Álvaro Espinós
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Álvaro Espinós Borràs de Quadras.

BAKER & McKENZIE

Text del 2001

“És bo ser competitiu, perquè implica revisar constantment el teu grau de qualitat, no adormir-te i procurar mantenir un nivell molt alt”

Malgrat que el seu avi i el seu besavi havien estat també lletrats, Álvaro Espinós no va tenir mai contacte amb l’advocacia, i per això no acaba d’es­tar segur de per quina raó de ben petit ja va dir que volia dedicar-se al dret. “Crec fins i tot que la decisió va ser prèvia al coneixement de què era la professió, però m’hi vaig sentir molt atret i no m’ho vaig pensar dos cops a l’hora de matricular-me a la facultat.”

Amb els anys s’ha de­mos­trat a ell mateix i als altres que realment és el que volia: “Em vaig llicenciar el 1967 i dos anys abans ja vaig començar a treballar a les tardes en un des­­patx. Més endavant, amb la llicenciatura sota el braç, anava als ma­tins al Patronat Municipal de l’Habitatge i a les tardes continuava en un altre bufet.” Fins que va considerar que havia arribat l’hora d’in­de­penditzar-se: “El 1976 em vaig establir amb el meu germà i vaig am­pliar les meves re­lacions amb Baker & McKenzie, una firma que ja por­­tava anys a Es­pa­nya. Vaig arribar a ser-ne el corresponsal extra­oficial del despatx de Ma­drid deu anys abans que encarregués obrir la seva oficina a Barcelona.”

Integrar-se a una firma internacional no és gens senzill i el primer que van haver de fer un company seu i ell va ser trobar la dimensió adequada: “Ens van donar llibertat per prendre les decisions que volguéssim, però calia estar convençuts que aquell vaixell que ja navegava tenia les mides correctes.” I explica: “En un principi hi havia clients que venien directament del meu despatx, i altres que arribaven atrets pel nom d’una firma que ja coneixien en els seus països i en la qual confiaven a l’hora de fer negocis en territori espanyol. Tot això va fer que aug­mentés ràpidament el nombre de clients i que nosaltres no esti­gués­sim del tot segurs de si es tractava simplement d’una punta de feina o aquella seria la tònica general.”

Això va comportar, entre altres coses, haver de fer una selecció de professionals sense saber del cert encara quan­ta gent es necessitaria: “Contractar i buscar col·laboradors és com­­plicat i delicat, i en aquell moment ho fèiem nosaltres perso­nal­ment, no teníem cap consultor que ens ajudés en aquesta tasca.” Ara, l’expe­riència a l’hora de fer aquesta selecció ja els atorga més seguretat i, d’altra banda, basen la recerca en dos o tres criteris molt clars: “Per am­pliar la base, agafem gent sense experiència però amb una bona qualitat de coneixements i amb un domini notable de l’anglès; si hem d’omplir un buit que ha deixat una persona que ha marxat o hem de duplicar una funció, aleshores cerquem un perfil molt més deter­minat, de conti­nuïtat o de correcció, i si volem obrir una nova branca, un nou de­par­tament, caldrà trobar un especialista en la matèria, amb experi­ència i amb prou empenta com per tirar-lo endavant.”

Sigui quina sigui, tanmateix, la via d’entrada a una firma com Baker & McKenzie, s’ha de ser competitiu, i Álvaro Espinós pensa que “això és bo, perquè im­plica revisar constantment el teu grau de qua­li­tat, no adormir-te i pro­curar mantenir un nivell molt alt en el des­patx. Comporta també ser competitiu en preus i apostar per l’ex­cel·­lència per així poder superar els teus competidors.”

I és que el client no es deixa enlluernar per un nom: “Potser els empresaris es­trangers la primera vegada vénen perquè confien en una referència d’un mercat internacional, però si no els dónes un servei bo i com­petitiu, aleshores és evident que no tornaran.” I no solament són les companyies estrangeres les que truquen a la porta d’aquest despatx: “Tenim també empreses nacionals, i això ens dóna una satisfacció especial, perquè si confien en nosaltres és perquè saben que fem la feina ben feta, que oferim qualitat i bon servei aquí, al seu país, tot i que tinguem un nom estranger.”

No obstant això, el món de principis del segle XXI tendeix a la glo­ba­lització i ningú s’ha d’estranyar que la Unió Europea es plantegi l’har­monització de les lleis entre els estats membres, sobretot les que a­fecten l’àmbit mercantil: “Penso que el problema no rau a si és fàcil d’a­con­seguir aquesta fita o no, sinó que a la curta o a la llarga s’ha de fer. Del que es tracta és de trencar costums o aplicacions a què estem acos­tumats i acceptar que les coses es poden fer també d’altres mane­res. El pro­cés de l’euro, per exemple, és només un graó dins d’a­questa uni­ficació d’Europa, i, dins d’aquest procés, l’harmonització de la norma­tiva mercantil n’és un altre. Però, serà més fàcil que l’euro? Dubto que sigui més difícil.”

De moment les lleis ja comencen a mo­dificar-se tot tenint en compte les directrius europees: “Ara tenim una qüestió que està pen­dent d’aprovació per part de les Corts. Es tracta de la Llei con­cursal, im­prescindible per dues raons: la primera, per­què tenim unes nor­ma­tives absolutament obsoletes. Encara estan en vigor lleis del Codi de Comerç de 1829, una època en què la realitat so­cial era to­talment diferent, s’estava introduint el tren i encara anà­vem amb tar­tana. La segona raó per modificar la llei, tanmateix, són els criteris d’har­monització amb Europa.”

Els qui fa anys que es dediquen al dret, com és el cas d’Álvaro Espinós, saben que s’han d’anar acceptant les noves realitats i que no han de te­nir cap por a l’hora d’entendre la mundialització de l’eina amb la qual tre­ballen diàriament: “Fa uns anys, si ens haguessin parlat d’una due diligence, no hauríem sabut què era, i avui, en canvi, no hi ha operació de compravenda d’empresa en què no es dugui a terme aquest pro­cés. No podem ignorar tampoc la realitat que ens ha portat aquests llargs contractes anglosaxons, perquè la gran majoria d’empreses in­ter­nacionals, no només les anglosaxones, els han adoptat com a pro­pis.” Tot això fa que un lletrat amb experiència estigui convençut que l’har­monització del dret mercantil és absolutament necessària.

“També ens hem d’adaptar a les noves tecnologies, que aviat no seran tan noves perquè n’hi haurà unes altres que les hauran superades. En el seu dia la societat es va adaptar al telègraf i ja fa anys que es poden fer con­tractes per correu i per telègraf, o sigui que l’únic que ens cal és al­gu­na actuació per donar més seguretat a la prova de voluntats, res més.”

Pel que fa a l’arbitratge, cada vegada més de moda, afirma que no és igual d’eficaç per a tots els conflictes empresarials: “En principi és més ràpid que la justícia ordinària, tot i que amb la nova Llei d’enju­di­ciament civil comença a haver-hi més celeritat en la resolució dels pro­cediments judicials, però també és més car.” Allò realment impor­tant és, en molts casos, el grau d’especialització de la persona que ha de decidir: “Un àrbitre pot ser algú molt preparat per resoldre l’as­sumpte concret que se li planteja, mentre que el jutge, per la seva for­mació més ge­neral, és difícil que pugui tenir aquesta subespe­ci­alització i, en cas que la tingui, el sistema de repartiment fa molt di­fícil que li cor­respongui jutjar el cas.”