Antoni Cudós
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Antoni Cudós Puig

CUDÓS CONSULTORES

Text del 2001

“El món no és l’herència que hem rebut dels nostres avantpassats, sinó el llegat que hem de deixar als nostres fills”

L’esperit de servei cap a l’empresa, la solidaritat, l’empenta per tal de deixar un món millor a les generacions futures i el propòsit de construir un projecte empresarial sòlid per als seus descendents són els mòbils que guien la tasca d’Antoni Cudós com a fill del fundador i coordinador de Cudós Con­sultors, un ambiciós projecte d’assessorament empresarial que va néixer des de la perspectiva jurídica per anar incrementant pro­gressivament, en concordança amb les necessitats dels seus clients, el ventall de serveis: “No puc precisar el moment exacte en què vaig decidir que em dedicaria al dret, però sí que puc dir que sóc un apassionat de la meva professió i que he viscut des de sempre la importància de satisfer les demandes de les empreses i de donar-los suport en totes les seves preocupacions i problemàtiques més ge­ne­ra­lit­zades. Segurament per això mai no he tingut una concepció passiva d’aquesta professió. Des del meu punt de vista, l’actuació dels advocats ha d’estar relacionada amb la prevenció de les pos­sibles incidències que tingui l’empresa, i no pas amb la resolu­ció a posteriori d’aquests conflictes. Aprofitant la infraestructura de la ges­toria fundada pel meu pare 35 anys enrere, el 1990 vaig incor­porar-hi un Departament d’Assessorament Jurídic. Els primers mo­ments van ser molt durs per diverses raons: d’una banda perquè no disposava de gaire experiència pràctica, ja que aleshores la forma­ció universitària no la preveia; de l’altra, perquè cada cas com­­por­tava l’aprofundiment i l’especialització en una determinada à­rea, i fi­nalment perquè tampoc no gaudia de la protecció que el treball en un despatx amb més història sempre brinda al professional. En el nos­tre ofici, la confiança és essencial i aquest objectiu només s’a­con­se­gueix a través dels resultats de les actuacions anteriors. Per això, el més di­fícil sempre és aconseguir els primers clients. A mesura que el nombre d’empreses que s’ha deixat aconsellar per nosaltres ha crescut, tam­bé ho ha fet el nombre de col·laboradors i els departa­ments d’actua­ció. Actualment tenim 6 advocats, 4 econo­mis­tes i 2 graduats socials per prestar assessorament en els camps fiscal, laboral, mercantil i mediambiental. Val a dir que el nostre crei­xe­ment ha estat constant des de l’any 1990. Per aconseguir aquest repte ha estat necessari un treball intensiu i permanent amb el meu pare i els meus companys i, en especial, el suport que la me­va esposa Bruna, també advocada, i els meus tres fills, Antoni, Mariana i Nina, em donen. Pensar que estic treballant per poder deixar-los una empresa amb possibilitats de futur em gratifica i em dóna ànims per continuar fent-ho dia a dia.”

Les perspectives del despatx passen per incrementar encara més el ser­vei que ofereixen als clients en els camps mercantil, fiscal i mediambien­tal: “Rebre un bon assessorament en matèria de dret mercantil supo­sa començar de la forma més idònia perquè ens assegurem que l’empresa ha estat ben creada. Per la seva part, el dret fiscal s’en­carrega d’optimitzar els beneficis i les despeses tributàries de les companyies, la qual cosa n’augmenta els guanys totals. Finalment, el dret relacionat amb la protecció del medi és l’assignatura pendent i el repte de futur, no únicament des de la perspectiva empresarial sinó també governamental i social. La seva importància actual i les previsions de cara al futur ens van empènyer a crear, l’any 2000, un Departament de Dret Mediambiental. L’Administració cada cop està aplicant sancions més elevades i disposa requisits més exigents que convé conèixer en profunditat per complir la normativa i estal­viar-se despeses innecessàries o dobles. Crec que la regulació le­gis­lativa i la conscienciació social són molt necessàries perquè, si no enfortim les mesures de protecció, les condicions per a la vida en el planeta aniran degradant-se progressivament. Seria més intel·li­gent preservar el nostre entorn ja que, tal com diu la sapiència po­pular, el món no és l’herència que hem rebut dels nostres avant­pas­sats, sinó el llegat que hem de deixar als nostres fills.” L’actuació en aquest àmbit requereix una dinàmica de treball diferent de la d’altres àrees: “És un treball multidisciplinari en el qual participen enginyers industrials, biòlegs, etc.”

Les circumstàncies actuals i el funcionament burocràtic de l’Estat espa­nyol i de les respectives autonomies afavoreixen la contractació dels serveis d’un assessor: “Dins d’una empresa, totes les àrees estan in­ter­re­lacionades. Això fa que una decisió en l’àmbit laboral, per exem­­ple un contracte, tingui repercussions en l’àrea fiscal. En aquest context, cal que l’assessor conegui la firma perquè la infor­ma­ció és una de les claus de l’èxit en la nostra professió. Com més dades i coneixements reunim d’un client, més possibilitats tindrem d’encertar a l’hora d’a­con­sellar-lo. Disposar dels serveis d’un bon assessorament és gai­re­bé imprescindible perquè representem un estalvi de temps i di­ners molt important per a l’empresari. Per altra ban­da, la contínua especia­lit­zació i el dinamisme del dret en totes les seves branques fan neces­sa­­ri que siguin tractades per especia­lis­tes. A més a més, els asses­sors proporcionem una objectivitat que sempre manca al propi di­rec­tiu­ a l’hora de gestionar el seu projecte.”

La ràpida evolució del panorama empresarial en els darrers anys no ha estat paral·lela a la de l’Administració. Desgraciadament, aquest fet té repercussions en les inversions de les empreses multinacionals: “Als països llatins, la burocràcia continua caracteritzant-se per la seva len­titud de resposta. Aquest funcionament no sempre és entès pels hipotètics inversors, que mesuren amb molt de compte les conse­qüències econòmiques d’aquesta peculiaritat.”

El pas del temps tampoc no ha servit per acabar amb vells tòpics sobre la major eficàcia dels especialistes de la capital: “Exercir a Lleida signifi­ca gaudir d’un millor nivell de vida; per contra, però, també implica no po­­der accedir, normalment, a prestar serveis a les grans corpora­cions ni tampoc veure’ns implicats en grans problemàtiques, ja que, si sor­gei­xen, els clients tenen tendència a anar-se’n a consultar a la capital. Per sort, cada cop més demanen una primera opinió als des­pat­xos com el nostre i després una segona als de la capital. Així poden com­pro­var com varia el preu dels serveis però no pas les conclusions.”

L’evolució que viu la nostra societat està provocant un canvi de valors que, en opinió d’Antoni Cudós Puig, no és gens positiu: “Cada vegada ens domina més l’individualisme i l’interès personal a l’hora d’assu­mir qualsevol mena de compromís. S’estan perdent valors com el treball en equip o la paraula donada.” Tot i aquest aspecte negatiu, ell s’enfronta al futur professional amb optimisme i força: “Els meus plans són treballar i estudiar per anar millorant la meva tasca dia a dia.”