Antoni Trallero i Andreu
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Antoni Trallero i Andreu

FEDERACIÓ CATALANA D’EMPRESARIS INSTAL·LADORS DE TELECOMUNICACIONS

Text del 2002.

“La nostra lluita ha arribat a una primera victòria, el reconeixement oficial i explícit per part de l’Administració de la professió i l’activitat de l’instal·lador de telecomunicacions”

La Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions (FECEMINTE) ha passat per un procés de transformació radical des de la seva creació el 1975. El món de les telecomunicacions s’ha vist afectat pels avenços en el camp de les noves tecnologies. Des de la Federació es treballa per donar formació continuada a totes les empreses del sector i ajudar-les a adaptar-se als canvis perquè els puguin transmetre a la societat.

Antoni Trallero és el president de la Federació: “La formació continuada a les em­preses, sobretot als seus tècnics, és la garantia real de qualitat per a l’usuari final i per a alguns col·lectius determinats. La tecnologia està avançant fins i tot més que la demanda, i això fa que la societat tingui problemes per identificar quina és la tecnologia que necessita. Una empresa formada i actualitzada és més competitiva i, per tant, més capaç d’assessorar el ciutadà.”

Una de les preocupacions de la Federació en els darrers anys ha estat aconseguir que l’Administració reconegués la professió: “Es diu que el sector de les telecomunicacions és un dels principals motors de l’economia d’un país. Però, malgrat aquest fet, la professió no ha estat mai regulada per l’Administració. Hem obtingut, però, una primera victòria, el reconeixement explícit de l’activitat d’instal·lador de te­lecomunicacions com a professió. Avui ja és obligatori que les empreses d’instal·lació de telecomunicacions estiguin registrades. Si no es disposa d’aquesta homologació que atorguen les administracions estatal i autonòmica, no es pot ni teòricament ni pràcticament exercir aquesta professió. L’homologació obliga a complir uns requisits: garanties pròpies, garanties de mitjans, d’equipaments, de personal, titulacions del personal de l’empresa, obligacions de responsabilitat civil de l’empresa, d’assegurances, etc.”

Des d’aquesta entitat s’informa les empreses del sector sobre la nova normativa i s’ofereix cobertura en diverses matèries: “Assessorem en te­mes fiscals, laborals, comptables i jurídics; donem informació i formació a les més de 250 empreses que estan integrades dins de la Federació. La seu de la Federació està ubicada al mateix edifici que la patronal PIMEC-SEFES, en la qual estem integrats, i això ens permet compartir un conglomerat de serveis que oferim a l’associat. Comptem amb la col·laboració d’enginyeries tècniques per assessorar en la realització de projectes. S’agiliten les tramitacions de la inscripció de les empreses associades en els Registres d’Instal·ladors i, a més, s’edita la revista gratuïta Telecomunicaciones, en la qual es promocionen els afiliats i s’informa àmpliament sobre el sector de les telecomunicacions, que també es publica on-line a la nostra web, on es pot trobar informació sobre la Federació. Un apartat reservat per als associats informa sobre les empreses associades i les seves activitats, sobre legislació, etc. A més, tenim una Junta que ens ajuda moltíssim a portar a terme totes aquestes accions: el vicepresident, Juan A. Rivera; el secretari, Josep M. Juliana; el tresorer, Frederic Brasó, i els vocals, Àngel Carrascal, Elena Mier i Román Lantarón, a més dels nostres delegats provincials, un a Girona, Ricard Ginesta, i un altre a Tarragona, Josep Mestre, que al seu torn també són membres de la Junta de FECEMINTE.”

La Federació reuneix més del 37% de les empreses del sector: “El pas següent és mantenir els nivells d’homologació i, si cal, convèncer les empreses que encara no s’hi han acollit. Aquest seguiment és una forma d’evitar l’intrusisme dins de la professió, que encara existeix, i garantir a l’usuari els serveis del sector.”

En el camp de la formació hi ha tres línies bàsiques d’actuació: “La principal és la formació completa en col·laboració amb escoles com La Salle. Unifiquem criteris a l’hora de formar. Una segona línia de formació és la que realitzem implicant-hi els fabricants de productes tecnològics. Fem que vinguin a donar formació sobre els productes, sobretot els més nous. La tercera línia són les aules tècniques, que es fan a la seu de Foment del Treball. S’hi dóna formació de base sobre totes les tecnologies i va adreçada als tècnics de les empreses. Es tracten els temes tècnics que més preocupen els nostres associats.”

Les empreses que formen part de la Federació pertanyen a diferents branques del sector de les telecomunicacions, “tot i que un gran percentatge correspon al camp audiovisual, és a dir, recepció d’antena, àmbit analògic, digital, etc. També acollim empreses de telefonia mòbil i fixa, així com d’altres especialitats (emissors i repetidors, te­levisió per cable, seguretat en informàtica, sonorització, muntatge de repetidors, etc.). Pertànyer a la Federació comporta molts avantatges per a l’empresa. També és una manera que les empreses pe­tites i mitjanes s’uneixin i defensin els mateixos interessos.”

Un dels aspectes en el qual incideix més aquesta entitat és fer entendre a l’empresari que ha d’assumir una tasca social i actuar d’assessor en ma­tèria de telecomunicacions: “El mercat ofereix molts productes i serveis. Estem conscienciant empreses i tècnics que han de deixar de pensar en la figura de l’instal·lador de telecomunicacions i substituir-la per la d’assessor. Pretenem que a part del vessant pràctic de les empreses, n’hi hagi un d’assessorament cap a l’usuari en qualsevol tecnologia. Hem de tenir en compte que la tecnologia avança més que la demanda mateixa. Hem de dosificar els productes i veure quins són els més adequats en cada moment.”

Una de les grans preocupacions del sector és la manca de personal qualificat: “És un mal endèmic que pateixen gairebé totes les empreses de serveis. Intentem ajudar les empreses mitjançant acords amb escoles professionals com La Salle o l’Escola Industrial. S’ajuda els estudiants a fer pràctiques a empreses i sovint acaben treballant-hi. La formació pràctica és essencial perquè el material formatiu evoluciona cada any i hi ha coses que només s’aprenen a l’empresa.”

La introducció de tecnologies innovadores en la nostra vida diària està modificant els hàbits socials: “S’està generant una nova cultura vinculada a les tecnologies avançades que condiciona en molts aspectes la nostra forma de viure. Han de servir per ajudar-nos, però no hem d’oblidar que la forma essencial de comunicar-nos ha de ser la paraula i la interrelació personal i directa.” Aquest és el consell que transmet la Federació a una societat desconcertada que té en els empresaris d’aquest sector una bona manera d’assessorar-se a l’hora d’adquirir productes i serveis de noves tecnologies.