Sr. Emilio García-Ibáñez Ferrándiz
Sr. Emilio García-Ibáñez Ferrándiz
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. EMILIO GARCÍA-IBÁÑEZ FERRÁNDIZ

FUNDACIÓ D’OTOLOGIA DR. GARCÍA IBÁÑEZ

Text del 2002

Un món sense sords.

.

Ajudar persones afectades de sordesa a recuperar l’audició és l’objectiu de la Fundació d’Otologia Dr. García-Ibáñez nascuda el 1996 a Barce­lona. Els avenços en el món científic i tecnològic han fet possible una realitat que fins fa unes dècades semblava difícil d’assolir. Alguns casos de malalties de l’orella que produeixen sordesa poden ser tractats mit­jançant la col·locació d’un implant coclear al seu interior. “És una in­ter­venció que comporta una despesa econòmica important i la Se­gu­re­tat Social en realitza molt poques. Davant aquesta situació, mol­tes persones susceptibles de rebre un implant coclear, però sen­se recur­sos econòmics, es veuen obligades a continuar en el món del silenci.” Són paraules del president de la Fundació d’Otologia, el Dr. Emilio Gar­cía-Ibáñez, un emiment otòleg que desenvolupa la seva labor a Barce­lo­na i que va realitzar l’any 1985 el primer implant coclear a Espanya. I és que l’Institut d’Otologia García-Ibáñez és pioner en aques­tes tècniques.

Les finalitats de la Fundació són diverses, beneficoassistencial, científica i docent. “Partim de la doctrina que totes les persones afectades per algun tipus de discapacitat, sigui quina sigui, tenen el dret a rebre els recursos adequats a les seves necessitats i som conscients del fet que aquests recursos, sovint, no estan a l’abast de tots. Per això hem volgut oferir al col·lectiu de persones sordes i sense recursos eco­nò­­mics la possibilitat d’accedir, a través de la Fundació, a aquest dret.” Aquest projecte assistencial va néixer el 1996 com a homenatge pòstum a la figura del Dr. José Luis García-Ibáñez, que va desenvolupar durant molts anys una brillant i intensa trajectòria professional en el camp de les persones afectades de sordesa.

L’implant coclear és l’adaptació quirúrgica d’un implant electrònic els elec­tro­­des del qual són introduïts a la còclea amb l’objectiu d’estimular-la. “És una tècnica mèdica que permet que persones totalment sordes o nens nascuts sords recuperin l’audició. S’aplica a persones amb sordeses profundes o totals per a les quals no és útil l’audiòfon con­vencional i que no tenen altra possibilitat de recuperació audi­ti­va. L’implant es col·loca a sota de la pell. La part externa de l’im­plant és un microprocessador que s’encarrega, a través d’un petit micròfon, de recollir la paraula, amplificar-la i codificar-la, perquè si­gui transmesa a través dels electrodes i el nervi auditiu als cen­tres cerebrals d’audició, capaços d’entendre el senyal codificat com a paraules. El gran esforç tecnològic es troba en aquest aparell que por­ta l’energia i els impulsos perquè es pugui processar el so.”

Es tracta d’una intervenció delicada però d’evolució postoperatòria rela­ti­vament simple. “Es pot aplicar en aquelles persones que han per­dut la capacitat sensorial de l’orella interna, de la còclea, i això no els permet rebre ni transmetre sons al cervell. L’implant és com un by-pass, transmet el so directament al nervi auditiu i fins al cervell. Una persona adulta que ha perdut l’audició, si se sotmet a l’implant, no tindrà problemes per a recordar les paraules, entendre i ex­pres­sar-se de nou. En canvi, un nen que neix sord podrà tenir audició si se li implanta precoçment i això va seguit d’una bona rehabilitació logopèdica; haurà de fer un esforç logopèdic durant 2 o 3 anys per aprendre el llenguatge. Un nen sordmut, si no es fa l’implant durant els primers anys de vida, perdrà l’oportunitat, perquè la plasticitat del cervell, amb els anys, va disminuint i no serà capaç de tenir un apre­nentatge del so i de la paraula. L’edat límit serien els 8 anys (amb ex­cepcions). Les persones poden arribar a recuperar, si no el 100% de l’au­dició, fins a un 80%, cosa que els permet portar una vi­da pràc­ticament normal.”

Aquest gran avenç de la ciència no ha estat ben rebut per tothom. Algu­nes associacions de llenguatge per signes espanyoles critiquen aquest ti­pus d’intervenció. “Deuen tenir els seus motius per oposar-s’hi. Cal que reflexionin i s’adonin que si es poden anar realitzant aquests im­plants, deixarà d’haver-hi persones sordes. Si tots els nens que nei­xen sords se sotmeten a l’implant, podran créixer amb total nor­ma­litat i fer una vida igual que la dels nens sans. Sens dubte, aca­barien desa­pa­reixent molts centres dedicats a les persones sordes. A Espanya, un de cada mil naixements és un nen sord. El cost eco­nò­mic que com­porta aquest nen és molt elevat. Si les autoritats po­lí­tiques en pren­guessin consciència, s’adonarien que és molt més eco­nòmic fer l’im­plant al nen sord que arrossegar aquesta patolo­gia tota la vida.”

L’actuació d’aquesta Fundació ha permès que diverses persones hagin recu­perat l’audició gràcies al Pla d’Ajuda que organitza. “Es tracta d’un pro­tocol d’actuació, dissenyat pel Comitè Medicobenèfic de la Fun­dació, amb l’objectiu d’ajudar, de forma objectiva, a persones sor­des diagnosticades com a òptims candidats a rebre un implant co­cle­ar i sense recursos econòmics per accedir a aquest tipus de trac­ta­ment. La nostra actuació acaba de començar i creiem que és im­por­tant que la població conegui la nostra tasca i la manera d’ac­ce­dir a les ajudes que oferim. A través de la nostra revista, Auris, mos­trem les activitats que realitzem, contribuïm a la divulgació d’ar­ticles i estudis científics d’actualitat sobre els implants coclears i les noves tecnologies, oferim el testimoni directe de persones que s’han beneficiat de la intervenció i difonem l’opinió d’especialistes i professionals del sector.”

En aquest vessant divulgatiu de la realitat dels implants, la Fundació realitza simposis en col·laboració amb altres institucions, “també congressos, a més de participar en altres activitats. Hem elaborat un vídeo on s’ex­pli­ca de forma clara i atractiva què és la Fundació d’Otologia Dr. Gar­cía-Ibáñez i què és l’implant coclear. Volem informar, però també saber quines són les diferents inquietuds que hi ha al voltant d’aquesta pa­to­logia, tant socialment com professional, amb l’objectiu de millorar la nostra labor.”

Pel que fa al camp d’investigació, “la Fundació convoca el Premi Fundació García-Ibáñez, en reconeixement a la tasca científica i com a suport i incentiu a totes aquelles persones que dediquen la se­va feina i esforç en benefici de la sordesa. També es realitzen cursos de formació sobre microcirurgia de l’orella i disecció de l’os temporal. A més, en un ambient més lúdic i festiu, s’organitza el Torneig de Golf Fundació García-Ibáñez per recaptar fons per contribuir a la realització d’un implant coclear a un nen sord sense recursos econòmics.”

Per dur a terme aquest projecte assistencial es compta amb el suport bà­sic de moltes empreses, entitats i particulars que fan que infants i adults afectats de sordesa passin del món del silenci a un món normal, que el somni es converteixi en realitat.