Antoni Arco
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Antoni Arco Martín

Text del 2001

“L’arbitratge es pot millorar substancialment, però de moment és la millor alternativa que tenim”.

“Per ser un bon advocat no tan sols s’ha d’estudiar, sinó que s’ha de ser hàbil, és a dir, s’ha de saber interpretar la situació i moure-s’hi.” A aquesta conclusió ha arribat Antoni Arco, un jove jurista de Man­resa amb deu anys d’experiència que ja l’han portat a conèixer un bon nombre d’assumptes diferents: “Penso que el més important és que el lletrat defensi el millor que pugui el seu client. A més, ha d’a­nar amb força cura, perquè per moltes mesures que adopti pot complicar-se la vida. De fet, encara que sembli mentida, a vegades és difícil no complicar-se-la.” Sobretot portant temes d’empresaris i treballadors: “Encara que pugui xocar i que sigui fàcil de dir, no t’has d’implicar gaire en els casos a títol personal. A vegades ho acabes fent, perquè no sempre és fàcil quedar-te en el que és estrictament professional.”

Antoni Arco va entrar a treballar al bufet que portaven Miquel Salmerón i Francesc Padollers, i al cap d’un any es va convertir en el seu soci: “Van confiar en mi i em van demanar que formés part del despatx, no solament com a treballador sinó com a soci. Des d’aleshores tre­ballem junts i tenim una gran amistat.” A més, cadascú s’ocupa d’una parcel·la del dret diferent: “En Miquel porta sobretot el tema ad­mi­nis­tratiu, en Francesc s’encarrega del civil i penal i jo m’ocu­po de tot el que té a veure amb el món empresarial. Em dedico a as­ses­sorar la firma, és a dir, solucionar-li qualsevol problema jurí­dic que tingui, i això va des d’un cas d’impagats, a conflictes labo­rals amb treba­lla­dors, sindicats o comitès d’empresa, passant per tota la qüestió con­tractual.”

Un ampli ventall, doncs, que tots tres ti­ren en­da­vant cada dia: “El cert és que, cada vegada més, fem una acció pre­ven­tiva im­portant, portem moltes empreses que hem vist néixer i que estan acostumades a consultar-nos abans de fer qual­se­vol co­sa.” I d’això n’estan molt contents, perquè és reflex de la con­fi­an­ça que els tenen di­positada. “Encara que pugui semblar un tò­pic, aques­­ta confiança es guanya treballant molt, estant sempre a dis­po­si­ció de l’em­pre­sari i donant-li suport en els moments més delicats.”

Antoni Arco sempre busca la manera de solucionar els problemes amb la màxima rapidesa i el mínim cost: “Intento pactar tant com puc a­bans d’anar a judici, perquè gairebé sempre acabarà sent molt mi­llor per a l’empresari.” De totes maneres, a vegades els clients es mos­tren dis­posats a menjar-se aquell que els ha portat a un conflicte. “En a­quests casos deixo que es desfoguin i que m’expliquin el pro­­ble­­ma. Gene­ralment, quan acaben, per molt que estiguin carre­gats de raó, m’a­grada fer una mica d’advocat del diable, que pen­sin amb què es tro­baran si van a judici.”

I això ho fa precisament per­què s’a­donin que potser la solució és arribar a un acord: “Gairebé sempre aquella per­sona que ha arribat dient que volia que portés­sim aque­lla altra a la presó, acaba veient que si vol que li costi menys diners i tenir-ho so­lucionat molt abans, el millor és trobar una solució en­tre les dues parts i no haver d’esperar la decisió d’un tribunal.” Sem­pre hi ha, però, els qui volen demostrar el seu po­der i anar tant sí com no a judici. “No obstant això, si nosaltres cre­iem que aquell te­ma no es pot defensar, li diem al client que no ho po­­dem fer, perquè el que tenim molt clar és que no el volem enganyar.”

En el cas d’Antoni Arco, decidir-se pel tema empresarial i laboral va ser totalment vocacional, ja que coneixia força bé aquest món i la proble­màtica dels treballadors: “Jo no pertanyo a cap família d’advocats il·lustres, els meus pares són immigrants de la província de Jaén i han hagut de lluitar molt per poder tirar endavant. Jo vaig haver de treballar per pagar-me els estudis, i per aquest motiu vaig estar en empreses del món del tèxtil i també de la construcció i vaig apren­dre com hi funcionaven les coses. Conec l’ambient laboral i les di­ficultats que pot tenir un treballador i també l’empresa.”

Tot i així, pensa que la situació també ha anat canviant amb el temps: “Vaig tre­ballar en un parell d’empreses grans en què no sabia ni qui era el director, i si volia alguna cosa havia de parlar amb l’en­car­re­gat, per­què anar més amunt era impossible. Ara porto indús­tries en què l’em­presari té coneixement dels problemes dels em­pleats, i sap quin tipus de persones té treballant a les seves naus. Penso que això és molt important perquè el funcionament de l’em­presa també es deu a la visió que el treballador té de l’empresari. D’altra banda, cada vegada més m’adono que a les Pime tothom és conscient de com costa tirar una empresa endavant, i això és bo a l’hora de po­sar-se a parlar sobre un conflicte.”

La globalització també ha arribat al Bages i els lletrats han hagut de posar-se al corrent en qüestions de dret comunitari i internacional: “És un tema que s’imposarà cada dia més i hem d’estar preparats per afrontar-lo. Cal tenir en compte, també, que junt amb tot això han arribat els arbitratges com a forma més ràpida de solucionar de­ter­­minats conflictes.” I continua: “Esperar que la justícia, ja sigui nacional o internacional, dicti sentència pot ser molt llarg i costar molts diners, per això els arbitratges augmenten, perquè la imme­di­a­tesa és fonamental, sobretot en temes de comerç internacio­nal. No podem tenir un empresari esperant quatre anys abans de començar a fer un negoci determinat, perquè seria massa tard.”

Tot plegat no significa que aquest professional pensi que l’arbitratge fun­ciona a la perfecció: “Encara es pot millorar substancialment, però penso que de moment és la millor alternativa que tenim.” El que també considera un pas important és que cada vegada més jutges so­cials, sobretot els més joves, vegin en la conciliació un pas ferm per­què les coses vagin a bon port: “He vist, entre els jutges més jo­ves, força ànsies per conciliar, i considero que anar per aquí serà un a­van­tatge molt important per al món laboral.”

Pel que fa a la concentració legislativa a la Unió Europea, Antoni Arco no ho té tan clar: “Potser sóc molt jove i amb poca perspectiva his­tòrica, però tinc els meus dubtes, penso que haurem d’esperar per veure com rutlla. De totes maneres, la idiosincràsia dels diver­sos països és molt diferent, i difícilment les lleis vàlides a Suïssa ho se­­ran també a Espanya o a Grècia, posem per cas.” I afegeix: “Tinc fins i tot ganes de veure com funcionarà.”

Pensant en el futur, els tres socis tenen la idea de continuar creixent: “Ara ja som sis els advocats que treballem al despatx, i la idea és poder as­sistir més gent i portar més assumptes, però tampoc vo­lem per­dre el contacte directe que tenim amb els clients.”