Sr. Cabrera
Sr. Cabrera
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. CARLES CABRERA MASSANÉS

FUNDACIÓ INSTITUT CERDÀ

Entrevistat

El procés de convèncer tots els agents per tirar endavant un projecte resulta captivador.

L’any 1986, un grup d’enginyers decidits, Albert Vilalta, Joaquim Tosas, Pe­re Duran, Modest Batlle, Albert Serratossa, entre d’altres, creen l’Institut Cer­dà. Basats en la figura d’un cèlebre personatge català –l’urbanista pioner Ildefons Cerdà– funden un Institut que sota la fórmula de fundació privada ha esdevingut, al llarg dels últims 15 anys, un centre on conflueixen innovació i experiència, professionalitat i creativitat, i que actualment presi­deix Jordi Mercader, home ben conegut del teixit empresarial català.

“La vida de la Fundació ha estat molt potent en aquest període”, afirma Carles Cabrera Massanés, que n’és el director general des del 1996, tot i que el seu lligam amb l’Institut va néixer fa 14 anys. Enginyer i consultor ex­pert, home pragmàtic, d’idees clares, assegura que en aquest temps tot l’equip de professionals i col·laboradors han viscut moments que reafirmen el caràcter creador de la Fundació, fidel al tarannà d’Ildefons Cer­dà: “Des dels inicis hem desitjat fer honor a aquest il·lustre català. La nostra voluntat d’entrar en àmbits desconeguts amb problemàtiques econò­mi­ques i socials profundes ha estat inalterable. La Fun­da­ció no ha dei­xat mai de comprometre’s amb la qualitat del país i amb la compe­ti­ti­vi­tat dels diferents sectors en els quals hem centrat la nostra labor.”

Mitjan els anys 80, l’IC va parar atenció en temes inexplorats: “Ales­hores a Espanya, la gent parlava amb la boca petita sobre el medi ambient, l’ordenació del territori, la logística, les noves tecno­lo­gies, qüestions que havien d’esdevenir elements impulsors i re­for­ma­dors i que només nosaltres tractàvem. Aquesta va ser la moti­va­ció inicial de la Fundació, fonamentada en la innovació.”

Des dels seus inicis, a l’IC es treballa amb dos elements integrats. A més a més de l’estructura base que la Fundació aporta com a empresa privada, s’afe­geix el protocol intrínsec d’una consultora: “El fet de sumar consulto­ria i fundació representa un dels factors claus de l’Institut Cerdà. La Fundació aporta un valor afegit a la tasca de consultoria, que és la se­va independència garantida especialment per un Patronat plural de prestigi reconegut i d’alta qualificació professional. D’aquesta forma, l’IC pot emetre conclusions des de dos vessants: coneixement i expe­ri­èn­cia i el seu posicionament neutral en la societat. L’autonomia es­de­vé el nostre aspecte més significatiu.”

Des de l’IC s’observen i s’estudien múltiples variants i postures que propor­ci­onen a la societat elements qualitatius, factors precursors de la millora i d’un desenvolupament econòmic sostenible. Per portar a terme aquesta fei­na, la Fundació va crear els ‘Projectes Multiclient’: “Representen una de les tasques més enriquidores de la nostra activitat. Consisteix a pol­sar un projecte nascut de la nostra pròpia iniciativa, que deriva sem­pre d’una inquietud latent en el mercat per un determinat problema. L’analitzem i elaborem una llista d’institucions i empreses interes­sa­des i involucrades en el problema, ja siguin públiques o privades; acor­­­dem amb elles els costos econòmics i, finalment, aconseguim reu­nir-les. Tot plegat és una aventura apassionant. El procés de con­vèncer tots els agents per tirar endavant un projecte determinat, i de congregar-los per discutir sobre una qüestió en concret al voltant d’u­na mateixa taula, sobre la qual aporten diverses òptiques, de vegades contraposades, resulta captivador. Per exemple, quan parlem de realitzar mapes d’infraestructures logístiques d’Espanya o d’analitzar les possibilitats de gestió de residus a Catalunya, no és igual estudiar-ho per a una sola entitat que asseure els representants implicats al da­vant, treballar amb ells entre 6 i 12 mesos i acabar emetent el resultat final de la consultoria. Impel·lim projectes d’envergadura en què parti­ci­pen empreses molt significatives.”

La feina, complexa però encisadora, de l’IC és executada per un equip de 40 professionals: “El gran actiu de l’Institut Cerdà són les persones. A més a més del treball i de la dedicació que hi dipositen, hi ha dos ob­jec­tius bàsics que les qualifiquen: la creativitat i la imaginació. Sense elles, res no podria projectar-se. També és cert que l’IC té un avantat­ge, a part d’aquesta plantilla fixa col·laborem amb professionals inde­pen­dents que són vertaders referents en els camps d’actuació.”

La tasca de la Fundació requereix un alt nivell d’adaptació als canvis del mer­cat i de la societat, al naixement de temes innovadors, fins i tot revoluci­o­na­ris. El ventall d’actuació de la Fundació és molt ampli i el medi ambient és un dels assumptes més emblemàtics: “Als anys 80, el medi ambient era realment un desconegut. Les primeres feines de l’IC van estar rela­ci­onades amb aspectes que pràcticament només nosaltres desen­volu­pàvem.”

Cal referir-se a Catalunya com a referent quan es parla d’a­quest tema: “El nostre país es caracteritza per haver gestat una sensi­bi­lització inexistent fa 15 anys. Sens dubte, hi ha una conscienciació social, una densitat de població i un desenvolupament elevats, factors que propicien una perceptivitat més accentuada respecte de la resta d’Es­panya. Tot i així, encara vivim en una societat eminentment reac­ti­va davant el problema mediambiental. En el futur serà imprescindible adaptar una òptica més proactiva per poder avançar-nos als proble­mes i dissenyar propostes ajustades. Al concepte de prevenció, cal afegir-n’hi un altre de primordial, la planificació, que implica encarar la conjuntura actual i intentar de preveure la realitat futura.”

Així mateix, l’ordenació del territori i la logística representen un altre dels temes fonamentals de l’IC: “Per exemple, un dels projectes que hem fina­lit­zat recentment ha estat definir el mapa d’infraestructures logísti­ques de tot Espanya. N’hem analitzat l’estat i hem dissenyat els seus mapes. No és el mateix que això ho faci una consultoria que un Institut des d’un vessant independent.”

Carles Cabrera insisteix en l’eficàcia de la metodologia de la Fundació: “Els ‘Projectes Multiclient’ són molt sig­ni­fi­catius, ja que permeten reunir forces diverses entorn un mateix as­sum­pte complex.” Posar en comú diverses alternatives és molt bo.

Les tecnologies de la informació també són un dels temes que l’IC ha tractat des dels seus inicis: “Estudiem les tecnologies aplicades a l’habitatge, al medi ambient, al transport, a la logística, als fluxos d’informació, al co­merç electrònic. Quan parlem de noves tecnologies, també elabo­rem estudis de diversa mena. Un exemple ben clar és el comerç elec­trò­nic, una qüestió en plena ebullició l’any 2000 i que vam impulsar amb un projecte en què empreses de diferents sectors estudiaven el llavors innovador business to business, compartint un tapís variat en objectius, problemes i perspectives.”

La Fundació treballa a fons en àmbits d’innovació amb el compromís de pro­moure la competitivitat i la qualitat, per això ha esdevingut un centre clau que fa de pont entre el present i el futur més immediat de Catalunya.