Sr. Igansi Blanes i Sr. Ignasi Faura
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Igansi Blanes i Sr. Ignasi Faura

BLANES & FAURA

Text del 2001

“Mantenim la il·lusió de suggerir noves possibilitats sense cenyir-nos estrictament a les experiències ja comprovades”.

Dos socis, V. Ignasi Blanes Tort i Ignasi Faura Ventosa, són els propietaris del barceloní gabinet d’assessors empresarials que duu els seus cognoms, Blanes & Faura. Fa bastants anys que aquests advocats treballen junts, per bé que el despatx es va inaugurar a la dècada de 1960. Es pot dir que el seu és un autèntic grup de professionals de l’assessoria, ja que cobreixen el món de l’empresa i de les organitzacions des d’un punt de vista “integral: ens podem ocupar, a part de l’assessorament jurídic i econòmic normal i corrent, de redactar un pla financer, un estudi de mercat o el pla estratègic. Som capaços de facilitar a l’empresa o a l’organització qualsevol servei que ens demani.”

Una activitat frenètica caracteritza el gabinet Blanes & Faura, on col·laboren 20 persones, a les quals, “tot i la manca de temps”, motiven perquè se­guei­xin cursos formatius que completin la seva preparació. “Tant en el ter­reny fiscal i econòmic, com en el legislatiu i organitzatiu, la renovació és constant. Això ens obliga a fer-ne un seguiment intern diari, l’única garantia que el gabinet estarà al dia.” No cal dir que el despatx està totalment actualitzat des del punt de vista informàtic: “Internet ens facilita una comunicació àgil i directa amb els clients.” Asseguren que tota aques­ta revolució en el món de les comunicacions els ha meravellat pel que fa a les possibilitats que ofereixen. El que està clar és que cal esforçar-se a mantenir un contacte estret amb els clients.

“Les empreses i organitzacions estan molt necessitades de suport, per­què el seu és un món on la competència és ferotge, i les nostres firmes ajuden a estar preparats i tranquils.” La seva àmplia experiència en l’àmbit mercantil, fiscal, financer, laboral i contractual la posen al servei de les empreses. Una de les seves activitats, per exemple, és “l’economia social: la combinació del profit econòmic i humà.” Aquest concepte in­clou “cooperatives, societats laborals, fundacions, mutualitats i asso­ci­a­cions en què els propietaris del negoci són les persones associa­des o els treballadors.” Avui aquest sector econòmic representa prop del 10% de l’activitat econòmica de l’Estat espanyol, “un percentatge consi­de­ra­ble de la població i la riquesa del país.”

No es tracta d’organitza­cions convencionals, “i això exigeix un tracte molt delicat.” Aquest tipus d’empreses, “unes 70”, són les destinatàries dels serveis de Blanes & Fau­ra, entre elles les cooperatives Abacus i Coop 70, la mutualitat Sinera, la Fesalc, la Confavc… Els assessors V. Ignasi Blanes i Ignasi Faura es tro­ben entre “els experts reconeguts en aquest camp.” Sense anar més lluny, el primer va ser “promotor de la Llei de societats laborals, la pri­me­ra redactada a Europa.” Per la seva banda, el seu soci ha participat en “l’elaboració de nombroses normatives de cooperatives.” Ambdós han intervingut en la creació de “mutualitats, fundacions i organitzacions so­cials… fruits d’interessos col·lectius que generen una notable activitat econòmica al voltant de les seves necessitats.”

Centrem-nos, doncs, en les característiques d’aquests tipus d’entitats. Les cooperatives són empreses de base personalista amb gran arrelament a Catalunya; actuen en tots els àmbits econòmics i són especialment relle­vants en el sector agrari, del treball, del consum i de l’habitatge. “La mútua és una entitat d’assegurança que garanteix uns serveis mutus a les per­sones que s’han agrupat.” Ignasi Faura és president de “la primera mú­tua d’assistència jurídica a l’Estat espanyol, creada arran de la peti­ció de diversos sectors socials. Amb aquesta iniciativa vàrem voler introduir un concepte molt ignorat al nostre país, el de la pre-venció jurídica.” Pel que fa a les fundacions, les entenen com “entitats privades que promouen finalitats socials, culturals o esportives en in-terès de la societat, amb gran transparència en la seva gestió.”

Conscients que “qualsevol figura jurídica pot ser manipulada i utilitza­da de forma incorrecta”, afirmen que “la majoria de les empreses i de les entitats de l’economia social tenen un bon funcionament. Cal po­ten­ciar els criteris ètics de les persones que en són responsables.”

“Les associacions i organitzacions són molt complexes”, reconeixen, i és que, al costat de les clàssiques associacions de veïns, culturals o esportives, n’hi ha “algunes que generen projectes econòmics de gran vo­lum.” V. Ignasi Blanes i Ignasi Faura són també assessors de la Federa­ció d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya a l’hora de definir estratègies, nous projectes i diversificar i multiplicar els serveis per a aquest ampli col·lectiu. Afirmen que “qualsevol associació, des de la més petita iniciativa, pot arribar a desenvolupar projectes significatius.” La seva funció consisteix a “destacar les possibilitats de les seves capaci­tats i orientar-les perquè en treguin partit.”

Lluny del que gran part del públic pensa, les societats anònimes laborals no són l’alternativa a les firmes que fan fallida: “Aquest va ser el seu origen, però d’això ja fa 25 anys. Queden poques empreses reconvertides: es tracta de companyies de nova creació absolutament competitives i, de fet, en neixen constantment. Molts estudiants, un cop acabada la car­re­ra, s’estan acollint a aquesta alternativa empresarial. Són joves que només es tenen a ells mateixos com a capital. ”

A part de la “il·lu­sió”, hi ha alguna altra cosa que motiva la població jove a engegar projec­tes com aquests: “Tenen un valor molt important per aportar: la seva capacitat de treball. La sensació de contribuir al desenvolupament de la societat a la qual pertanyen és molt important.”

“Estrictament, som assessors d’empreses i d’organitzacions”, afir­men. “En la pràctica, però, les mateixes entitats et fan participar del seu impuls empresarial.” L’assessor s’ha de comprometre professional­ment en els projectes empresarials amb què col·labora i ha de ser jutjat també pels seus èxits i fracassos. Promoure equips de treball i de gestió, afavorir el diàleg i l’acció comuna en les organitzacions és un factor d’èxit. En les societats on els treballadors són també socis “s’atenua i canalitza la conflictivitat laboral i es genera un debat intern superior al d’una com­panyia de característiques diferents.”

En aquest sentit, Ignasi Blanes trenca una llança a favor dels empresaris convencionals: “N’hi ha que, dotats d’un profund sentit social, converteixen el Comitè d’Em­pre­sa en un destacat òrgan de diàleg.”

“Creadors d’idees”, aquests dos catalans es reuneixen freqüentment amb l’únic objectiu de “pensar nous projectes i iniciatives.” Actualment inten­ten aconseguir que “els nostres coneixements sobre l’economia social arribin a més indrets, col·laborant amb la universitat i altres institu­cions. Mantenim la il·lusió de suggerir noves possibilitats, sense ce­nyir-nos estrictament a les experiències ja comprovades.” La inquie­tud de V. Ignasi Blanes i Ignasi Faura és contagiosa, una autèntica lliçó de professionalitat i humanisme.