE amb diferències fiscals tan marcades. Creu que l’empresariat ha de ser el motor de la dinamització econòmica amb una aposta ferma per l’exportació i la innovació.

Vetllar pels interessos dels associats davant les institucions

Des del 2007 sóc presidenta en segon mandat de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), una entitat que acaba de complir 30 anys. Així mateix, presideixo la FETTAF (Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales), que en els darrers anys està duent a terme una tasca molt significativa en l’àmbit professional dels col·lectius a nivell estatal, amb una junta amb representants de totes les comunitats autònomes. La carta de presentació de la nostra associació, APttCB, és l’assistència i el servei permanents a l’associat: donem cobertura a les seves necessitats i el representem davant les administracions i aquells organismes amb els quals ha de relacionar-se professionalment. A Catalunya i Balears reunim un miler d’associats, distribuïts en delegacions a Girona, Lleida i Tarragona i Balears, i coordinats per delegats provincials i representants de les diferents illes.

Els nostres associats són bàsicament petites i mitjanes consultories

Els despatxos que no disposen de grans estructures són els que més necessiten un suport permanent de l’associació, que els ofereix informació i formació, a banda de la seguretat que aporta formar part d’un col·lectiu professional com el nostre. Actualment, la major part de consultories i assessories tenen un caràcter multidisciplinari. Aglutinem professionals consolidats al llarg dels anys en l’àmbit tributari, comptable, laboral, jurídic, etc.

Sota el nostre paraigua s’aixopluguen diferents titulacions

Tot i que la marca de la nostra associació és el tècnic tributari, gaudim de l’avantatge de no exigir una titulació específica; per tant, sota el nostre paraigua transversal s’aixopluguen diferents titulacions. La figura de l’assessor fiscal no està homologada, i les seves funcions les poden exercir diferents tipologies de professionals que estiguin en possessió de coneixements de les diferents àrees de la fiscalitat.

Definir la figura del tècnic tributari

El tècnic tributari és aquell professional, incorporat al nostre col·lectiu amb la formació adient i compromès amb un reciclatge permanent en matèria de tributs, que compleix amb el codi deontològic de l’entitat i ofereix garantia de professionalitat i responsabilitat.

Formació i informació constants

Allò que sobretot necessita qualsevol professional és formació i informació continuades i permanents. Sobre aquests dos pilars s’ha mogut l’associació, caracteritzada per ser molt dinàmica i capdavantera i per posar a l’abast dels associats i els seus col·laboradors un gran ventall d’accions formatives i informatives: seminaris, conferències, jornades, taules rodones, trobades tècniques, newsletters diaris, portal web interactiu professional, consultories en diferents disciplines personalitzades, mini-sites temàtiques, etc. Un tercer pilar és la innovació; atenent les noves necessitats de l’evolució dels despatxos i la relació amb els seus clients, posem a la seva disposició eines de treball en constant actualització.

La crisi ha transformat l’oferta de serveis de l’associació

Amb la crisi, els despatxos han assistit a canvis, escissions, fusions o, fins i tot, tancaments. Tot i això, l’associació ha mantingut el seu nivell d’adhesions. Ha calgut fer una mirada interna, analitzar què es fa bé i què es pot millorar, com es poden optimitzar els recursos, etc., tot identificant les necessitats dels associats perquè, a la vegada, puguin satisfer les necessitats dels seus clients i els puguin fidelitzar. Amb la crisi, l’oferta de serveis és cada cop més àmplia i més competitiva, i el client, més exigent, i per tant, conscient de les noves necessitats, l’associació adequa i adapta els seus plantejaments envers l’associat.

Canvis permanents legislatius

Els canvis legislatius continus i la seva aplicació immediata dificulten molt la nostra tasca professional. És fa difícil assumir els continguts que ja tenen efectes jurídics i traslladar-los als contribuents. D’altra banda, les modificacions constants indueixen a dubtes i generen inseguretat jurídica i dificultats interpretatives en el professional: un fet greu si tenim en compte la rigidesa del règim sancionador. Per tant, cal emprendre mesures al respecte, perquè, ara com ara, el sistema es basa en un excessiu control que dificulta el degut compliment i reclama informació excessiva a les empreses, amb els costos afegits de difícil recuperació que comporta.

Un braç de l’Administració Tributària

L’Administració Tributària ha fet un avenç molt important en la seva gestió gràcies als col·laboradors socials. Ens hem convertit en braç de l’Administració Tributària, i se’ns ha carregat amb una responsabilitat excessiva sense cap mena de remuneració ni reconeixement, tret de la nostra denominació com a col·laboradors socials. Hem dut a terme una gran tasca de pedagogia i conscienciació tributària entre tots els contribuents, hem facilitat l’aplicació dels tributs i l’ús de les tecnologies que ha permès a l’Administració obtenir l’informació de forma immediata i eficaç, i per tant demanem un major reconeixement d’aquesta col·laboració.

Com combatre el frau tributari

Cal seguir fent pedagogia per combatre el frau fiscal i aconseguir que la societat es doti d’un sistema tributari més just i equitatiu. Malauradament, s’exerceix el control sobre el contribuent que ja està en el sistema i, en canvi, no s’actua suficientment contra pràctiques que incorren en competència deslleial. S’impulsà una amnistia fiscal per incorporar bases imposables per béns ocults a l’estranger, que va crear controvèrsia i que no ha deixat ningú indiferent, però fan falta iniciatives generoses orientades a incentivar la incorporació al sistema fiscal de l’economia submergida.

Per l’estímul de l’ocupació

Si fem retrospectiva, veurem que s’han aprovat moltes lleis i mesures tributàries orientades a eradicar el frau fiscal. Però alguna cosa no s’està fent bé si l’economia submergida es quantifica entre un 20% i un 25% del PIB. El sistema no pot orientar-se a la sanció de qui vol sobreviure; es tracta de trobar la fórmula laboral i fiscal per estimular l’ocupació. Hi ha empreses que necessiten treballadors, però no podem oblidar que encara tenim un cost laboral molt elevat que les companyies no poden assumir en uns moments de baixada de rendibilitat. Caldria revertir el procés i que aquestes persones entressin a formar part del sistema productiu en les empreses, a través de formes de col·laboració; en definitiva, d’obtenir la remuneració i augmentar la productivitat que facilités legalitzar situacions irregulars i augmentar així els ingressos tributaris.

Acords de col·laboració a fi de donar suport a l’exterior

Si des de tots els estaments s’empeny l’empresariat a exportar, ha d’haver-hi professionals capacitats perquè el puguin acompanyar en aquesta aventura. És per això que vam crear una comissió específica per al mercat internacional, signant dos acords de col·laboració: un amb l’Associació de Comptables del Principat d’Andorra i un altre amb la Federación de Cámaras de Comercio Españolas en Europa (Fedecom), per tal que els tècnics tributaris puguin trobar, en els països on es volen introduir les empreses, interlocutors professionals vinculats al col·lectiu.

Dualitat europea

La posada en marxa de la moneda única despertà moltes expectatives. Tanmateix, no és normal que hi hagi diferències tributàries tan grans, amb qüestions tècniques pendents de resoldre, com ara la impossibilitat d’aconseguir la deducció automàtica de l’IVA satisfet a una empresa d’un país estranger. De fet, si una Europa a dues velocitats s’hagués contemplat abans, la crisi, tal vegada no hagués estat tan cruenta. En tot cas, una de les mesures encertades que s’estan impulsant és l’intercanvi d’informació entre entitats financeres, que es preveu a curt termini; el protocol en què s’està treballant farà més difícil l’evasió fiscal cap a països de baixa tributació.

Sobre el procés polític a Catalunya

Aquest és un tema prou delicat com per donar una opinió en nom d’un col·lectiu professional que reuneix un miler de professionals a Catalunya i Balears; però puc transmetre la meva opinió personal, que considero més o menys generalitzada, de què aquest procés va néixer per un moviment ciutadà del poble de Catalunya, amb un missatge que no ha arribat correctament a la resta de l’Estat, al contrari: l’enfocament ha estat negatiu des de l’inici, creant molts malentesos entre la població. Ha estat una qüestió polititzada en excés i mediàticament molt manipulada, sense que s’aconseguís transmetre les raons d’un poble per reclamar més respecte, confiança i seguretat, així com per defensar la seva identitat, la seva cultura i també el seu potencial econòmic.

Empresariat reivindicatiu i avesat al canvi

L’empresariat català s’ha hagut d’adaptar a tot tipus de canvis. Per tant, no hauria de témer a un possible nou escenari si segueix sent dinàmic i avesat a l’adaptació constant. L’empresariat català ha demostrat històricament tenir iniciativa i visió de futur, per la qual cosa tots els canvis que s’esdevinguin els afrontarà assolint els reptes econòmics i socials en el marc de la UE.