Antoni Matabosch Soler
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Antoni Matabosch Soler

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL CRISTIANISME I CULTURA

Text del 2002.

La Fundació Joan Maragall Cristianisme i Cultura va pren­­dre el nom del famós escrip­tor i intel·lectual català per­què “sabé sintetitzar la fe i la cultura. Maragall era un creient profund, que va viu­re la seva fe amb inten­sitat i també un home de lletres, i va intentar sempre unir aquests dos ves­sants en un de sol.” L’e­lec­ció del nom, doncs, tingué un valor d’exemple i testi­moni, però no pas l’objectiu de centrar-se en l’estudi de la figura del nostre literat.

Aquesta institució va néixer el 1989 com una conseqüèn­cia “de la confluència d’in­te­ressos d’un grup de pro­fessors universitaris i de la Facultat de teologia, i dels del cardenal Jubany, responsable de la diòcesi de Barcelona en aquells mo­ments.” Ambdues parts desitjaven “crear una organització ecle­siàs­ti­ca, en aquest cas una fundació, per establir un diàleg entre cristia­nis­me i cultura.” De fet, aquesta iniciativa neix “d’una església renova­da que vol estar en constant comunicació amb la societat.”

Deixant de banda situacions de falta d’entesa anteriors: “A partir del segle XVI es va viure un procés de separació i, fins i tot, d’enfrontament entre el cristianisme i la cultura del moment. No obstant això, aquesta man­ca d’enteniment va ser superada per la tasca del Concili Vaticà II, l’exemple del qual volem continuar.” Dins aquesta línia de tolerància i d’obertura del pensament, la fundació té com a finalitat bàsica: “La incul­turació de la fe. Volem fer de pont entre l’àmbit cristià i la societat, és a dir, que la cultura s’amari de fe i que aquesta, al seu torn, influeixi en el pensament i en la manera d’actuar de la societat.”

Aquesta finalitat global de la fundació es concreta a través “de cinc ob­jec­tius primordials; el primer es vertebra al voltant de la pregunta ‘on som i d’on venim?’ Aquesta pregunta fa referència a la relació que existeix o ha existit entre l’esperit cristià i el pensament contem­porani o d’altres èpoques. És per això que tractem d’analitzar el nos­tre passat i de perfilar quin pot ser el nostre futur, és a dir, cap a on ens dirigim. El segon objectiu és aprofundir en la identitat de l’Es­glé­sia com a signe i testimoni de la unió dels homes amb Déu i de Déu amb els homes. En aquest sentit, som una fundació eclesial, però amb plena autonomia d’actuació. Mai no hem volgut tenir cap mena de lligam doctrinal o ideològic amb altres institucions perquè volem romandre independents, ja que pensem que d’aquesta forma és com realment podem enriquir la societat a través de la nostra aportació des de la plena llibertat. El tercer objectiu és, d’una banda, donar a conèixer la fe cristiana dins del context actual, tant des de la pers­pec­tiva cultural –el coneixement del Cristianisme com a entitat cre­a­dora d’una vasta cultura amb manifestacions tan diverses com una catedral o La Divina Comèdia–, com des de l’estrictament religi­osa, tot aprofundint en el sentiment de la fe com a adhesió personal a Déu i de servei cap als altres des de les circumstàncies i els con­di­ci­o­nants específics dels nostres dies. En definitiva, podem dir que desitgem ser fidels a la doctrina de l’Església i viure-la en el món d’avui ben lluny de fonamentalismes. El quart objectiu és in­for­mar i formar les noves generacions perquè prenguin el relleu en el futur. I el darrer objectiu és la col·laboració amb d’altres institu­cions, ja siguin eclesiàstiques, com el Centre Cristià dels Universi­taris i Professionals, o laiques, com és el cas de l’Institut d’Educa­ció Contínua de la Universitat Pompeu Fabra o la Biblioteca de Ca­ta­lu­nya per tal de col·laborar en projectes conjuntament i aprendre les unes de les altres a través d’un diàleg permanent.”

Aquests objectius es concreten en les activitats i iniciatives que es porten a terme des d’aquesta institució: “El nostre Patronat es reuneix dues vega­des al mes durant tres hores. Una vegada, ho fa per programar activi­tats i l’altra per establir un debat cultural que marqui quines han de ser les nostres directrius. D’aquestes sessions d’intercanvi sor­geixen les idees vertebradores dels cursos, seminaris, sim­po­sis, etc. que orga­nit­zem contínuament. D’entre aquells que tenim en mar­­xa actualment, hem de destacar el seminari de l’Islam a Catalu­nya, que intenta ser un estudi objectiu del món islàmic: història, extensió, principis bàsics, etc. per acabar amb els tòpics i les falses creences entorn un grup reli­gi­ós molt divers. Pensem que només el coneixement permetrà la plena integració i el respecte dels cos­tums reli­giosos del col·lectiu musulmà que resideix en terres cata­la­nes. En un altre ordre de coses, i afegint-nos a la celebració del centenari de la mort de Jacint Verdaguer, se celebren unes jornades que volen incidir en l’obra del capellà-poeta, que es va caracteritzar per ser un gran renovador i impulsor de la llen­gua en un moment d’especial fe­ble­sa. Verdaguer també va ser capaç de crear un imaginari català, és a dir, va saber mitificar adequadament la his­tò­ria, la cultura i el sentiment religiós català, tal com ens ho mos­tren obres com Canigó. La seva figura, però, és controvertida, perquè, com tots els genis, la seva biografia també ho és. Una altra línia de suport als intel·lectuals cris­tians és la concessió d’un premi per a tre­balls d’investigació, mo­no­gràfics o textos assagístics que versin so­bre les interrelacions entre cristianisme i cultura. Per tal de po­ten­ciar l’especialització dels més joves i poder formar persones dialogants que treballin a mig ca­mí d’aquests dos camps, la Funda­ció Joan Mara­gall Cristianisme i Cultura beca anualment tres estu­diants, dos a l’Es­tat espanyol i un altre a l’estranger, perquè puguin ampliar els seus coneixements. Final­ment, ens encarreguem d’ed­i­tar textos relaci­o­nats amb els nos­tres àmbits d’interès. Coeditem amb l’Editorial Cru­ïlla la col·lecció de llibres Cristianisme i Cultura i una col·lecció de Quaderns amb l’editorial Claret que han arribat ja a 38 i 56 títols respectivament.”