Sr. Enric Ros Casellas
Sr. Enric Ros Casellas
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. ENRIC ROS CASELLAS

FUNDACIÓ AGRUPACIÓ MÚTUA

Text del 2002

Pretenem vetllar pel benestar dels associats al llarg de tota la seva existència

.

La Fundació Agrupació Mútua, és una entitat amb un fort arrelament a Catalunya. El seu Patronat que és l’òrgan suprem i fonamental que guia i tutela les activitats, el presideix Josep Lluís Vilaseca i Guasch, el qual ens comenta: “Una de les polítiques generals d’actuació de l’Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, que actualment celebra el seu centenari, va ser la de potenciar l’acció social de l’entitat envers el seu col·lectiu i incrementar el benestar de tots els membres de la so­cietat.” Per tal de portar a terme aquest objectiu, creà la seva fundació on la “solidaritat i un humanisme pràctic” són elements clau.

La Fundació, com a expressió viva de la preocupació social, “té com a fina­litats la promoció d’obres socials, assistencials, medicosa­nità­ries, culturals i en general activitats relacionades amb la salut, l’art i la cul­tu­­ra, dedicant una atenció especial a la vellesa i als discapa­ci­tats i fomen­tant la formació i la investigació.” El seu finançament “pro­vé bàsi­ca­­ment de l’entitat fundadora, que ens cedeix bona part dels seus excedents anuals.” Agrupació Mútua, mitjançant la seva pròpia revista adreçada a tot el col·lectiu de mutualistes, contribueix a la difusió de les activitats de la Fundació.

Abans de descriure’ns les seves actuacions, el senyor Vilaseca subrat­lla l’interès que totes les activitats es vertebrin en un únic eix, “l’atenció directa a la persona. Agrupació Mútua, com a mútua d’assegurances, pretén vetllar pel benestar dels associats al llarg de tota la seva exis­tèn­cia. De la mateixa manera, els programes de la Fundació fan refe­rèn­cia als valors culturals i socials que orienten l’individu al llarg de la seva vida. Aquesta filosofia es reflecteix en l’estructuració de les activitats, que es configuren en programes per a la infància, la joven­tut, la maduresa i la vellesa. Cadascuna d’aquestes franges d’edat té les seves pròpies activitats en el marc de la Fundació.”

En citarem uns quants exemples. En l’àmbit de la salut, “tenim establerts convenis de col·laboració amb centres de recerca sobre l’envelli­ment, aquest és el cas d’una Unitat de Recerca de medicina interna i geriàtri­ca, d’investigació bàsica sobre fisiopatologia de l’envelliment i un altre per a l’esclerosi múltiple.” Amb la finalitat de millorar la qualitat de vida, la Fundació convoca diversos premis, en les modalitats de re­cerca, treballs publicats i accions socials en l’àmbit de la vellesa i de la infància; en aquest darrer cas, la finalitat se centra en la prevenció, el diag­nòstic i el tractament d’accidents i malalties de la infància. Per tal de po­tenciar la formació, també atorga una beca en l’àmbit geriàtric per a “llicen­ciats en una disciplina relacionada amb l’àmbit de la vellesa. El becari pot escollir el centre on durà a terme el seu programa de forma­ció, tant dins com fora de les nostres fronteres. És molt important el fet que tots aquests investigadors, un cop realitzada l’etapa de for­mació a les universitats estrangeres, puguin retornar al nostre país i posar en pràctica els coneixements adquirits.”

La Fundació Agrupació Mútua també disposa d’un programa pensat per a “les famílies amb ancians al seu càrrec que necessiten ajuda en major o menor grau de forma continuada; per aquest motiu, i amb la finalitat de facilitar una resposta envers aquestes persones, s’ha creat un pro­gra­ma d’estada residencial per a persones grans. Consisteix en oferir un ajut econòmic per tal de facilitar una estada temporal d’un mes en una residència privada de lliure elecció. La Fundació subvenciona per a cada cas, més del 50% del cost de l’estada.”

Un altre col·lectiu molt nombrós a Catalunya i important en les activitats de la Fundació és el de les persones discapacitades: “Intervenim en inicia­ti­ves relacionades amb l’aprenentatge i la integració social, cen­tres d’aten­ció especialitzada, programes de tractament i rehabili­ta­ció a tra­vés de l’esport adaptat i aportem ajuts per a l’obtenció d’equi­pa­ments i la renovació d’instal·lacions.” Prova de la seva implica­ció en aquest àmbit és el fet que “col·laborem a la realització dels jocs Special Olym­pics, que se celebren cada any en una ciutat catalana.”

Pel que fa a programes per a la infància i la joventut, aquesta entitat cata­la­na en col·laboració amb la Federació Catalana de Voluntariat Social atorguen els Premis Joventut i Valors, la finalitat dels quals és impul­sar, promoure i estimular el treball en la formació en els valors, procés especialment orientat als joves i adolescents.” Les fites que cal assolir són els valors ètics que ajuden a créixer i fan possible el desenvolupament integral de les capacitats de l’ésser humà. En un marc més lúdic, la institu­ció promou “cicles de teatre infantil i juvenil a fi de potenciar el temps lliure, transformant-lo en un moment divertit i alhora educatiu. Per a la seva realització compten amb la col·laboració de La Roda d’Especta­cles.” Els grups que configuren tota la programació són dels millors; presenten diversos espectacles a Catalunya i a la resta de l’estat. També, en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés, organit­zen “colònies d’es­tiu adreçades als fills dels associats d’Agrupació Mútua.”

La formació és una àrea amb un pes específic entre els objectius de la Funda­ció, que atorga “ajuts per a estudis de perfeccionament musi­cal, i beques per a estudis de postgrau, màsters i doctorats.” El nos­tre protagonista subratlla que “el terreny de l’art i la cultura és el que rep més sol·licituds d’ajuts. Des de fa set anys la Fundació patrocina un cicle de concerts anomenats Concert de Tarda al Palau, amb la col·laboració de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catala­na. Durant quatre mesos s’ofereix una sèrie de sis concerts que inte­gren diferents gèneres i estils musicals. L’èxit de les seves audicions  motiva la renovació anual d’aquesta programació.” Sense abandonar el món de la música, destaquen el concert Celebrem la Primavera!, amb músi­­ca i danses de la nostra terra, on té un protagonisme destacat la cobla, juntament amb la intervenció d’una formació orquestral de gran prestigi, un esbart dansaire i una colla sardanista. L’interès del con­­cert motivat pel reper­to­ri de la programació i els seus intèrprets fa que s’exhaureixin les entrades de l’Auditori de Barcelona. Per facilitar la seva audició, Televisió de Catalunya el retransmet en directe. Enguany, que és el centenari d’Agrupa­ció Mútua, aquest esdeveniment tindrà lloc al Gran Tea­tre del Liceu. En un altre àmbit de coses, l’entitat és “membre d’un pool europeu de funda­ci­ons de l’economia social, que pretén contribuir al ressorgiment d’ini­ci­­­ati­­ves en pro d’una transformació social.” Aquesta inquietud de l’enti­t­at es reflecteix també en el fet que col·labori amb diverses ONG, i entre les seves aportacions, hi ha la vincula­ció amb “la campanya del 0,7%.”

Vet aquí un ampli espectre de les activitats de la Fundació Agrupació Mú­tua. Podríem omplir pàgines i pàgines descrivint l’esperit solidari d’aquesta entitat, un model d’organització amb una gran presència al nostre país.