Srs. Santiago J. Martín i Joan C. Valverde
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Srs. Santiago J. Martín i Joan C. Valverde

MARTÍN & VALVERDE S.C.P.

Text del 2001

El tàndem format el 1993 per l’assessor tributari i administrador de fin­ques Santiago Martín i l’advocat Joan Carles Valverde els ha permès poder oferir un servei integral d’assessorament jurídic i fiscal en què es priorit­zen els valors ètics i el servei personalitzat: “Crec que l’èxit de la nostra unió rau en el fet que, d’una banda, com a professionals ens com­plementem i tenim definides les nostres àrees d’actuació. De l’al­tra, la nostra relació personal és molt cordial i tots dos coin­cidim en els plantejaments laborals: estimem la nostra professió, la vivim amb pas­sió i som de l’opinió que és necessari exercir-la se­guint uns prin­cipis ètics, metodològics i empresarials clars. En aquest sentit, ens definim com un despatx que ofereix un servei re­al­ment perso­nalitzat allunyat dels tòpics imperants i on el que es­devé essencial és tenir un contacte i un diàleg permanents amb els clients. Per això som nos­altres qui els visitem a les seves empre­­ses. A més, així les po­dem co­nèixer en profunditat i identificar-nos-hi.”

La seva cartera de clients està formada majoritàriament per petites i mitjanes empreses catalanes, encara que també assessoren diverses grans companyies: “Actualment s’està donant el cas de firmes que neixen i creixen de la mà d’un assessor de les nostres característi­ques i que, en assolir una determinada estructura, opten pels ser­veis de grans despatxos d’advocats. Llevat dels casos en què el canvi d’assessorament és conseqüència d’una implantació en al­tres mercats, la qual cosa exigeix una cobertura de tots els aspec­tes legals i fiscals en cadascun dels països, el cert és que el traspàs no obeeix a raons de servei, sinó a altres de tipus personal i social determinades per la xarxa de relacions que s’estableixen entre els dirigents de totes les grans companyies, entre les quals hem d’es­men­tar els bufets internacionals.”

És molt difícil que els despatxos de mides més reduïdes puguin lluitar contra l’existència i creixement d’a­ques­tes aliances, però sí que poden garantir un mateix nivell de servei, una atenció personalitzada i uns preus molt més assequibles: “Tenim dividides les àrees d’assessorament, de manera que podem oferir un servei especialitzat i, alhora, caracteritzat per una visió global de l’empresa i de les seves necessitats.”

Un altre perill que corren les companyies a l’hora d’escollir el seu equip d’assessors és optar per la contractació exclusiva de professionals in­terns: “Disposar d’un servei extern comporta per a l’empresa avan­tat­ges tant en la qualitat de l’assessorament rebut com en la reduc­ció de costos. El conseller extern analitza i dóna resposta cada dia a gran quantitat de qüestions relacionades amb els més diversos àmbits empresarials. És per això que gaudeix d’una àmplia pers­pectiva que no pot tenir l’assessor intern, que sempre examina les problemàtiques des de la mateixa òptica. Tampoc, en general, el seu reciclatge tindrà la mateixa amplitud que el del professional in­de­pendent. I, econòmicament, l’empresari s’estalvia part dels cos­tos que representa contractar un professional qualificat.”

L’ expert en dret tributari Santiago Martín s’encarrega de tots els aspec­tes relacionats amb la millora de la fiscalitat de les empreses clientes: “La nostra funció és proporcionar un assessorament preventiu en el camp de l’economia de l’opció, és a dir, intentar minimitzar els costos fiscals de les firmes d’acord amb la normativa vigent. Les nostres conviccions ens obliguen sempre a interpretar la legislació fiscal amb el màxim rigor possible per estalviar possibles proble­mes al client.”

L’evolució en el nivell de conscienciació dels empresaris ha estat molt important en els últims anys: “El directiu s’ha mentalitzat que ha de contribuir al sosteniment de l’Estat però, sovint, no està gaire d’acord amb les contraprestacions que rep a canvi. En aquest sentit, s’ha de reconèixer que amb els anys la qualitat i el nombre de serveis estatals han augmentat, malgrat que encara no són pro­porcionals a les aportacions dels ciutadans.”

El lletrat Joan Carles Valverde, per la seva banda, dóna resposta i so­lu­ció a totes les problemàtiques i interrogants jurídics que li plantegen els clients: “També en aquests camps intentem que la nostra ac­tuació sigui completa i preventiva, fet que queda clarament palès en el cas del dret de família. En una separació, per exemple, no tan sols ens ocupem de redactar el document de separació de la pa­rella, sinó que ens esforcem perquè s’hi incloguin tots els as­pectes relacio­nats amb el repartiment patrimonial. Amb aquesta mesura s’escur­cen els tràmits burocràtics perquè es dóna per finalitzada la relació conjugal i únicament és necessari passar pel tràmit del divorci si un dels membres així ho desitja. El pro­ce­diment d’ac­tuació és exacta­ment el mateix en el cas del dret suc­cessori. Per a nosaltres és molt important estalviar temps, pre­ocupacions i costos als clients, tot i que això pugui re­presen­tar una reducció dels nostres beneficis a curt termini.”

Aquest principi d’actuació tam­­bé s’aplica en els casos que puguin requerir una solució judicial: “No ens considerem un despatx bel·ligerant sinó més a­viat con­ciliador, sempre que aquesta via res­pon­gui satisfac­tò­ri­ament als interessos del client. Nosaltres pen­sem en la reduc­ció de costos i de temps que li comporta el pacte i intentem as­solir-lo sempre que sigui possible. Desgraciadament, a vegades els clients no són de la mateixa opinió.”

L’evolució del món legislatiu ha estat molt més ràpida en els darrers deu anys que en altres períodes recents. “El dret va sempre per darrere de la societat, perquè és aquesta la que crea la necessitat de legislar. No obstant això, cada cop les distàncies es redueixen més, per la qual cosa les modificacions es produeixen més sovint.”

Això obliga a un reciclatge permanent: “Seria desitjable dedicar la meitat de la nostra jornada a estudiar la legislació específica que contínuament va apareixent. Per descomptat, això no és viable per raons econò­miques, però una part important del dia està destinada a llegir tota la legislació nova que va sorgint.”

Com a despatx, partint dels coneixements i de la formació d’ambdós titu-lars, els plans de futur passen per l’especialització en l’assessorament i en el dret immobiliari: “És un dels nostres objectius pendents, però el volum de treball i els nostres principis ètics ens han impedit, per ara, dedicar-nos-hi en profunditat. Creiem que és un sector amb for­ça possibilitats i també molt humà, però que requereix un asses­sora­ment seriós i l’aplicació dels mateixos principis d’ètica, rigor i eficàcia que les altres vessants jurídiques i econòmiques.”