Carles Ferrer Rubio
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Carles Ferrer Rubio

MICROTECH SISTEMAS

Text del 2001.

“Gràcies a la tecnologia, les empreses poden optimitzar la seva producció i expandir-se”

La informàtica és un mitjà i no pas una finalitat. És evident que, cada vegada més, la tecnologia es mostra com una eina imprescindible per a les empreses; però l’èxit no depèn només dels coneixements informàtics, cal alguna cosa més. L’equip de Microtech Sistemas està especialitzat, sobre­tot, en qüestions empresarials. Segueix la línia del seu fundador, Carles Ferrer, qui, acadèmicament, es va formar en la gestió d’empreses i es va endinsar en el món de la informàtica de manera autodidacta. Els compo­nents d’aquest equip són professionals molt preparats i, alhora, molt oberts; un personal dinàmic i jove, les mateixes aptituds que tenia en Carles quan, el 1996, va decidir obrir-se camí en el món de l’assessorament informàtic: “Vaig començar l’aventura empresarial amb quatre socis més, com a subdivisió d’una empresa d’informàtica i de noves tecnologies. Jo dominava els temes de CAD mecànic i aquesta companyia era experta en software de CAD. Vaig aportar la part tècnica i així van poder eixam­plar els serveis que oferien als seus clients. Els destinataris principals d’aquesta subdivisió eren les empreses del sector indus­trial, sobretot en l’àmbit de sistemes. Més endavant, vam incorporar la resta de ser­veis per a poder oferir una gamma més àmplia de solucions.”

Actualment, els únics socis de l’empresa són en Carles i la seva dona, i els serveis que ofereixen abracen molts més àmbits de la informàtica. “A poc a poc, hem anat incorporant la resta de productes, i podem oferir un assessorament integral a les empreses. Ara tenim un servidor propi, per a poder oferir solucions d’Internet, com l’hospedatge, als nostres clients. Tractem amb temes de comerç electrònic, de seguretat a la xarxa i ens hem centrat molt en la gestió de qualitat.”

Tot allò relacionat amb el control i els certificats de qualitat és cada vegada més important i, sobretot, ho és per al tipus d’empresa amb què tracten: “Els principals clients pertanyen al sector elèctric i al de l’automoció, en matèria de motlles. Són àmbits on s’exigeix un alt control de qualitat. El que hem fet ha estat dissenyar un software específic per a ells. Els ajuda a gestionar tots els procediments burocràtics que comporten els certificats ISO de qualitat. El nostre producte gestiona la part docu­mental, manual de qualitat, de procediments, etc., i la part de control i supervisió, el control i avaluació continuada de proveïdors, de proce­diments o d’eines de medició.”

Per aquest motiu, és imprescindible que ells mateixos també se cenyeixin a una normativa de qualitat pròpia; d’aquesta manera, a més, aconsegueixen la confiança plena dels clients. Però no es dediquen exclusivament a aquests sectors empresarials atès que, en línies generals, assessoren qualsevol firma, de qualsevol àmbit. “Nosaltres creiem que cada empresa coneix a la perfecció el seu pro­ducte, el seu mercat, etc., però no té l’obligació de dominar amb profun­ditat altres temes col·laterals. I és cert que, cada vegada més, es fa necessari involucrar-se en terrenys que s’aparten d’allò que és estrictament empresarial: qüestions jurídiques, informàtiques o de qualitat. En companyies molt grans podem trobar departaments es­pecífics per a aquestes qüestions, però les PIME no disposen de prou recursos i necessiten un suport exterior d’especialistes.”

Sembla lògic que les empreses subcontractin aquests afers als profes­sio­nals de cada àmbit però fer-se amb un assessor informàtic encara no en­tra dins la normalitat. Els empresaris en reconeixen la utilitat, però, paradoxalment, perceben aquesta contractació de serveis com a despesa. “Les empreses s’han d’adonar que la informàtica és una inversió; de fet, aquest n’és el tractament fiscal. Estem vivint en una dinàmica de canvis molt im­portant, i les firmes han de tenir un pressupost per a re­novar tecno­lo­gies i saber com administrar-lo bé; aquí és on entrem nos­­altres. Algu­nes companyies del sector informàtic intenten vendre més la novetat que no l’aspecte pràctic i això confon la utilitat real d’un assessor. A­quest no és el nostre cas perquè Microtech està enfocada a l’oferta de serveis, no pas a la venda de productes.”

Porten al voltant de 200 clients, i, de la mateixa manera que busquen relacions de llarga du­rada amb els proveïdors i amb els treballadors, també desitgen poder asses­­sorar de ma­nera continuada els seus clients: “El que més ens interessa és acon­seguir clients fidels, amb qui hi hagi una relació de recipro­citat. No tenim expectatives d’augmentar-ne el nombre, el que més ens agrada és poder assessorar i compartir projectes amb ells, per­què és on podem donar més de nosaltres mateixos. Hi ha molta gent que, quan es decideix a comprar tecnologia, no pensa ni en l’es­truc­tura de què disposa ni en l’estratègia que ha de seguir per a millorar. Nosaltres els ajudem a construir, primer, una base sòlida, a partir de la qual, es puguin afegir més infraestructures. La intenció és comen­çar a poc a poc i amb coherència. Cal trobar l’equilibri entre els recur­sos i les estructures, i els recursos tecnològics i, així, es pot co­mençar a créi­xer. Gràcies a la tecnologia, les empreses poden opti­mitzar la se­va producció i expandir-se, i això comporta renovar la tecnologia i a­dap­tar-la a la nova situació. Tecnologia i empresa creixen en paral·lel.”

Internet ha entrat a les nostres vides en un període de temps molt curt. S’ha integrat amb rapidesa i contundència en la nostra vida privada i en l’entorn professional, però encara no en coneixem totes les possibilitats, ni el seu abast, perquè ens trobem en un estadi inicial. “Tothom s’hi ha abocat amb força perquè s’ha promocionat molt bé i perquè crida l’atenció. Amb el temps, aquesta febre de la xarxa que estem vivint retrocedirà i se’n normalitzarà l’ús. Crec que no hem de perdre de vista que és un canal de comunicació més, que no anul·larà la resta de mitjans. És un camí, però no l’únic. Va començar en un ambient molt acadèmic, com a mitjà transmissor d’informació en àmbits universitaris i culturals; ara es comença a comercialitzar molt perquè, realment, és un bon mitjà per ajudar a rendibilitzar qualsevol empresa. Internet suposa que una petita empresa té les mateixes opcions de comunicació que una de gran, i aquest és un dels punts més importants.”

Els temes relacionats amb Internet semblen inesgotables, i els relacionats amb la informàtica en general, encara més. Es fa impossible abraçar-los tots i els qui treballen en informàtica hauran d’optar per professionalitzar-se en un àmbit específic. “El professional de la informàtica s’ha d’especia­litzar en un sector. En el nostre cas, creiem que hem de continuar a­profundint en l’assessorament en software de gestió, així com en el tema dels servidors i de les comunicacions. El més important és se­guir estudiant, renovar-se i analitzar les tendències del mercat. Hem de saber què ens demanaran els clients en el futur perquè aquesta és l’única manera de dur a terme la nostra vocació de servei. Sempre hem d’anar per davant del client.”