Antonio José Romero Guerra
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Antonio José Romero Guerra

ASESORÍA ROMERO

Text del 2001.

“S’ha de negociar sempre, encara que sigui en situacions límit, perquè és millor un mal acord que un bon judici”

Després del període de formació acadèmica i professional, Antonio José Romero es va establir pel seu compte l’any 1991: “Quan vaig acabar els estudis de graduat social, vaig col·laborar amb diversos despatxos alhora. Va ser una etapa de molta feina, però també bastant enriquido­ra perquè, personalment, m’apassiona aquest treball i m’agrada apro-fundir en els meus coneixements. Tot professional, però, es pre­pa­ra per exercir d’una manera lliure els estudis que ha cursat. Va arri­bar un moment en què volia establir-me pel meu compte i desen­vo­lu­par els meus propis pressupòsits en l’assessorament.”

L’Antonio José recorda l’empenta i la motivació que van omplir els seus primers passos en el món de l’assessorament, però no oblida les dificultats: “Els inicis van ser molt durs, i si ara em veiés en la mateixa situació, no sé si tindria la força de llavors.”

La joventut sempre és un inconvenient a l’hora d’as­sessorar els clients: “Com és natural, els més grans posen en dubte les teves aptituds per assessorar-los. Aquesta problemàtica es resol amb un esforç suplementari per demostrar-los les teves capacitats.”

L’Asesoría Romero presta els seus serveis en les àrees laboral i fiscal, i s’adreça, quasi exclusivament, a les petites i mitjanes empreses de l’Estat espanyol. Les dimensions d’aquestes firmes permeten que el tracte sigui cordial i, sovint, amistós: “Considero que els clients són els meus amics perquè, en assessorar-los, s’estableix un vincle de confiança molt es­pe­cial que traspassa les barreres de la vessant professional. Quan aconselles a un client, t’impliques en la seva problemàtica, la vius com a pròpia. D’una banda, aquest aspecte de la nostra feina és molt positiu perquè fa que tingui components psicològics i afectius. D’una altra, si el grau d’implicació és molt elevat pot esdevenir negatiu, perquè no aconsegueixes separar la teva vida professional de l’estric­ta­ment personal.”

Aquest contacte continuat es mostra clarament en l’à­rea de l’assessorament fiscal: “Cada dos mesos em reuneixo amb els clients per analitzar la situació financera i fiscal de l’empresa. Aques­tes reunions serveixen per verificar, contrastar i comentar les dades numèriques. Habitualment, l’empresari ja les coneix prou bé, però mit­jan­çant aquesta anàlisi podem establir pautes d’actuació i prevenir futures situacions de crisi.”

La franquesa és fonamental en tot bon assessorament: “En la nostra dedi­cació, partim de la base de l’existència d’una mútua confiança entre les parts, sense la qual no és possible assolir un bon nivell de qualitat en els resultats. A més a més, aquesta relació ha de tenir el suport del testimoni escrit de tots els dictàmens del professional, per tal d’evitar desagradables conseqüències en cas de malentès entre les parts.”

Com a bon coneixedor de la normativa i del conflicte laboral, l’Antonio José és partidari de les solucions consensuades entre les parts abans d’haver de sol·licitar la intervenció de la judicatura: “S’ha de negociar sempre, encara que sigui en situacions límit, perquè és millor un mal acord que un bon judici. En el cas de conflictes laborals és força comú que els in­tents d’aconseguir una solució satisfactòria entre ambdues parts es produeixin poc abans de ser cridats a la vista. Això fa que la teva capacitat de reacció en aquestes situacions hagi de ser constant.”

El mercat laboral evoluciona com a conseqüència dels canvis eco-nòmics i socials que es produeixen en un àmbit cultural determinat: “La normati­va sempre va pel darrere de la societat. El dinamisme actual de la legis­la­ció s’explica si pensem en la ràpida evolució que viu el món con­tem­­porani. És veritat que aquestes modificacions poden com­por­tar erra­des en la gestió dels contractes, perquè les seves bonifi­ca­cions i característiques canvien progressivament. Per evitar-ho, nosaltres optem per la consulta directa amb l’Admi-nistració quan hi ha indicis de dubte. L’assessor ha d’estar formant-se en tot moment, la qual co­sa té una part negativa perquè obliga al reciclatge perma­nent, però, alhora, també és molt positiu perquè la nostra tasca s’am­plia successivament.”

La importància que el component humà té per a Antonio José Romero fa que es preocupi especialment per les qüestions de la seguretat laboral: “Hem de pensar que l’Estat espanyol és el tercer país de la Unió Europea amb un nombre més elevat d’accidents laborals. Aquesta pro­ble­màtica afecta tots els ciutadans perquè les conseqüències re­per­cu­tei­xen en el nostre sistema del benestar. És per això que l’Admi­nis­tració està actuant amb molt rigor en els casos de negligència o falta de respecte vers la normativa. També les empreses estan molt conscienciades de la necessitat que els seus treballadors siguin curo­sos en aquest aspecte. De vegades, però, els propis empleats infrava­loren les repercussions que pot comportar l’incompliment de la normativa. La labor dels assessors i dels empresaris és informar-los i aplicar les accions que escaiguin en cas d’incompliment.”

Una altra de les qüestions de més relleu social en aquests moments i que preocupen de manera especial en José Antonio és la regularització dels ciu­ta­dans extracomunitaris: “L’Estat espanyol és el país amb una taxa de natalitat més baixa de tot el món, per la qual cosa es fa necessària la contractació de mà d’obra de fora. Aquesta situació de dèficit de treballadors s’incrementarà en el futur, si la tendència de la natalitat no s’inverteix. En aquest context, els empresaris han de disposar dels mitjans per poder contractar amb tots els requisits legals aquests tre­ba­lladors, així que seria convenient que l’Administració n’agilitzés els tràmits de legalització, perquè un empresari no es pot permetre el luxe d’esperar durant un període de més de sis mesos per arranjar la situa­ció administrativa d’un futur empleat, si la seva contractació és im­pres­cin­dible en el moment de la sol·licitud.”

La globalització és un fenomen que impregna tots els ordres socials, que can­vi­a­rà radicalment el món laboral i el panorama de l’assessorament: “En el cas de les empreses, les obligarà a esdevenir més competitives i a prestar una millor qualitat de servei. El problema es presentarà a l’hora de fer front a nous reptes, perquè les necessitats d’infraestruc­tu­ra, de capital, d’equip humà i de termini de materialització augmen­ta­ran, i no tots els projectes podran fer front a aquesta situació. En el cas de l’assessorament, es tendirà a l’especialització i al servei a la pròpia empresa. D’aquesta manera, es reduiran els costos i els preus dels nostres serveis seran més competitius. La comunicació es durà a terme a través de mitjans tecnològics i els despatxos tancaran per donar pas a una etapa en què els professionals treballarem des del nostre propi domicili. Crec que guanyarem qualitat de vida, alhora que els clients gaudiran d’un millor servei.”