Alexandre Pujol
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Alexandre Pujol

FUNDACIÓ CASSIÀ JUST

Text del 2002.

“Defensem una concepció del món més humana, que reivindiqui el valor de la dignitat com una part consubstancial a la nostra existència”

Hi ha figures que pel seu càrrec adquireixen una dimensió social i històrica de la qual no poden escapar. I més encara quan representen una institució molt arrelada en la cultura i la tradició del país. Aquest és el cas de Cassià Just –el conegut Pare Abat–, un dels últims superiors de Montserrat, el qual ha sabut aprofitar els avantatges d’aquesta dimensió pública per donar suport a un projecte prometedor i molt enriquidor per a tota la comunitat: “Les arrels de l’actual fundació són a la institució d’ensenyament espe­cial Balmes de Sant Boi. Aquest centre educatiu s’encarregava de formar els alumnes amb alguna discapacitat psíquica i del trac­ta­ment dels malalts que requerien més atencions. El problema, però, es plantejava quan aquests alumnes finalitzaven la seva etapa de forma­ció perquè era molt difícil que es poguessin integrar en el mercat la­boral, amb les conseqüències per a ells i per a les seves famílies.”

Cassià Just va entrar en contacte amb la fundació abans que fos oficial­ment constituïda. “Va ser a través de Joan Rigol, l’actual president del Parlament català, que estava relacionat amb aquest projecte. Ell em va parlar de la problemàtica d’aquest grup de persones i de la seva inten­ció d’esdevenir fundació per tal de crear llocs de treball per a aquest col·lectiu. Em vaig posar en contacte amb ells, i em va impressionar el treball, la implicació i la vocació de tots els integrants del projecte, com ara els seus impulsors, Francesc Vila i Roser Corbella. Em vam demanar si podia prestar-los el meu nom per tal de poder obtenir més ressò en els mitjans de comunicació i jo vaig acceptar molt honorat.” La humilitat de Cassià Just va fer que sospesés amb molta cura els avantatges que podria comportar per a la fundació que fos batejada amb el seu nom. En comprovar l’ajuda que podia prestar a aquesta ins­titució, no ho va dubtar ni un moment.

Si Cassià Just va contribuir enormement al desenvolupament i coneixe­ment de la fundació cedint-li el nom, Alexandre Pujol ha estat clau per al seu posterior creixement econòmic i empresarial. Els seus coneixements del món de l’empresa han permès que la institució es mogués dins de les exigències del racionalisme empresarial, tenint en compte sempre que el seu objectiu no és el guany econòmic, sinó proporcionar una vertadera integració a aquests joves: “En un món tan competitiu com el nostre on sembla que només els millors i més preparats tenen una oportunitat, és realment difícil que els discapacitats puguin obtenir una oportu­nitat. Nosaltres defensem una concepció del món més humana, que reivindiqui el valor de la dignitat com una part consubstancial a la nostra existència. Donar un lloc de treball a aquestes persones és dignificar-les i integrar-les dins de la societat.”

La Fundació Cassià Just ha centrat les seves activitats en la branca de la restauració i de la jardineria perquè aquestes àrees s’ajusten als condicionants dels seus treballadors: “Els nostres centres de treball són molt més complexos que un de convencional, perquè per donar el suport necessari i vetllar pels nostres empleats cal que hi hagi psicòlegs, psiquiatres, monitors i personal qualificat. A més, la nos­tra mà d’obra és molt més abundant que la d’altres societats perquè la finalitat de la Fundació de creació de llocs de treball és la que ens anima a la seva contractació. Tot i així, hem aconseguit ser produc­tius, i aquesta demanda de serveis per part dels clients no és fruit de la compassió cap a nosaltres, sinó del servei eficient que els brindem, i que ens fa tan competitius com altres empreses. Nosaltres mai no hem incidit en el tipus d’empleat que tenim contractat perquè volem excel·lir per la nostra qualitat interna. Això no només és bo per a l’empresa, sinó per als mateixos treballadors. Actualment, pres­tem, principalment, serveis des del nostre centre de Sant Boi CAT-CATERING en el qual elaborem menús per a menjadors escolars, residències de gent gran, companyies aèries, centres d’esport i de lleure, etc. Alhora, també preparem àpats per a festivitats especials, congressos… D’altra banda, portem els serveis d’hosteleria, conser­geria, neteja i servei de bar, de l’ermita de Sant Ramon a Sant Boi. Finalment, ens encarreguem des de CAT-JARDINS de la cura dels espais verds d’escoles, centres esportius i parcs de la nostra localitat. Aquesta segona activitat és especialment recomanable per als treba­lladors que pateixen un trastorn mental. L’any 1998 vam adonar-nos que havíem donat resposta majoritàriament a la demanda d’integració laboral de les persones amb disfuncions psicològiques de la nostra àrea geogràfica, però que els malalts mentals es trobaven molt des­em­parats i sense gaires expectatives, ja que les seves caracterís­ti­ques específiques els feien molt proclius a la inestabilitat i l’oscil·la­ció anímica. Per això, vam decidir començar a treballar de valent per ocupar aquest tipus de treballador.”

En aquest sentit, ens agradaria aprofitar aquestes línies per agrair la col·laboració i la disposició que sempre han mostrat cap al nostre projecte les persones següents: “Irene Rigau, consellera del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya; Montserrat Gibert, alcaldessa de Sant Boi; Jaume Mont­fort, alcalde de Viladecans i Josep Montilla, alcalde de Cornellà i antic patró de la nostra Entitat.”

Iniciatives com la de la Fundació Cassià Just són especialment encomia­bles perquè intenten aconseguir una societat més justa i igualitària per a tots: “Nosaltres no ens podem moure pels paràmetres d’una empre­sa convencional, ni tampoc podem apostar per un creixement accelerat a costa dels nostres treballadors. Totes les propostes que acceptem per expandir el negoci es caracteritzen per la seva estabilitat. El nostre objectiu és poder incrementar la nostra plantilla de treballadors, no pas contractar-los de manera eventual per a determinades puntes de treball.”

Però encara hi ha un objectiu igual o més lloable que l’anterior: “Intentem que l’experiència en la nostra empresa sigui només un pri­mer pas per a la incorporació real en el món del treball. Tot i que, això no sempre és possible.” Les seves perspectives de futur passen per incrementar encara més aquest suport: “Actualment estem treballant en la creació de residències i de pisos per a les persones discapacitades sense família o amb famílies que no se’n poden fer càrrec.”

La Funda­ció Cassià Just va néixer amb sort i, fins al moment la seva tasca ha tingut un bon èxit humà i professional, alhora que ha aconseguit aixecar les sensi­bi­litats dels responsables polítics més immediats. Esperem que continuï aquesta ratxa i que la seva obra inspiri altres projectes semblants que des d’una perspectiva empresarial ajudin a integrar-se uns éssers humans no tan afortunats com la majoria de nosaltres, però persones al cap i la fi, i per tant “amb els mateixos drets que qualsevol de nosaltres.”