Avel·lí Veá Esquerda
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Avel·lí Veá Esquerda

ORGANITZACIÓ DE PRODUCTORS OLIAIRES DE CATALUNYA

Text del 2002.

“L’agricultor és la peça essencial per aconseguir un oli de qualitat”

L’oli és un d’aquells productes naturals que a més de formar part de la nostra alimentació di­à­ria té unes característiques de color, aroma i sa­bor que el fan ser molt apreciat en els en­torns gastronòmics. L’oli que­ es produeix a Cata­lu­nya té unes qualitats ex­cep­cio­nals que el fan únic al món. La ma­jor part dels productors de les nostres terres s’agrupen en­­torn de l’Or­­ga­nització de Pro­­ductors Oli­aires de Cata­lu­nya, que n’aplega més d’11.000 (entre a­gri­cultors i propietaris d’oli­ve­­­­­res). Tot i que el volum d’e­la­­­­bo­­ració d’olis és molt elevat, hi ha una assignatura pen­dent per a aquest sector, la co­­­­mer­ci­­a­lització del seu pro­duc­­­te a escala mundial. Avel·lí Veà és el president de l’Organit­za­ci­­ó de Productors Oliaires de Catalunya i “pagès, fabricant i comercia­lit­za­­­dor d’oli d’oliva.” Representa la tercera generació de productors d’oli de la fa­mí­lia i coneix a bastament un sector que l’enamora i que defensa de tot cor.

El gran repte pendent dels productors catalans és guanyar el pols a les em­­preses italianes de comercialització d’olis que des de fa anys compren l’oli pro­duït al territori espanyol i el distribueixen arreu del món. “El proble­ma de la distribució d’olis catalans s’inicia durant el període de post­­guer­ra. Aquest fet ens va portar a entrar tard en el camp de la promo­­ció de l’oli d’o­liva i avui els italians tenen el domini absolut ar­­reu del món de l’en­vasament d’aquest producte natural. Espanya és el prin­ci­­pal fabricant d’oli d’oliva i Itàlia el principal distribuïdor mun­­dial d’o­lis espanyols. Des de Catalunya i des de la nostra orga­nit­zació s’es­tà tre­ballant per gua­nyar mercat i promocionar els nos­tres olis di­rec­ta­ment, sense in­ter­mediaris.”

Tampoc la Unió Europea no està con­tri­buint a mi­llo­rar aquesta situació. “Tenim poc suport de la UE per millorar la comercialització i l’ex­portació directa dels olis. En can­vi, sí que ens ha ajudat en la producció.”

La producció d’olis espanyols no deixa d’augmentar. S’han ampliat les zones de referència i també el nombre de plantacions, cada vegada més moder­nes. “A les terres de Lleida hi ha finques que van ser plantades fa se­gles. Abans, l’olivera començava a produir fruits de forma intensiva al cap de molts anys d’haver-se plantat. Això avui no passa: quatre o cinc anys des­­prés de plantar l’arbre, el volum de producció d’olives és elevat grà­­cies als nous sistemes de conreu introduïts fruit de la investigació, so­bre­tot amb la tecnologia dels vivers. Sols al territori nacional, s’ha pas­­sat d’una mitjana de producció de 600 milions de litres d’oli, en la cam­­panya 2001-2002, a 1.200 milions en la darrera campanya.”

Però no només s’ha de parar compte en la producció, sinó també en la qualitat dels olis: “Ha crescut molt gràcies a l’adquisició de maquinària més moder­na que ha permès introduir conceptes més avançats de fabricació.” Hi ha diferents factors que cal tenir en compte a l’hora d’obtenir un bon oli: “L’agricultor és la peça essencial per aconseguir un oli de qualitat. Avui totes les varietats d’oliveres existents donen un bon producte amb di­fe­rents característiques. El pagès ha de cultivar l’olivera perquè efectuï una producció idònia en funció del volum de l’arbre, la pluvio­metria, el sòl, l’altitud i la varietat. La missió de l’agricultor és intentar que l’arbre pro­dueixi el màxim sense perjudicar la qualitat del pro­ducte. També és bàsic escollir correctament el moment de recollir els fruits. Els sis­te­mes de recollida de l’oliva han canviat. Si bé encara hi ha molts a­gri­cul­tors que prefereixen el sistema tradicional de collita manual, s’han in­troduït les màquines vibra­dores, que no perjudiquen l’arbre i el fruit, i a les plantacions intensives màquines que copegen l’oliva. També és im­­portant traslladar l’oliva amb rapidesa a la premsa, no més enllà de 24 hores, per dur a terme el procés de transformació. D’aquesta mane­ra s’aconse­gueix un oli molt més bo i d’alta qualitat.”

Aquest fruit de la naturalesa forma part de la dieta i la cultura mediterrànies des de fa més de 2.000 anys. L’olivera és un arbre autòcton de la conca me­di­­­terrània. Aplicat al camp de la restauració, cal tenir en compte diferents as­pec­tes: “L’oli no pot alterar el sabor d’un plat, s’ha de notar però no pot dis­­torsionar. S’han d’utilitzar olis equilibrats i amb personalitat.”

Al mer­cat es poden trobar diferents tipus d’oli d’oliva: oli verge extra, oli verge fi, oli ver­ge llampant, oli d’oliva i oli de sansa. No obstant això, l’elecció d’un o altre oli està molt en funció del consumidor: “Hi ha persones que prefe­reixen un oli dolç, molt aro­màtic, de paladar suau, amb poc cos, i unes al­tres que opten per un oli més afruitat, agressiu… Tots dos tipus són bons i te­­nen qualitat, però el consumidor tria.”

L’oli d’oliva té unes propietats excepcionals, molt bones per a la sa­lut. Segons Avel·lí Veà, “com a producte alimentari exigeix sistemes de fabricació to­talment higiè­nics. La maquinària moderna ho fa possible. Tam­bé s’ha de tenir cura de no tractar els arbres amb productes a­gres­sius. Hi ha la possibilitat de realitzar una pro­duc­­ció in­tegrada, és a dir, el pagès es compromet a tractar la plan­tació amb de­ter­­minats productes que no són agressius i que no apareixen en l’oli fi­nal. La normativa marcada per la UE obliga a unes anàlisis quí­miques de l’oli que no tothom porta a terme.” El consumidor pot estar tranquil pel que fa als olis catalans, tots tenen una medalla de garantia de qualitat.

Itàlia té molt de terreny guanyat. Les ambaixades comercials que va crear fa dè­cades arreu del planeta van tenir un gran èxit. “Però els productors ca­ta­lans hem de tenir clar que l’oli que es fa a Ca­ta­lunya és el més bo del món. Només falta que la gent ho sàpiga, i una bona manera de fer-nos conèixer és a través de l’oferta gastronòmica. La Conselleria de Turis­me de la Ge­­­ne­­ralitat de Ca­ta­lunya ens està ajudant a promocionar el nostre pro­duc­te. La res­tauració és una via d’entrada a un país i al con­su­midor. A tots els restaurants s’hauria de poder escollir l’oli, per mitjà d’una safata o d’una carta, igual com es fa amb els vins. Hem de tenir més cura d’a­quests aspectes i aconseguirem que els olis catalans tin­guin un nom pro­­pi i siguin coneguts i valorats arreu del món.”