PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

RICARD GONZÁLEZ ALMUZARA, INÉS ROVIRA GARCIA, ÓSCAR QUESADA CARRASCO, FRANCESC CALAF VECIANA, ÓSCAR VEIGAS COMUÑAS

INFRAPLAN

Text del 2008  

“El boom de la construcció i el creixement de la població exigeixen noves infraestructures i equipaments”

El territori està constantment sotmès a canvis. Les transformacions paisatgístiques i urbanístiques provocades per l’actuació humana són fruit d’estudis, en els quals participen tècnics especialitzats en diferents àmbits. La gestió del territori és una tasca de gran complexitat i transcendència per al futur de les societats. Infraplan és una empresa especialitzada en les diferents branques de l’enginyeria del territori que, a través de serveis geomàtics amb tecnologies avançades, ofereix serveis de qualitat a empreses públiques i privades. Els seus criteris prioritzen l’obtenció d’informació de qualitat amb què basar una planificació racional del territori. Ricard González es troba al capdavant de la companyia, com a director general, i Francesc Calaf, Óscar Quesada, Inés Rovira i Óscar Veigas són els responsables de les diferents àrees funcionals. L’empresa, fundada a l’Estat espanyol l’any 2001 amb l’experiència de les seves seus europees a Alemanya i a Hongria, treballa en la captura i l’explotació de dades geogràfiques per a administracions públiques, així com en projectes d’assistència tècnica en obra civil per a les principals constructores i enginyeries del país. L’expertesa de l’equip de professionals que formen Infraplan els permet tractar casos de gran dificultat d’una manera àgil i eficaç i oferir la millor solució a cada projecte.

El creixement d’Infraplan ha estat ràpid i la seva expansió pel país –actualment compta amb tres oficines i 40 professionals en plantilla– li ha permès de situar-se a prop del client. “L’impuls constructor dels darrers anys ha comportat una tasca important de planejament i d’execució d’obra. Hi ha hagut construcció residencial, però també n’hi ha hagut d’industrial, perquè els municipis han aprofitat el moment d’auge del sector per tal de desenvolupar els seus plantejaments. Les localitats han crescut i el nou repte és crear infraestructures de comunicacions que les enllacin, la qual cosa significa més feina per a empreses com la nostra, que asseguren l’eficàcia i la seguretat en els projectes.”

Per poder actuar sobre el territori cal tenir-ne un coneixement exhaustiu. “Coneixem, controlem i analitzem el territori per poder avaluar les actuacions passades, gestionar les activitats presents i assegurar les intervencions futures. Els nostres treballs en geoinformàtica impliquen el desenvolupament d’eines per a la millora de la producció cartogràfica, la qualitat de les geodades i la gestió del territori. Els nostres departaments de cartografia i cadastre produeixen models de dades per a les diferents administracions públiques. Estem homologats per a la pràctica cartogràfica per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Amb les dades geogràfiques que recollim es generen escenaris actualitzats en els quals interactuen les diferents dinàmiques territorials, econòmiques i socials del país. El nostre equip d’enginyers en geomàtica i topografia treballa en projectes d’obra civil, com poden ser traces viàries, traces ferroviàries, túnels, ports i aeroports. Des de l’avantprojecte fins al lliurament, som presents en l’execució de l’obra oferint tasques d’auscultació d’estructures, aixecament i replanteig de projecte i càlcul d’avançament d’obra. Un cop s’ha finalitzat el projecte i passa a ser gestionat per un operador públic o privat, es generen nous serveis que cobrim, com és l’inventariat d’elements puntuals, lineals i superficials, el bolcat de dades al GIS corporatiu i el manteniment periòdic de les mateixes.”

Un projecte pioner és el dut a terme junt a l’UMAT (Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial) de l’Ajuntament de Girona. “És un treball complex i avançat que realitzem des de fa anys, on concursen diferents tècniques i que obre un ventall molt ampli de possibilitats d’accés i d’anàlisi de la informació geogràfica. Enllaça la cartografia de base, l’ortofoto del terme, l’alçat de façanes i la reconstrucció tridimensional de la ciutat, entre d’altres. Actualment, ens trobem dissenyant un servei que pretén automatitzar la carta de colors del Barri Vell per tal que el compliment de la normativa segueixi generant un entorn coherent i continu. En aquest tipus d’actuacions es posa de manifest la importància de la dada geogràfica en diferents formats i escales per planificar espais urbans.”

El paisatge és un bé comú que cal preservar, per aquesta raó és essencial que les actuacions sobre el territori estiguin ben ponderades. “És fàcil veure des de l’aire que molts termes, viles i ciutats catalanes són entitats urbanes que històricament pateixen de planificacions poc compromeses amb el seu paisatge, el qual ara tots voldríem que configuressin amb coherència i ordre. Els projectes que realitzem als ajuntaments són un vehicle per a la planificació i gestió de la ciutat. I les ortoimatges de façanes i els aixecaments verticals són unes eines que s’incorporaran cada cop més en l’estudi per a la definició d’una trama urbana equilibrada.”

Una tasca fonamental per a les administracions locals és el manteniment del cadastre: “És una font de recaptació de primer ordre i és justament per aquest motiu que cal garantir-ne la qualitat. Amb el boom de la construcció, molts plans generals han revisat les qualificacions del sòl i, en fer-ho, també s’han revisat els tributs que afectaven aquests sòls. Als ajuntaments els oferim el suport tècnic necessari per a l’actualització i millora de la gestió cadastral, des de la captació de dades fins a la detecció i resolució de les incidències que periòdicament es generen.”

Infraplan participa sovint en concursos públics per a la realització de consultories i assistències tècniques. “La concurrència a licitacions és imprescindible no sols per obtenir encàrrecs, sinó també per aprendre, polir metodologies i adquirir experiència. Cada mercat té les seves necessitats. Quan l’encàrrec és d’una administració pública, has de saber quines són les seves normes i en quines regles es basa. Gestionar un bé comú, amb recursos que provenen dels tributs que paguem tots els ciutadans, necessàriament implica eficiència. Òbviament, treballem amb la mateixa responsabilitat i diligència les adjudicacions provinents del govern autonòmic, local i central que les dels gestors, constructors i operadors privats.”

Les xarxes de serveis, unes infraestructures menys notòries a simple vista, avui són clarament insuficients a Catalunya. “El boom de la construcció i el creixement de la població exigeixen noves infraestructures i equipaments. Hem crescut en sòl residencial i industrial, però no l’hem dotat dels serveis i les infraestructures necessaris. Les eines que proporcionen l’Estatut i el pacte sobre finançament en aquest capítol són una bona ajuda per actualitzar la xarxa d’infraestructures i d’equipaments del nostre territori, i el nostre sector viu aquest moment amb franca il·lusió.” Un anhel que es contagia en els seus projectes de futur per continuar sent una empresa de referència per al sector, amb serveis de qualitat i rigor metodològic.