Sr. Roberto Valls Portell
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Roberto Valls Portell

Text del 2001

Roberto Valls Portell va fundar una assessoria fa 46 anys. La seva és, doncs, una llarga història en la qual ha tingut molt a veure el seu fill, Roberto Valls de Gispert, actualment propietari del seu propi despatx i continuador de la tasca iniciada pel pare.

Entre els clients que han passat per les seves mans hi ha un popular grup d’assegurances suís. “Vaig començar amb judicis de faltes i acompa­nyant la gent als jutjats. Més tard vaig esdevenir ajudant del princi­pal assessor de la firma i, quan ell es va jubilar, em van donar el càrrec de cap lletrat de la Direcció General de Catalunya i Balears. La meva feina consistia a assessorar-los particularment sobre qües­tions relacionades amb la responsabilitat civil i ges­tionar l’activitat de tots els seus advocats del Principat i de les Illes.” Al llarg d’una bona pila d’anys va alternar aquesta tasca amb la direcció del seu propi despatx.

Més endavant, “em van ascendir a cap lletrat de la Direcció Gene­ral d’Espanya. Aquest nou càrrec m’absorbia tant de temps que vaig haver d’abandonar la meva activitat com a assessor indepen­dent.”

Van ser 15 anys al llarg dels quals múltiples juristes depenien de les seves decisions: “Recordo que escollíem els advocats a par­tir de les reco­ma­nacions d’altres lletrats. Jo preferia sempre trac­tar amb professi­o­nals de segona categoria, perquè algú que no té ex­periència mai no saps com respondrà, mentre que el de gran ca­tegoria acostuma a delegar en els passants els assumptes re­latius a les companyies d’assegurances. Per obtenir una aten­ció directa la millor opció era re­cór­rer a juristes que disposessin d’un despatx de dimensions reduïdes.”

La d’aquest català és sens dubte una veu autoritzada per opinar sobre la postura de les companyies d’assegurances enfront fets com ara l’atemp­tat a les Torres Bessones de Nova York el setembre del 2001: “A Espa­nya els actes terroristes no pertanyen a l’àmbit de les fir­mes asse­guradores, sinó que es traslladen al Consorci de Compen­­sa­cions d’Assegurances. Quan una companyia emet una pò­lis­sa, ho comu­nica al Consorci i un percentatge de la pòlissa romandrà a par­tir d’aleshores en poder del Consorci, que respon dels casos de terro­ris­me, conflictes armats, grans catàstrofes na­tu­rals i a­quells en els quals hi ha una assegurança obligatòria que no s’ha con­tractat. En definitiva, el que fa el Consorci és repartir la des­pesa entre totes les companyies a partir de la prima que cobra.”

Als Estats Units, en canvi, “no conec cap sistema similar al nostre. La seva organització és molt liberal i, si el govern no hi ajuda, es­deveniments com aquests poden suposar una autèntica ruïna per a les empreses del sector.”

Lluny del que molts puguin pensar, el món de les assegurances és bas­tant complex i “cada cas és diferent. El factor culpa resulta molt difícil de determinar.”

En més d’una ocasió les companyies arriben als tribu­nals. En aquest sentit, “s’ha intentat que les firmes assegurado­res accep­tes­sin un tribunal d’arbitratge per als clients en cas de re­clamació, però aquesta iniciativa, en la qual jo he pres part, no ha prosperat.”

I no es tractava, ni molt menys, d’una idea descabellada atès que les asseguradores es veuen implicades en assumptes tan delicats com les negligències mèdiques: “He hagut de defensar alguns metges, que nor­­malment opten per pagar. Per desgràcia, de vegades la re­clamació és tan elevada que no se li pot fer front. Val a dir que hi ha ocasions en què les reclamacions no tenen cap fonament.”

Reconeix que ha viscut “casos molt tràgics, en què els diners no són la solució.” Per si el moment no fos prou delicat, no són pocs els qui estan a l’aguait dels accidents: “Hi ha advocats que es dediquen a re­córrer els passadissos dels hospitals a la recerca de possibles cli­ents. Ho prova el fet que repeteixes els contraris amb una fre­qüència extraordinària.”

L’únic element positiu de tot plegat és que “la immensa majoria dels casos se solucionen amistosament.”

Tot i que ja s’ha jubilat, Roberto Valls continua al dia dels assumptes jurídics. De fet, col·labora estretament amb el despatx del seu fill i, fins al 2000, encara prestava els seus serveis al mateix grup assegurador suís. Tot plegat l’avala a l’hora de donar consells a les noves fornades de lletrats que surten de les universitats catalanes: “Haurien de ser cons­cients que, quan comencin a entendre el que és la responsabilitat civil, haurà arribat el moment de tornar a estudiar-la. Cal tenir en compte les contínues variacions que experimenten tant la legislació com la jurisprudència. La interpretació de la llei es modifica contí­nuament. Un codi civil de fa 10 anys és inútil per exercir actualment. Fins fa poc un petit tom era suficient per contenir tota la legislació o la jurisprudència; ara, en canvi, cadascuna d’aquestes ciències reque­­reix mitja dotzena de llibres. Per sort, els ordinadors ens permeten buscar els temes amb molta més velocitat.”

És innegable que la figura del jurista també ha evolucionat notablement al llarg de les dècades: “El lletrat de la generació anterior a la meva era un home que ho podia conèixer tot. En l’època en què jo vaig començar a exercir, amb la proliferació de legislació i jurisprudència que es produïa, era impossible tenir accés a tots els temes. Com a conseqüència, l’especialització ha estat una tendència cada cop més marcada. Avui dia el professional, quan és consultat sobre àm­bits que no domina, ha de desviar el client cap a altres col·legues.”

Al seu parer, la millor opció per evitar el risc de posar el client en mans d’un professional poc eficient són “els despatxos col·lectius. No tan sols disposen de gent especialitzada en totes les disciplines del dret, sinó que a més a més molts d’ells disposen d’oficines arreu del món, la qual cosa és extremadament útil per a l’empresa ex­porta­dora.”

L’únic inconvenient és “que aquesta alternativa d’as­sessora­ment suprimeix la figura de l’advocat de capçalera, que encara fa falta.”

Aquest és probablement el millor qualificatiu que podem aplicar per descriure l’activitat d’aquest jurista barceloní, “un advocat dels d’abans.”

La història contemporània ens ha deixat insignes professionals que treballaven d’aquesta manera tan propera al client. Un d’ells és Ignasi de Gispert –sogre del lletrat Valls–, “el primer conseller de Justícia i degà del Col·legi d’Advocats. Va ser un home meravellós, extraordinàri­ament honrat, amb una gran dedicació als assumptes i una qualitat humana incomparable.”

No hi ha cap mena de dubte que Roberto Valls ha seguit l’exemple d’aquest antecessor.