Antoni Narbona Jiménez
Fotografia: Àngel Font
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Antoni Narbona Jiménez

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Text del 2002.

“La població ha de començar a veure’ns també com una eina preventiva, com un assessor de salut”

El fisioterapeuta és un professional del camp de la salut que realitza una tas­ca molt important en la societat. No obstant això, el coneixement que se’n té és força limitat malgrat que és una figura preventiva per a la sa­lut de la per­­sona. El col·lectiu de professionals de la fisioteràpia de Catalunya dis­po­sa d’una eina que defensa els seus interessos i dóna a conèixer la seva feina entre la població, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, del qual és de­gà Antoni Narbona.

El nombre de professionals que hi ha a Catalunya és encara baix amb rela­ció a la xifra de població. “Actualment la ratio de fisioterapeutes que hi ha a Catalunya és de 0,59 per cada 1.000 habitants. Si la comparem amb la d’al­tres països europeus observem que és baixa, i més si tenim en comp­­­te l’augment de l’esperança de vida, l’increment de patologies crò­­niques i d’alta prevalència així com els nivells de qualitat de vida i de benestar que reclama la població (com a exemple tenim Fin­làn­dia, un país amb cinc milions d’habitants que té 6.000 fisioterapeutes). La nostra cultura ha de canviar i la població ha de comen­çar a veure’ns també com una eina preventiva, com un assessor de sa­lut. La fisio­te­ràpia no és un luxe, és una necessitat.”

Aquest col·lectiu ha vist com la seva labor ha estat sovint desacreditada per di­­versos factors. “Cal dir que inicialment la fisioteràpia era una especia­litat dins de la carrera d’infermeria. Actualment, als hospitals encara hi ha fisioterapeutes que treballen amb contractes d’infermeria, fet que des­dibuixa les estadístiques. S’estan fent esforços per regularitzar aquestes plantilles. L’especialitat dins d’infermeria va finalitzar-se per do­nar lloc a la creació de la diplomatura específica en fisioteràpia. Des­prés de deixar d’oferir l’especialitat hi va haver un buit de formació re­gla­­da de sis anys, període durant el qual van aparèixer centres que do­na­ven formació no reglada que anava cobrint les necessitats de la po­bla­­ció en cures de fisioteràpia, amb persones sense reconeixement ni titulació i sense la formació específica del fisioterapeuta i que encara avui exerceixen. El 1980 va aprovar-se el decret sobre formació reglada i el 1982 s’obria la primera escola a València. La primera escola privada a Catalunya fou la Gimbernat, que va iniciar la seva activitat formativa el 1985. La població ha de saber que té al seu abast professionals qua­li­­fi­cats i acreditats pel nostre col·legi professional.”

La diplomatura en fisioteràpia no té ni vint anys de vida. Cada vegada hi ha més professionals que han de donar solucions a una població que necessita els seus consells i tractaments. “A través de la nostra activitat es pot valo­rar la salut d’un país, ja que això implica que la cultura està en un punt més avan­çat. Fa poc ha sortit un llibre que tracta sobre la dependència de la gent gran, 45 propostes i 10 recomanacions sobre la gent gran amb depen­dència, en el qual vaig col·laborar. S’han estudiat quines dependències hi ha en els aspectes físic, psíquic i social en la societat i què es preveu amb vista al futur. Els experts en la matèria fan reco­ma­nacions, entre al­tres consideracions, que pretenen, almenys, retar­dar el moment de la de­pen­dència. S’incideix en la idea d’estalvi de salut, un pas més avan­çat que la mateixa prevenció. Quan naixem tenim un grau de salut (més o menys elevat). Hem d’aprendre a no malgastar-la i això sols s’acon­se­gueix amb una alimentació sana, esquivant el se­den­­tarisme, evitant for­çar l’aparell locomotor amb unes tasques per a les quals no està pre­pa­rat, les posicions forçades, tenint present la im­portància de l’ergonomia en el món laboral… Quan la societat assi­mili aquesta idea, estalviarem salut i des­pe­sa sanitària.”

La missió d’a­quest professional és no sols la rehabi­litació d’una persona sinó també l’ha­bilitació. “Rehabilitar significa retornar les habi­litats a la persona que les ha per­du­des. Algunes vegades no es poden re­cu­­perar. Aquella perso­na que ha perdut un membre s’ha d’adaptar a una pròtesi i per fer-ho neces­si­ta que l’ajudem a crear noves habi­li­tats.”

La fisioteràpia adreçada a la gent gran és un altre camp de tre­ball: “S’estan fent estudis en fisio­teràpia co­mu­nitària, fisioteràpia gerià­­­tri­ca, per augmentar les com­petències dels professionals en a­ques­­ta àre­a. És un sector que ha estat força des­a­tès i que presenta una simptomatologia que es pot tractar.”

Des del Col·legi es promouen estudis i cursos sobre fisioteràpia. “Fa poc hem e­la­borat un programa sobre la salut de l’esquena del taxista, un pro­­­fes­sional amb una alta incidència d’aquesta patologia. Volem difon­dre els avantatges de tenir cura de l’esquena. També tenim en mar­­xa un pro­grama sobre les patologies dels venedors dels mercats muni­­ci­pals. Un altre àmbit on volem incidir és el de l’educació infantil i ju­venil. El Col·legi disposa d’un ninot que l’identifica, el Colfi, que por­tem a les es­­­coles a fi de fer conèixer malalties, informar sobre com cuidar el cos, com practicar un esport, com s’han de tractar les lesi­ons, etc., i que in­ter­­ac­­tua amb els nens perquè entenguin els conceptes que els ex­pli­quem.”

L’organització de congressos és un altre repte del Col·legi: “N’hem realitzat qua­tre sobre temes molt específics que han tingut una gran acollida. Un dels que més ressò va tenir va ser el que va tractar sobre salut labo­ral. S’estan introduint teràpies a les empreses, un camp que de ben se­gur s’expandirà perquè els estudis ergonòmics han detectat moltes pa­to­­logies. No fa gaire que s’han realitzat les Jornades mediterrànies en què s’han reunit fisioterapeutes de tota la conca mediterrània per inter­canviar informació. Per altra banda, estem molt relacionats amb l’Ins­titut d’Estudis de la Salut per anar regulant la formació i fer que aquells pro­fessionals que no estan en contacte directe amb el pacient no per­din habilitats. El fisioterapeuta no ha de perdre el seu nivell com­pe­ten­cial, sinó que s’ha de reciclar.”

Possiblement, una de les grans fissures d’aquest col·lectiu és l’intru­sisme. “És un problema seriós. No té sentit que hi hagi profes­si­o­nals diplo­mats a l’atur i persones sense titulació que es fan dir fisio­te­rapeutes. Hi ha molts camps on l’especialista pot aplicar els seus conei­xe­ments, però sempre des de la perspectiva de la professionalitat. Els es­por­tis­tes necessiten els nostres serveis, és per això que el Col·legi ha signat un con­­­veni amb la Federació Catalana de Futbol mitjançant el qual in­ten­­tarem que en tots els camps de futbol de Catalunya hi hagi un diplo­mat per fer una primera prestació d’ajuda. Malauradament, en l’esport de competició encara hi ha clubs que no disposen de fisio­te­ra­peuta. Volem entrar en altres dis­ci­­plines esportives.”

I és que la fisioteràpia hau­ria d’entrar en molts al­tres àmbits de la societat, un objectiu que el Col·le­gi de Fisioterapeutes de Ca­­ta­lunya s’ha marcat i que de ben segur assolirà en be­nefici de la salut de la po­bla­ció. “Aquesta és la tasca que, des de la seva cre­ació l’any 1990, les suc­cessives juntes del Col·legi han anat des­en­volupant i de les quals tant Daniel Jiménez com jo hem format part.”