Xavier Castells Parera
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Xavier Castells Parera

COMPUTER DOS ORDINADORS DE BARCELONA, SL

Text del 2001.

“La globalització és una realitat i això en el camp informàtic es deixa veure clarament”

Les noves tecnologies emergents en els darrers anys s’estan convertint en eines vitals per al desenvolupament de la nostra societat. L’evolució tecnològica no sembla tenir fre, les innovacions i millores són constants en el mercat, és difícil assimilar tants productes i aplicar-los de forma eficient, tant a l’empresarial com en general. La informàtica és un dels grans camps que s’inclouen dins d’aquest nou món. És un entorn de gran importància que ha generat l’aparició d’empreses de serveis informàtics prestes a oferir producte tecnològic i assessorament als seus clients. Xavier Castells Parera és el gerent d’una d’elles, Computer Dos Ordina­dors de Barcelona, dirigida a la petita i mitjana empresa de Cata­lunya amb necessitats de tipus tecnològic. “La firma va néixer l’any 1990, quan el sector de la informàtica començava a prendre un im­puls des­ta­cat dins del mercat. Fins aleshores, hi havia un cert desconei­xement d’aquests aparells i de les seves possibilitats. En deu anys hem viscut un esclat del sector, gràcies, en part, a l’aba­ratiment dels preus dels aparells i a la possibilitat d’utilitzar uns programes estàn­dards que han facilitat molt les coses. No és fàcil bellugar-se dins d’aquest ambient canviant: fa falta molta capacitat d’adaptació i un reciclatge constant per oferir als clients allò més adequat i amb més prestacions per a la seva empresa. En aquest sentit, els professio­nals del sector hem de rebre formació conti­nuada tant comercial com tècnica.”

En Xavier va detectar aleshores les possibilitats que oferia el sector informàtic, i va introduir-se dins d’aquest món quan estava cursant la carrera d’econòmiques. “A l’inici vaig preferir especialitzar-me en qües­­tions de tipus tècnic perquè m’atreien més. L’empresa s’ha anat engrandint gràcies a l’esforç de totes les persones que hi hem estat vinculades. També hi ha hagut moments complicats, sobretot la crisi econòmica posterior al 1992. La vam superar amb la sensa­ció d’ha­ver-ne rebut una lliçó i d’haver adquirit una experiència que en cas d’una altra crisi podria ser important.”

Els anys que porta vinculat a l’àmbit informàtic l’han convertit en un especialista del sector, “però, en el nostre camp, si no estàs pendent i tocant les novetats que aparei­xen cada dia pots perdre el tren. La globalització és una realitat i això en el camp informàtic es deixa veure clarament. Les cases petites i mitjanes hem d’establir convenis amb les més grans per poder com­pe­tir dins del mercat. Nosaltres vam creure adequat, cap al 1996, de col·laborar amb una d’aquestes empreses, Logic Con­trol. Els distri­buïm productes i ells ens en compren a nosaltres. També participem en la realització de projectes d’implantació de sis­te­mes informàtics arreu d’Espanya.”

El client de Computer Dos és la PIME, bàsicament del territori català, que “comença a adonar-se de la necessitat d’adquirir mecanismes infor­mà­tics. De totes maneres, els empresaris encara desconeixen mol­tes de les possibilitats de les noves tecnologies i, per tant, de la informàtica. Els tècnics i comercials d’aquest àmbit hem d’actuar en una doble vessant, informativa i educativa. És essencial la labor d’as­ses­sorament que realitzem ja que ens permet conèixer el nostre client i les seves necessitats i, al mateix temps, que aquest s’informi i comenci a confiar en els nostres serveis.”

Per al professional del camp informàtic el gran repte és saber comprendre el que vol el client, i això no és fàcil: “Hem d’analitzar la realitat de cada empresa per po­der-ne determinar les mancances, fet que resulta complicat perquè sovint l’empresari no té clar què vol. Es guia pel que li han explicat els col·legues, pel que ha vist a la televisió… quan cada empresa exi­geix un tractament propi i té unes necessitats específiques. Nosal­tres plantegem un projecte que hem de saber explicar i justificar. Dis­posem d’una experiència i d’uns coneixements que ens avalen a l’hora de confeccionar les nostres propostes.”

Quan una empresa decideix informatitzar els seus processos administra­tius té al seu davant una labor de reorganització de les tasques laborals i de formació del personal. “El nostre equip juga un paper molt destacat en la integració dels programes de comptabilitat, de facturació… dins de l’empresa. El client ha de confiar en nosaltres perquè diposi­ta a les nostres mans informació privada que ens encarreguem d’or­ga­nitzar. Cal dir que, en general, l’empresari i la societat han comen­çat a veure les possibilitats de la informàtica i les empreses van informatitzant-se progressivament, encara que queda molt de camí per recórrer.”

Aquesta empresa instal·lada a Martorell centra les seves actuacions en dues línies de treball diferenciades: “Per una banda, hem estructurat una àrea que està especialitzada en els PC. Això ens porta a vendre, instal·lar, donar suport i formació sobre tot allò que està vinculat a aquests aparells: programes, xarxes, accessoris… El sistema de treball i la tecnologia ens els proporciona Logic Control. En aquest sentit, treballar al seu costat ens permet veure i analitzar les nove­tats del sector, participar en cursos de reciclatge i rebre informació. Una segona àrea és la que tracta amb ordinadors de mà o PDA professionals, els anomenats portàtils. Aquest és un món que tot just comença a agafar embranzida a les PIME del nostre país, si bé a les grans empreses ja fa anys que s’utilitzen. És un complement al PC que ofereix moltes possibilitats a determinats professionals i sectors: captura de comandes, lectura de comptadors, inventaris, control de mercaderies, etc. Nosaltres venem, instal·lem, formem i do-nem suport en aquest tema.” L’àrea de PC la dirigeix en Xavier, mentre que la de PDA és responsabilitat del seu germà Jordi.

Un dels temes que més informació genera entorn del món tecnològic és el fenomen d’Internet. Si bé fa alguns anys sols estava a l’abast d’una minoria, ha rebut en els darrers temps un impuls important que ha fet que accedís a la vida quotidiana de moltes persones. “Internet té un gran futur en el món empresarial. Nosaltres ja oferim serveis en aquest tema però volem posar-hi més èmfasi i donar a conèixer a aquells clients que encara no disposen de pàgina web o de correu electrò­nic, les possibilitats que els brinda. De mica en mica s’anirà difonent aquest nou mitjà de comunicació que proporciona més eines de negoci al món de l’empresa.” En Xavier i el seu equip són conscients que per continuar presents al mercat han d’oferir un servei de qualitat i un assessorament que doni resultats efectius als seus clients. Rigor i professionalitat són dos elements essencials per dur a terme un treball eficient en els propers anys, que estaran marcats per grans novetats dins del món de les tecnologies.