Sr. Artur Suqué
Sr. Artur Suqué
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. ARTUR SUQUÉ

FUNDACIÓ CASTELL DE PERALADA

Text del 2002

La Fundació Castell de Pe­ra­­lada finança un dels actes cul­turals més rellevants del pa­norama cultural català, el Fes­tival Internacional de Mú­­­sica Castell de Peralada que se celebra des del 1987 en aquest castell empordanès. És l’acte més important que fin­ança la Fundació, però no pas l’únic. La llista d’ajuts i as­signacions fundacionals que re­alitza és àmplia; si bé ini­cialment aquesta entitat tenia un caràcter marca­da­ment de suport i foment no­més a tota mena d’activitats culturals, es va ampliar el marc d’actuació al món es­portiu, assistencial, cívic i de foment de l’eco­no­mia social.

La Fundació està presidida per l’empresari català Artur Suqué Puig que també n’ha estat el creador. “La idea de la Fundació sorgeix a partir d’u­na altra entitat anterior, l’Associació Cultural Castell de Peralada, pre­si­di­da per Carmen Mateu, filla de Miquel Mateu i esposa d’Artur Su­qué. L’Associació va néixer per recuperar d’alguna manera l’activitat cultural i artística que s’havia viscut a Peralada durant l’Edat Mitjana. Aquesta població empordanesa va ser un centre cultural de gran im­portància durant els segles XIII al XVI. Hi havia el Convent i l’Església del Carme, cedits pels Comtes de Peralada a una congregació de mon­­jos carmelites i el Castell de Peralada, residència dels Comtes de Pe­ralada. Destacava una important escola de música on s’hi van for­mar compositors de cobla i de sardanes que van tenir cert ressò dins i fora de les fronteres catalanes, com la cobla La Principal de Peralada que va viatjar a Londres. Va esdevenir un centre cultural important del comtat de Peralada, que actualment és l’Alt Empordà.”

Peralada en aquella època es va convertir en una ciutat de gran relle­vància però que va anar diluint-se amb la desaparició dels comtes i durant molts anys va ser un poble agrícola. “Hem volgut recuperar l’essència cul­tural d’aquells anys i convertir Peralada en un espai especial i cul­turalment ric. Avui potser és l’únic espai d’Europa entorn del qual, i en un radi al voltant de quilòmetre i mig, s’hi troba un conjunt cultural, ar­quitectònic, paisatgístic, natural, lúdic i esportiu únic. Peralada té una vila medieval molt bonica i de gran valor arquitectònic. Al Castell de Pe­ralada hi ha una biblioteca amb més de 80.000 volums, una col·lec­ció de 200 incunables i el contracte català més antic entre privats que data de l’any 834 dC, de l’època de Ludevic. Hi ha més de 800 docu­ments executoris de noblesa. Una col·lecció de cristall i vidre que és la més important d’Europa de tipus privat i que reuneix 2.500 peces des de l’època egípcia fins al s. XIX. Una col·lecció de capitells del segle XII. És un autèntic tresor cultural que posem a l’abast del pú­blic. A Peralada també s’han trobat jaciments arqueològics de gran importància que han despertat el nostre interès. La Generalitat hi ha intervingut i la Fundació també hi ha col·laborat.”

A aquest patrimoni artístic cal afegir-hi un esdeveniment anual de gran im­por­tància, el Festival Internacional de Música Castell de Peralada, orga­nit­zat per l’Associació Cultural Castell de Peralada. Un festival amb una tra­jec­tòria iniciada el 1987 que avui es troba plenament consolidat dins del pa­norama musical català i espanyol. “Es tracta d’un festival de música clàs­sica, interdisciplinar, especialitzat en la producció d’òperes de des­­tacats intèrprets, directors musicals i escènics. Encarrega i estre­na partitures com Babel 46 del compositor català Xavier Montsal­vat­ge, Pepita Jiménez d’Albéniz, Carmen i Don Juan en los Ruedos de Sal­va­dor Távora o Colors de Mariscal. Des del 1992 és membre de l’As­sociació Europea de Festival. Durant la celebració del Festival tam­bé té lloc a Peralada el cicle de concerts Música al Claustre de Sant Domènech, uns concerts gratuïts i organitzats conjuntament en­tre la Fundació i l’Ajuntament de Peralada per donar a conèixer als jo­ves els valors de la música.” La presidenta d’honor del Festival és la reina d’Espanya i el vicepresident, el president de la Generalitat de Catalunya.

Si bé la majoria d’accions de la Fundació es desenvolupen en el marc de Pe­ralada també n’hi ha que surten d’aquest àmbit. “La Fundació col·labo­ra amb la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música i també amb la Fun­dació Gran Teatre del Liceu. Col·labora amb la Fundació Abadia de Montserrat, amb la Fundación Ayuda y Esperanza, amb la Fundació Ca­talana de la Síndrome de Down, amb la Federación Española de Aso­­ciaciones de Ayuda a la Anorexia i amb la Fundació Esclerosi Múltiple. També dóna el seu suport a la Fundació Patronat Químic de Sar­rià, al Serenísimo Capítulo de Caballeros del Vino, a Bomberos Uni­dos sin Fronteras, al Cercle d’Economia, al Parc Natural Aigua­molls i a la Fundació Castells Culturals de Catalunya. A les nostres instal·lacions també realitzem exposicions i conferències. Enguany es­tem col·laborant amb la Universitat Ramon Llull en una càtedra d’è­tica. És important donar el nostre suport al món universitari.”

La Fundació Castell de Peralada és una realitat gràcies a l’existència d’un important grup d’empreses dirigit per Artur Suqué. La mateixa família forma part integrant del patronat de la Fundació. La seva esposa, Carme Mateu, n’és la vicepresidenta. Les accions que s’han dut a terme des d’ella han es­tat molt importants. Un suport a l’acció cultural que ha permès la conser­va­ció de documentació, de peces artístiques, d’un conjunt arquitectònic únic, el Castell de Peralada que comporta unes despeses de conservació eleva­des. “El problema de la conservació dels castells el visc de molt a prop. De fet, la Fundació col·labora amb la Fundació Castells Culturals de Catalunya. Costa molt que l’Administració atorgui ajuts per a la res­tau­ració i conservació d’aquestes estructures perquè no té prou fons i moltes vegades la iniciativa privada ha de suplir aquestes man­cances. No hauria de ser així, però la Generalitat no disposa de fons per a la restauració de castells i de determinades peces antigues.”

La Fundació ha contribuït a revitalitzar la vila medieval de Peralada i al ma­teix temps a fomentar les accions culturals i musicals en territori català.