Anton-Joan Gorro Benet
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Anton-Joan Gorro Benet

MANTENIMENT I SISTEMES BIG

Text del 2001.

“Les noves comunicacions han permès fer un pas més a favor de la universalització de l’ensenyament i de la cultura en general”

L’enginyer electrònic Anton-Joan Gorro reconeix que la seva passió pel món de la informàtica i la seva determinació a dedicar-se a aquesta branca professional el van obligar a estudiar de valent i a formar-se de manera autodidacta: “Per la meva primera vocació i per l’especialit­zació posterior sempre he estat obligat a dedicar una bona part del meu temps a aprofundir en els meus coneixements. Vaig triar la carrera d’enginyeria electrònica, que requeria una certa dosi d’es­forç per part de l’estudiant. Després, el meu interès per la informà­tica va motivar que hagués de formar-me jo tot sol, ja que aleshores no existien els estudis actuals. Amb el pas del temps, l’aprenentat­ge continuat ha anat esdevenint més i més necessari a conseqüèn­cia de la velocitat dels canvis viscuts en el sector de les noves tec-nologies. Ara mateix, la consulta de manuals escrits en format paper és mínima perquè és més convenient consultar la pàgina web de l’empresa creadora del programa per assabentar-se de les seves últimes novetats. La causa d’això la tenim en el fet que el sector és tan dinàmic que no resulta pràctic recollir en un llibre les modifica­cions que es produeixen ni consultar-les perquè ràpidament esde­ve­nen obsoletes. A la nostra professió el sentiment generalitzat és que no podem deixar mai d’aprendre i, no obstant això, tenim la sensació que no assolim prou coneixements com per poder asse­gu­rar que ens trobem al dia de tots els avenços.”

Tota instrucció autodidàctica, però, ha de partir de l’adquirida en el sistema educatiu reglat: “La preparació que reben les noves generacions d’enginyers és molt bona, però els plans d’estudis haurien d’intentar apropar-se més a la realitat de l’empresa. Els alumnes surten amb prou conei­xe­ments tècnics i pràctics però sense cap perspectiva real del que es trobaran al mercat. Per això crec que seria convenient que por­tes­sin a terme un període obligatori de pràctiques a una empresa.”

Després d’acabar els seus estudis va dedicar 18 anys de la seva activitat laboral a l’empresa privada: “M’encarregava d’implementar el control d’indústries de diversos sectors, com ara el químic, el del paper, cen­trals nuclears, etc. El meu objectiu era incrementar la producti­vitat de les empreses mitjançant les eines informàtiques. La feina m’agradava, m’hi identificava totalment i considero que com a persona em va enriquir força. En anar creixent la importància de les comunicacions, em vaig adonar que per augmentar el rendiment de qualsevol societat era necessari millorar-ne les xarxes de comuni­cació. Va ser per això que l’any 1990 em vaig establir pel meu compte com a assessor d’empreses en matèria de control i xarxes informàtiques. Al començament conjugava les dues línies d’asses­so­ra­ment, però, de mica en mica, em vaig anar especialitzat en adap­ta­cions de programes, comunicacions i xarxes.”

La seva tasca, doncs, consisteix a recomanar equips, programes i la xarxa de comuni­ca­cions més adient per a cada tipus d’empresa: “És fonamental ser molt sincer amb el client i també ser capaç de preveure quines se­ran les seves necessitats de futur. En el moment que un client s’adreça a nosaltres per modernitzar la seva xarxa, programes i flota d’ordinadors, nosaltres ens encarreguem de fer-li un estudi de­tallat on es mostren quines són les necessitats actuals i quines són les previsions de cara al futur. D’aquesta manera, podem amor­tit­zar una inversió que sempre és considerable. En aquest sentit, no-saltres mai no desenvolupem aplicacions per a les empreses, sinó que partim de les eines estàndard que trobem en el mercat, encara que les personalitzem i adaptem a les necessitats específi­ques. Aquesta política parteix de la situació produïda durant els primers anys d’implantació de la informàtica. Algunes companyies desen-volupaven les seves pròpies aplicacions i s’asseguraven la venda del producte, el seu manteniment i posteriors modificacions; per això els usuaris quedaven lligats al programa sense possibili­tats de canviar-lo. Nosaltres som del parer que aquesta no és la postura més ètica perquè deixa l’usuari en un estat de desprotecció i ha de pagar el que sigui per tal que la seva eina de gestió continuï fun-cionant.”

Anton-Joan Gorro emfatitza la importància dels instruments informàtics i el seu ús per incrementar la productivitat d’una companyia: “D’una banda, l’empresa ha de disposar d’una base de dades co­mu­na a tots els usuaris, que han de poder accedir en qualsevol mo­ment a la seva parcel·la corresponent. A més, aquestes informa­cions han de ser fiables i útils. D’altra banda, s’han d’evitar tots els processos que comporten una doble despesa com ara imprimir cor­reus elec-trònics, factures i altres documents. Els usuaris s’han d’acostumar a treballar exclusivament amb el suport informàtic per­què així estalvien temps i diners a l’empresa.”

La informàtica ha recorregut un llarg camí de simplificació d’ençà de l’apa­rició dels primers cervells electrònics: “Els programes són cada vegada més fàcils d’usar, perquè la informàtica està pensada per ser un instrument d’ús majoritari amb finalitats diverses. Alhora, són possi­bilitats obertes que el públic individualitza i adapta en funció de les seves necessitats. Així, progressivament, va esdeve­nint més pròxi­ma als usuaris i també més humana. Estic convençut que els mitjans informàtics s’aniran humanitzant. Iniciatives com la creació de la webcam mostren aquesta intenció de convertir-se en sistemes de comunicació menys freds i asèptics.”

Des d’aquesta perspectiva el fu­tur de la informàtica passa per ajudar-nos a eliminar barreres entre les persones: “Les generacions més madures tenen cer­tes dificultats per fer servir aquesta via de gestió i comunicació i quan ho fan li destinen usos més mecànics. Les més joves, en can­vi, es mostren entusias­mades, en saben força i se senten espe­ci­al­ment fascinats pels xats, que permeten la comunicació amb altres éssers humans de diferents parts del món i, per tant, un crei­xe­ment personal. La implicació de la informàtica depèn que la utilit­za­ció que se’n faci sigui prou enriqui­do­ra humanament.”

L’entrada d’Internet comportarà un canvi radical de les estructures socials vigents, ja que les distàncies s’escurcen i s’eliminen fronteres que havien existit fins ara: “Els obstacles per accedir a deter­mi­na­des institucions de prestigi, com universitats estrangeres, aca­ba­ran amb la divulga­ció d’Internet perquè els estudiants podran tenir notícies dels des­co­bri­ments i esdeveniments més importants i re­cents sense haver de moure’s de casa. Crec que, sens dubte, podem dir que les noves comunicacions han permès fer un pas més a favor de la universa­lització de l’ensenyament i de la cultura en general.”