Ramon Massaguer Meléndez
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Ramon Massaguer Meléndez

FUNDACIÓ PER A LA RECERCA BIOMÈDICA I LA DOCÈNCIA DE LA CIUTAT SANITÀRIA I UNIVERSITÀRIA VALL D’HEBRON

Text del 2002.

“La recerca s’hauria de promoure ja des de l’ensenyament, seria una forma de despertar esperits científics” 

“En l’àmbit de la sanitat pú­­blica i des de la Gene­ra­li­tat de Catalunya, ja fa uns anys es va plantejar inten­tar mo­no­grafiar totes les àre­­es de recerca, que són moltes i molt ex­cel­lents, que s’es­tan des­en­vo­lupant als hos­­pi­tals i als CAP (Cen­­tres d’Aten­ció Pri­mà­ria) de Ca­talu­nya. Va sor­gir la idea de cons­ti­tuir en cadascun dels hos­pitals públics amb tra­jec­tòria de recerca una fun­dació que hi estigués vin­culada. Aquest pro­jec­te va com­portar una pro­ble­mà­tica de tipus orga­nit­za­tiu i legal que es va su­pe­rar. La realitat d’avui és que cadas­cun dels hos­pitals uni­­­ver­sitaris de l’Institut Català de la Salut disposa d’una fundació im­­pli­cada amb la investigació que estan donant uns resultats molt po­si­tius. La Fundació Ins­titut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron n’és un exem­ple i neix fruit d’aquest projecte”, expressa Ramon Massaguer Meléndez, pre­si­dent d’aquesta Fundació i secretari general del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

De tota la xarxa d’hospitals públics i de les fundacions que se’n deriven, la més important, per raó de volum i mida, és la de la Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron. “És sobretot important des del punt de vista assis­ten­cial, és el vaixell insígnia de les fundacions de recerca assis­ten­ci­­al. La creació de les fundacions ha estat una experiència molt satis­fac­­tò­ria, tot i que estem parlant d’un projecte modern. Les funda­ci­ons te­nen entre 4 i 10 anys d’existència. Hem aconseguit que aquesta fór­mu­la fundacional, a banda de monografiar el món de la recerca en els hos­pitals, clarifiqui molt i faciliti la tasca investigadora. L’assis­tència sa­ni­tària és el nostre principal objectiu però la recerca tam­bé. Hi ha una tri­ple vocació per part dels hospitals com el de la Vall d’Hebron: l’assistència sanitària, la docència i la recerca.”

La utilització de la fórmula de fundació per gestionar el projecte de recerca es va mostrar des del principi com la més adequada. “L’Administració ca­talana va constituir la Fundació i va convidar les institucions pri­va­des a formar-hi part. També permet que institucions i empreses col·la­bo­rin directament en la Fundació amb la transferència de fons per fi­nan­çar els projectes que van sorgint. Les fundacions impliquen un rè­gim fiscal especial que propicia que les empreses puguin acabar fent apor­tacions per finançar assajos clínics, projectes d’investigació… que d’una altra manera seria més difícil de poder finançar. És també una fórmula transparent i per vocació altruista. Les fundacions mouen recursos molt importants des del punt de vista econòmic, en aquest cas de recerca vinculada als hospitals públics, que ha de tenir unes ga­­ranties i una transparència que proporciona la fórmula fundacional.”

L’objecte d’aquesta Fundació és la promoció de la recerca biomèdica i de la docència en l’àmbit de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. “Té un objecte molt ampli i també transversal, la recerca biomèdica en totes les seves especialitats i els seus vessants. Fa referència a totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, lògicament variables en el temps. Quan un projecte finalitza, se’n comença un de nou. Les àrees específiques de recerca biomèdica bàsica (aplicada i clínica assis­ten­cial) són: Oncologia i Genètica; Endocrinologia, creixe­ment, met­a­bolisme i diabetis; Malalties cardiovasculars, hemos­tà­sia i hiper­ten­sió; Neurociències, salut mental i envelliment; Fi­si­o­patologia, di­ges­tiva i hepatologia; Malalties infeccioses i sida; Im­mu­nologia, ma­lal­ties respiratòries, sistèmiques i genètiques; Pa­to­lo­gia, teràpia gè­nica i cel·lular. Pel que fa referència a les àrees trans­versals, hi ha les següents: Re­cer­­ca en epidemiologia, salut pública i serveis sanitaris; Recerca en far­ma­cologia i Recerca en R+D, no­ves tecnologies i ci­rurgia experimental.”

L’àmbit de la investigació biomèdica és relativament jove. “Tota la re­cer­­ca de l’àmbit de la biomedicina s’ha de fer amb un tipus de ga­ran­­ties, les més importants són en aquest cas les de caràcter bio­ètic. La Fundació ha de garantir que els programes i expe­ri­men­ta­cions que es fan segueixin uns criteris ètics. Una investigació de qua­li­tat no es pot entendre sense una recerca que vingui ins­pi­ra­da pels criteris de la bioètica. Per una banda, s’ha de disposar d’un comitè científic molt rigorós a l’hora d’admetre i promoure els pro­jec­tes per la seva qualitat i perspectiva en el món de la recerca i, per l’altra, s’ha de poder fer aquesta experimentació amb tot el que com­porta la bioètica, la màxima garantia. L’àmbit fundacional pro­mou dis­po­sar d’unes garanties de rigorositat en l’experimentació però, so­bre­tot, també és molt important la seva adequació als cri­te­ris de bio­ètica imperants socialment.”

Un bon nivell de recerca en un hospital evidencia un bon nivell assis­ten­cial: “Per ser competitius en assistència sanitària, que ho som, hem de tenir un model bo. La gent n’està satisfeta. Però també hem de te­nir un nivell d’investigació molt alt perquè si no és així ens po­dríem arribar a descapitalitzar de bons professionals que han de ser bons tant en l’àmbit assistencial com en el de recerca, tant bà­si­ca com aplicada. O som capaços de crear aquests hàbitats na­tu­rals perquè la investigació es pugui desenvolupar amb comoditat o sinó farem fora involuntàriament professionals que se n’aniran a fer re­cerca a altres països. Això seria una greu irresponsabilitat. Crei­em que amb aquestes fórmules s’estan creant parcs científics que per­meten que els investigadors puguin desenvolupar les seves ha­bi­litats.”

Assistència i recerca són a vegades difícils de compaginar: “L’ob­jectiu primordial és l’assistència sanitària a la població, però aquesta no pot dur-se a terme sense recerca. L’hem de mantenir, en­cara que és difícil, perquè els recursos públics van destinats bà­si­cament a l’assistència sanitària.”

Precisament, Catalunya ha perdut grans científics i investigadors que han anat a desenvolupar les seves habilitats a altres països del món amb més possibilitats de dur a terme accions de recerca. “Hi ha molts catalans tre­ballant a hospitals i centres d’investigació de països europeus i d’EUA. Alguns han tornat però molts d’altres no. Avui, la majoria coin­cideixen a afirmar que si fa 20 anys haguessin disposat de les in­fra­es­­tructures i organització que acull actualment Catalunya, se­gu­ra­ment s’haguessin quedat a treballar-hi. El científic que es queda a­quí pot estar en contacte amb grans centres d’investigació mun­dial i això fa que no els perdem físicament.”

La Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Vall d’Hebron està integrada per un Pa­tro­nat format per patrons de l’Administració cata­lana i de la Universitat, però també de privats ja que es dóna entra­da al món civil. “La fórmula fundacional ajuda molt a captar recursos de fora dels pressupostos públics, del sector privat le­gí­timament interessat en la recerca. Així, laboratoris farma­cèu­tics, empreses amb productes que necessiten d’una recerca… aposten per centres hospitalaris de gran nivell amb accions d’investigació aplicada.”

A Catalunya també es duu a terme recerca en el marc dels Centres d’A­ten­ció Primària (CAP). “Els centres ambulatoris de Catalunya també te­nen una fundació, Fundació Jordi Gol, la qual porta el nom d’un eminent doctor de l’àmbit de la primària i científic, que unifica tota la recerca de l’assistència primària de la sanitat pública de l’ICS. Val a dir que no es tracta d’investigació d’altíssim nivell, no és de laboratori o d’assaig clínic, però, en canvi, des del punt de vista epidemiològic és de gran importància. Cada any pels CAP passa pràcticament tota la po­blació de Catalunya. Aquestes investigacions aporten dades so­bre els comportaments epidemiològics de la població de Catalunya, sobre incidències patològiques o malalties com la grip. S’estudia com el progrés sociodemogràfic, d’immigració, d’envelliment de po­bla­ció… afecta el comportament de la gent. Les dades es tracten cien­tí­fi­cament i els resultats acaben revertint en una millor assistència. És un tipus de recerca que s’ha volgut menystenir quan és realment important i ajuda molt a fer actuacions de prevenció.”

En els darrers anys s’han fet esforços importants per millorar el nivell d’in­vestigació del país. “S’ha guanyat terreny però encara no estem al ni­vell d’altres països europeus. Tot i així cal introduir un punt d’op­ti­mis­me: a Catalunya, que representa aproximadament el 16% del sis­tema sanitari espanyol, estem realitzant al voltant del 32% de la re­cer­ca biomèdica de l’Estat. Som punta de llança. Disposem d’insti­tu­cions molt potents en el camp biomèdic que estan demostrant les se­ves excel·lències. Els vessants d’oncologia, de patologia pros­tà­tica humana, malalties hepatobiliars, malalties infeccioses, neuro­cièn­cies, sistema digestiu, autoimmunitat i malalties trombòtiques són unes àrees amb uns grups de recerca acreditats que estan du­ent a terme investigacions de gran nivell.”

El factor d’impacte dels projectes que es realitzen des de Catalunya en les millors publicacions mundials del sector és molt elevat. “Representa un 35% de tot el que es publica a l’Estat espanyol. El factor d’im­pac­te és una fórmula internacionalment reconeguda per avaluar el nivell de qualitat de la recerca que es fa en funció del número d’ar­ti­cles publicats en una determinada publicació del món científic. En aquest percentatge cal incloure la labor que realitzen les fun­da­cions d’altres hospitals com el de la Santa Creu i Sant Pau o el Clí­nic i l’IMIM, també molt actius.” I afegeix: “És important destacar que la recerca es fa des de diferents fundacions vinculades a hos­pi­tals. Al final tots aquests centres hospitalaris pertanyen a una ma­teixa xarxa, la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública. Tota la re­cer­ca sumada té molt d’impacte.”

El concepte de globalització també ha arribat al món de la investigació. “Avui la recerca ha de fer-se en xarxa. Hem de disposar de centres que es relacionin entre si. Podem trobar-nos amb dos investigadors molt bons a Girona en un tema concret, dos més a Tarragona i així a d’altres hospitals de poblacions diverses. Poder lligar aquests grups d’excel·lència sense que s’hagin de moure del seu centre de treball és molt important. La comunicació s’estableix via xarxa telemàtica, i unifica els investigadors en un projecte de recerca que es pot li­de­rar des de la Fundació. Aquest sistema també ens permet sumar-nos a projectes transnacionals. Formar part de macroprojectes de re­cer­ca amb diferents centres demostra que el nostre nivell és alt.”

I és que les noves tecnologies estan jugant un paper essencial en la in­ves­tigació. “Les institucions estem fent un esforç per fer disponibles ser­veis d’alta tecnologia. Moltes vegades no cal disposar físi­ca­ment d’un laboratori sinó tenir garantida la disponibilitat d’un espai de de­ter­minades característiques en un lloc concret. Un dels pro­jectes estratègics de la Fundació és poder dimensionar i concentrar els ser­veis comuns a qualsevol recerca. El pitjor que pot passar en aquest camp és la centrifugació, que tothom hagi de disposar de la seva àrea amb instrumental i serveis. Hem de concentrar i donar dis­ponibilitat. En noves tecnologies, el fet d’estar vinculat amb una anella científica, base de dades, és bàsic. Implica tenir sortida a to­tes les bases de dades científiques mundials.”

La Fundació organitza també trobades científiques, es convoquen be­ques… “Les beques són per promoure la incorporació de nous in­ves­tigadors. També es duen a terme conferències, accions que com­ple­men­ten la finalitat principal de la Fundació, que és la recerca. Quan a EUA té lloc un esdeveniment important, procurem promoure que un investigador jove pugui assistir-hi, perquè tingui contacte amb l’alta comunitat científica. I és que un dels aspectes més desatesos en el marc acadèmic espanyol és la formació dels investigadors hos­pi­ta­la­ris. El sistema educatiu i formatiu va molt adreçat a formar profes­sio­nals de l’àmbit assistencial i no tant en el camp de la docència ni de la recerca. Tenim un dèficit formatiu que és el de formar inves­ti­ga­dors. La recerca s’hauria de promoure ja des de l’ensenyament, se­ria una forma de despertar esperits científics.”

Ramon Massaguer expressa el fet que “el món de la recerca des del ves­sant de la sanitat és apassionant. Estem satisfets de comprovar que la fórmula fundacional ha funcionat en l’àmbit de la investigació vin­cu­lada a l’assistència sanitària pública i desitgem continuar en aquesta lí­nia de ser facilitadors de la recerca, sobretot de la recerca de qualitat.”