Sr. Xavier Cortés Freixas
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Xavier Cortés Freixas

Text del 2001.

“Mentre hi hagi una esperança, s’ha de lluitar per la continuïtat d’un negoci, però afrontant-ne de forma realista la situació, ja que és l’únic camí per tornar-lo a fer viable”

Després d’acabar els seus estudis de graduat social i d’un breu període de primer contacte amb l’assessorament per compte de tercers, Xavier Cor­tés Freixas va decidir independitzar-se l’any 1990: “Va ser el meu pare qui em va animar a crear el meu propi despatx. Ell va desenvolupar la seva trajectòria professional com a assessor i cap de personal a l’àrea labo­ral d’una empresa i em va transmetre la seva passió per l’ofici. Durant el període en què vaig estar a una firma de serveis d’assessorament, vaig adonar-me que era massa independent per treballar per compte de tercers. Necessitava exercir la meva profes­sió d’una manera lliure que només trobaria si ho feia en la meva pròpia empresa.”

La col·labo­ra­ció del seu pare ha estat continuada du­rant aquests anys de treball i creixement: “Ens ajuda regularment, si bé la seva implicació en les tas­ques del despatx s’incrementa en perío­des de molta intensitat de treball.”

Els inicis de la seva empresa d’assessorament no van ser fàcils: “Quan vaig obrir el despatx només tenia dos clients, un dels quals era amic personal.”

Per aconseguir créixer quantitativament i prestar els seus ser­veis de forma estable a les vuitanta empreses amb les quals col·la-bora ac­tu­al­ment, ha estat necessari “un treball de qualitat. Hem de tenir en compte que en la nostra activitat laboral és essencial la confiança i que cap empresa la dipositarà en un professional si no té la certesa que serà emprada de la manera convenient.”

Les bases de l’èxit professional del despatx que dirigeix Xavier Cortés s’han de cercar en l’especialització i en el tarannà del seu assessorament: “Sem­pre hem volgut prestar un servei personalitzat. Mai no he pretès ser el titular d’una gran assessoria quant a la quantitat d’empreses clientes, sinó esdevenir una empresa d’assessorament de qualitat. Hem de te-nir present que en el nostre sector la competència és de nombre de serveis i de qualitat. És per això que jo mateix, periòdicament, visito i em reuneixo amb els clients per tal de comentar quina és la situació i les expectatives del seu negoci. Nosaltres preferim visitar l’empresa perquè l’empresari tingui més facilitats i menys molèsties per ser as­ses­sorat.”

Aquesta filosofia no tan sols inclou un contacte físic permanent amb els clients, sinó també una “contínua agilitació de les tasques de gestió i assessorament, perquè comprovin que la nostra activitat evo­lu­ci­o­na permanentment. En aquest sentit, l’any passat vam incorporar l’enviament de les modificacions legals per correu electrònic. D’a­ques­ta manera, els clients disposen de la informació més avançada sobre les qüestions que els afecten ja que els arriba a través del mitjà de comunicació més ràpid.”

La gamma dels seus clients s’engloba dins la petita i mitjana empresa cata­la­na: “Donem servei a empreses de Barcelona, Tarragona i Girona en les àrees laboral, fiscal, comptable i jurídica. La primera engloba tant la gestió com l’assessorament o les actuacions jurídiques de les quals m’ocupo personalment. L’àrea fiscal s’encarrega d’interpretar i op­ti­mitzar la fiscalitat dels nostres clients, sempre dins el marc estric­te de la normativa vigent. La comptable contempla tant l’elaboració com l’anàlisi i la interpretació per prevenir riscos i planificar de la ma­ne­ra més adient l’exercici següent. Finalment, la branca jurídica es fa càrrec de les vessants civil, mercantil i matrimonial.”

Per poder conjugar la diversificació del seu assessorament amb el servei personalitzat, al despatx de Xavier Cortés treballa una sèrie de professio­nals especialitzats en cadascuna de les branques. Així, un advocat té cura del Departament d’Assessorament Jurídic, i un comptable i un economista gestionen l’assessorament fiscal: “Cadascú té la seva pròpia parcel·la d’actuació al despatx, de la qual es fa responsable tant per als èxits com per als fracassos que es puguin derivar de la seva tasca. Crec que és fonamental compensar adequadament els teus col·laboradors i donar-los un ampli marge de maniobra i d’actuació segons la manera de fer pròpia, respectant, evidentment, unes normes generals de funci­o­na­ment del despatx. A més, mai no hem d’oblidar la vessant hu­ma­na i hem de tenir ben presents les necessitats i circumstàncies per­so­­nals dels nostres col·laboradors, perquè les compensacions eco­nò­mi­ques són importants, però també ho és la consideració de la seva vàlua i valors personals.”

De cara a la bona gestió de la pròpia empresa d’assessorament, és molt important el Departament d’Administra­ció i, en especial, la figura de l’Anna, que compagina la seva tasca en el despatx amb els estudis de dret: “És la meva mà dreta perquè sé que li puc delegar qualsevol qüestió quan sóc fora del despatx.”

Xavier Cortés opina que la sinceritat i el rigor han de ser els dos valors ètics que regulin l’activitat quotidiana de qualsevol assessor: “Sempre has d’ex­pres­sar d’una forma clara i directa quina és la problemàtica de l’em­pre­sari, malgrat que, de vegades, les teves paraules no siguin agrada­bles i que representin connotacions molt negatives de cara al futur empresarial del teu client. Mentre hi hagi una esperança, s’ha de lluitar per la continuïtat d’un negoci, però afrontant-ne de forma realista la situació numèrica real, ja que és l’únic camí per tornar-lo a fer viable.”

El diàleg també esdevé una eina essencial de la seva activitat: “Hi ha certs casos en què els empresaris no comparteixen la teva perspectiva. Aleshores s’ha de dialogar i fer-los entendre que el seu punt de vista és erroni. Un assessor no es pot permetre cedir finalment en una dis­cus­sió i optar per l’opció de l’empresari si no està completament se­gur que és totalment legal i idònia per a la situació específica del client. L’assessorament té unes implicacions civils i de consciència que s’han de prendre en consideració. La teva actuació té unes reper­cus­sions en l’activitat empresarial del teu client i has de vetllar perquè siguin sempre positives. D’altra banda, com a bon professional que segueix un codi ètic, l’assessor s’ha de preocupar que els seus clients gaudeixin del millor servei possible.”

Els plans de futur del despatx se centren en “la consolidació i el creixe­ment sostenible, és a dir, acabar d’assentar definitivament la nostra infraestructura, equip i modus operandi.”

Xavier Cortés és conscient que l’èxit professional és força important, però considera que encara ho és més l’enriquiment personal que li comporta la seva dedicació laboral: “És molt satisfactori veure que dia a dia continues donant la mateixa qualitat de servei o que has defensat de la manera més convenient els interessos del teu client en la Magistratura de Treball. Alhora, l’asses­so­ra­ment empresarial et facilita poder conèixer i tenir un contacte molt estret amb un microcosmos molt especial –el dels empresaris– del qual aprens coses noves cada dia.”