Sr. Domingo Jiménez et alia
Sr. Domingo Jiménez et alia
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. DOMINGO JIMÉNEZ

FUNDACIÓ PERE CLOSA

Text del 2002

El poble gitano, originari de l’Índia, és present avui dia a molts punts del planeta. Mal­grat la riquesa de la seva cul­tura, però, ha patit històri­ca­ment un important i greu re­buig per part de la societat, a causa, sobretot, del desco­nei­­xement o d’una conei­xen­ça basada només en tòpics. També a Catalunya hi ha una important presència gitana. Persones hereves d’aquesta cultura mil·lenària, que lluiten tant per mantenir la seva cul­tura com per assolir un nivell de vida similar al de la resta de ciutadans del país.

La Fundació Pere Closa va néixer el 1998 de mans d’un grup de joves gitanos i gita­nes, molts d’ells professionals titulats, amb l’objectiu de promoure la for­mació dels infants i dels joves gitanos catalans. El seu president, Domingo Jiménez Montaño, destaca precisament el paper fonamental que la for­ma­ció té en la promoció del poble gitano. “En crear la Fundació và­rem establir tres objectius fonamentals: la formació, el foment de la imat­ge positiva i l’impuls de la cultura gitana. Partint d’aquestes ide­es hem dissenyat programes i desenvolupat projectes que, amb el temps, s’han mostrat efectius i han obert enormes esperances de futur.”

Entre els projectes que desenvolupa la Fundació hi ha Siklavipen Savore­ça o Educació amb tothom. “Pretén optimitzar la relació entre infants, família i escola i traduir-la en millores educatives. Sovint la interac­ció entre aquests tres elements que formen un triangle no és prou equidistant i positiva. La tasca de la Fundació és fer de pont per­què la relació sigui l’ade­quada i es generi una sinèrgia que es tra­du­eixi en la millora dels re­sul­tats escolars i l’èxit del pro­cés edu­ca­tiu.”

El projecte es duu a ter­me actualment a diferents zones de Bar­ce­lona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, però aquest és només el primer pas. “Aspirem que el màxim nombre de gitanos i gitanes de Catalunya tinguin l’oportunitat d’accedir a la formació superior o a la universitat. Aquest tipus de formació és una de les eines bàsiques per arribar a la igualtat.”

La Fundació porta el nom del jesuïta Pere Closa, en homenatge a una per­sona que va dedicar la seva vida als gitanos més necessitats. “Va tre­ballar de voluntari a les barraques de Montjuïc i del Somorrostro. A Andalusia, convivia amb els gitanos cada dia. Ell deia que el futur del poble gitano estava en la seva formació, però sense que això com­­por­tés perdre la seva identitat. Nosaltres compartim aquesta idea. L’es­co­la obeeix sovint els patrons culturals de la societat majo­ri­tà­ria. També el discurs ha estat assimilatori, i s’apostava per la integració a canvi de renunciar a la identitat, com si fos una absorció. La nostra aposta és la convivència intercultural. Tanmateix s’ha de dir en favor de l’es­co­la que s’ha avançat molt, i en els plans d’estudi es comencen ja a te­nir en compte els elements de les diferents cultures que convi­uen en el mateix territori.”

El Patronat de la Fundació està format per gitanos com Mercedes i Sebas­tián Porras o María Amaya, que col·laboren en el disseny dels projectes edu­­catius. Tots ells han tingut accés a la formació i volen ara que d’altres in­fants i joves no perdin l’oportunitat educativa que exigeix la societat actual. Dins aquest òrgan rector de la Fundació també hi ha representada la Fe­deració d’Associacions Gitanes de Catalunya, a través de Manuel Heredia. Diu Sebastián: “Altres països europeus poden servir de referència. És el cas de Finlàndia, on la llengua gitana s’ensenya a les aules esco­lars. Això pot semblar estrany, però caldria posar-ho sobre la taula. La cul­tura gitana forma part de la catalana des de fa més de sis segles.”

Mercedes Porras afegeix: “Els estudis històrics afirmen que els gitanos pro­cedim del Punjab, al nord-oest de l’Índia, d’on vam sortir al segle IX. El 1312 érem a l’illa grega de Corfú, i hi ha documents que indi­quen que el 1425 els primers gitanos arribaven al territori català, des­prés de creuar els Pirineus. Més tard es van dispersar per tota la Penín­sula, pe­rò a Barcelona van formar barris paradigmàtics com el de Gràcia.”

De tota manera, no és senzill aconseguir fons per dur a terme aquests pro­jectes formatius. “La relació de la Fundació amb les diferents ad­mi­nis­tra­cions és complexa. Molt sovint estan acostumades que tot el que fa referència als gitanos ha de passar pel ministeri d’Afers Socials o la conselleria de Benestar Social. Però les organitzacions gi­ta­nes no tre­ba­llem només en el terreny social, sinó també en l’edu­ca­tiu i el cultu­ral. De totes maneres, l’eficàcia de la nostra feina és el nostre mi­llor aval i, a mesura que hem complert els nostres objec­tius, la nostra tas­ca ha esdevingut més creïble i hem rebut més suport.”

Els dos grans àmbits de treball en què actua la Fundació, gràcies sovint a la col·laboració del voluntariat, són el suport a la formació i la difusió de la cultura gitana, com descriu Domingo Jiménez: “Tenim funcionant un programa que, tant a primària com a secundària, ofereix seguiment de forma coordinada amb les escoles i les famílies, així com la re­cerca de re­cursos. També disposem d’un altre programa de suport als estu­dis superiors que pretén facilitar l’accés a la formació profes­sional i a la universitat, promovent la motivació i buscant recursos que perme­tin cursar-los, així com incidint en la preparació dels pro­fes­sionals que volen treballar amb la comunitat gitana.”

La difusió de la cultura gi­ta­na és un altre camp de treball de la Fundació Pere Closa. “Volem que la societat conegui la nostra història, els nostres costums, la nostra llen­gua, la nostra música, la nostra literatura… També difon­dre el concep­te d’interculturalitat. S’ha de prendre consciència que els gitanos hem d’estar en igualtat de condicions dins la societat, i això vol dir tenir accés a la formació, entendre el fet diferencial i compartir-lo entre tots. La diferència és enriquidora.”

Un pas endavant és, en aquest sentit, el reconeixement que el Parlament de Catalunya ha adoptat en resolució plenària el desembre de 2001, de la identitat cultural del poble gitano i del valor de la seva cultura.