Antoni Moseñe Xicola
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Antoni Moseñe Xicola

MSN CONSULTORÍA DE TELECOMUNICACIONES

Text del 2001.

“Cada vegada exigim més però les millores sols s’aconsegueixen amb molta investigació”

L’última dècada del segle XX ha estat caracteritzada per la revolució dins del món de les tecnologies. Havia arribat l’era digital. S’han obert més possibilitats per a molts sectors vinculades a unes noves tecnologies que ofereixen recursos fins fa alguns anys inimaginables. La tècnica evolu­ciona tan ràpidament que els propers anys continuarem presenciant i experi-mentant novetats dins del camp tecnològic. Antoni Moseñe Xicola viu aquest món des d’un prisma molt particular, amb la possibilitat de participar directament en aquest procés de creació tecnològica i de posar-lo a l’abast de la societat. “MSN Consultoría de Telecomunicaciones va néixer el 1991 fruit d’una iniciativa de tres companys, Miquel Sán­chez, Carmelo Manrique i jo mateix. Vam iniciar-lo amb una gran il·lusió que s’ha man-tingut constant al llarg dels anys. La pèrdua d’un dels socis, en Car-melo, va ser un cop fort per a tots nosaltres. Hem continuat endavant i l’empresa ha anat definint un parell de línies d’ac­tu­ació que es di-videixen en dues empreses diferents. Per una ban­da dissenyem sis-temes de telecontrol per a la xarxa elèctrica (a través de l’empresa Sitel Sistemas Electrónicos) i per l’altra realitzem consultoria i assessoria de telecomunicacions des de MSN.”

L’Antoni és enginyer tècnic de telecomunicacions i MBA de gestió empre­sa­rial. Des d’aquestes dues perspectives dirigeix un equip integrat per professionals de l’àmbit de la consultoria de telecomunicacions i de tècnics del sector. En 10 anys treballant dins d’aquest camp s’han produït molts canvis. L’evolució del món tecnològic era previsible però la rapidesa amb la qual es produeix no deixa de sorprendre. L’Antoni comparteix les idees de Sergio Verdú Lucas, catedràtic de telecomunicacions de la Universitat de Princetown (EUA): “En Sergio és un gran teòric. Fa alguns anys m’anticipava hipòtesis que avui són una realitat. Comentava que l’avenç tecnològic que vivim, a banda de les qüestions purament eco­nò­miques, persegueix una millor qualitat de vida. Però no hem de perdre de vista que la qualitat de vida ve donada per l’ample de banda disponible que té el ciutadà. És a dir, cada vegada més busquem ca­nals que ens permetin passar més quantitat d’informació i amb el mínim temps possible. La telefonia mòbil d’última generació també necessita un ample de banda més gran. Per posar un paral·lelisme, les canonades d’abans eren petites i va arribar un punt que es van haver de canviar per unes de més amples. Les necessitats van evolu­ci­o­nant segons el moment social.”

En aquest sentit, “el fet d’esperar un minut perquè baixi una informació mentre estàs connectat a Inter­net ens sembla una eternitat. Cada vegada exigim més però les millores sols s’aconsegueixen amb molta investigació. Les univer-sitats són avui grans centres productors de noves tecnologies. La mateixa gent que surt de les facultats de telecomunicacions està molt ben prepara­da i té un gran potencial per desenvolupar. Té capacitat per assimilar, sintetitzar i, en definitiva, innovar aparells i sistemes.”

Precisament, MSN ha establert convenis de col·laboració amb la universitat per realitzar alguns projectes conjuntament i “l’experiència ha estat satisfactòria: s’han assolit resultats molt interessants. Hem portat a terme un pro­jec­te de recerca i desenvolupament recolzat en estudiants i amb el suport d’un departament de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha estat molt positiu.”

La consultoria de telecomunicacions que es duu a terme a MSN va des de la configuració de projectes de xarxes de ràdio per establir comuni­cacions entre punts diferents, fins a l’assessorament a promotors. “Una de les nostres tasques és determinar el sistema de comu-nicació més adient per al client. En el cas que es tracti d’una xar-xa de ràdio, elabo­rem l’estudi sencer de ràdio, legalització de la xarxa, sol·licitud d’as­sig­nació de freqüència, etc. El projecte l’han de visar i aprovar el Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomuni­­­ca­cions i la Direcció Gene­ral de Telecomunicacions. A continuació pas­sa a mans d’un instal·la­dor qualificat. Una vegada finalitzat a­quest pas, actuem com notaris de l’Administració aixecant acta amb la visita a la instal·lació.”

I continua: “Som assessors de xarxes de ràdio, de companyies de taxis, ajunta­ments, empreses de serveis i industrials, companyies de distribució elèctrica i d’aigua, etc.”

SITEL posa en pràctica els projectes quan el client ha rebut un assessora­ment i una informació que han estat bàsics per poder determinar uns objectius. “Una de les nostres especialitats és la creació de sistemes de telecontrol per a la xarxa elèctrica. Els nostres clients són compa­nyies elèctriques del país. La nostra tasca consisteix a submi­nistrar els sistemes de supervisió de la xarxa elèctrica, és a dir, elements de captació de l’estat dels elements d’aquesta xarxa. En cas de tempesta, un llamp o qual­se­vol incidència pot obrir un inter­ruptor: el nostre sistema detecta l’avaria i permet restablir el servei ràpidament. Una de les pe­ces clau per aconseguir que tot això funcioni és el mitjà de comuni­cació utilit­zat en cada cas. Disposem del nostre equip d’investigació que obre noves línies treball i confec­ciona hardware i software espe­cífic per a cada client. La normativa és molt exigent en aquest sector i els nos­tres professionals han de ser altament rigorosos en el seu treball.”

Entre els dispositius que s’han desenvolupat des d’aquesta em­pre­sa des­ta­quen un mòdem RTC (Red Telefónica Conmutada) específic per al sector elèctric, equips per a la sincronització horària basats en el sistema GPS (Global Positio­ning System), RTU (Remote Terminal Unit) de gran capacitat, siste­mes de telecontrol per a l’automatització de Minicentrals Hidroelèc­triques, etc. que varen ser fruit d’un gran esforç investigador. També són importants el software d’ajuda a l’explotació de la xarxa de Distribu­ció Elèctrica i el software de Concentrador Secundari de Mesures Elèctriques.

MSN Consultoría de Comunicaciones i Sitel han anat creixent i expandint el seu mercat, el qual ara abraça tot el territori espanyol. “El nostre missatge és que oferim a les companyies elèctriques una millora de la qualitat de servei gràcies a un estudi rigorós de cada cas i a la creació d’uns sistemes eficaços i segurs.”

L’esperit creatiu i inquiet de l’Antoni i del seu equip els està portant per nous camins. “Estem desen­vo­lupant electrònica digital basada en microprocessadors, micro­con­troladors, DSP’s… És un tema apassionant en el qual estem posant molta il·lusió i professionalitat.”

La consultoria de telecomunicacions s’està mostrant com una eina molt eficaç per desenvolupar projectes posteriors. MSN treballa per millorar dia rere dia la qualitat dels serveis partint d’un esforç constant del seu equip de professionals per fer més eficaços els sistemes actuals.