Srs. Josep Romeu Bisbe i Aureli Argemí Sarria
Srs. Josep Romeu Bisbe i Aureli Argemí Sarria
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRS. JOSEP ROMEU I AURELI ARGEMÍ

FUNDACIÓ AURELI M. ESCARRÉ PELS DRETS COL.LECTIUS DELS POBLES

Texto del 2002

El primer antecedent de l’actual Fundació Aureli M. Escarré pels Drets Col·lectius dels Pobles va ser el CIE­MEN (Centre Interna­cio­nal Es­carré per a les Minories Ètniques i les Nacions), una associació creada en reconei­xe­ment a la figura i la memò­ria de l’Abat Escarré, de la qual va ser se­cretari Aureli Ar­ge­mí i Roca, el fundador d’a­quest col·lec­tiu: “L’Abat Aureli Es­­carré lluità ac­tivament per donar a conèixer la situ­a­­ció de mi­norit­za­ció lin­güís­­tica i cul­tural que patia Catalu­nya. I el cert és que el seu esforç continua sent pre­sent per­què encara avui no hem as­so­lit els objectius que es proposava. Estem en camí, però tenim molt per avançar. I val la pena que les noves generacions no perdin el refe­rent de les anti­gues per­què s’adonin que segueixen el camí que altres van iniciar.”

Ja en l’època democràtica va ser possible constituir l’actual Fundació que es proposa la defensa i la preservació de la llengua, la cultura i d’altres signes d’identitat de les anomenades minories culturals del nostre conti­nent amb un enfocament totalment europeista: “La nostra funció és criticar l’ordre establert des d’una òptica constructiva, de manera que ajudi a trans­for­mar-lo. Així, defensem totes aquelles llengües minoritzades per raons polítiques i socials. Les llengües transme­ten la idiosincràsia del poble que les parla, i la seva mort suposa la pèrdua irrevocable d’un dels seus trets definitoris. Les llengües són com un ésser viu que neix, creix, es desenvolupa i pot emmalaltir i morir. Les llengües, so­vint, no perillen per raons intrínseques, sinó per raons extrín­­seques, perquè són amenaçades per una altra d’aliena que es vol imposar.”

La rica història europea ha configurat un atapeït mosaic d’idiomes, en què les fronteres lingüístiques sovint no coincideixen amb les estatals. Alhora, és un fet sabut de tothom que la llengua sempre s’ha utilitzat com a vehicle de poder i ha servit per forçar una identitat de país en els estats centralistes com França, l’Estat espanyol o els EUA: “A l’anomenat Es­tat espanyol hi ha quatre pobles amb quatre llengües pròpies, però al llarg de la histò­ria no s’han respectat els drets dels pobles gallec, basc i català. I l’ac­tu­al Constitució amb l’estat de les autonomies tampoc no ha servit per donar plena resposta a les nostres expecta­tives perquè, d’una banda, és un text força excloent i, de l’altra, la seva interpretació pels sectors polítics és encara més immobilista i dogmàtica. És un fet que els cata­la­noparlants hem sofert una situa­ció més precària culturalment, jurídi­cament i socialment, perquè la nostra llengua no ha estat considerada al mateix nivell que l’espa­nyol. El problema, però, és que per a l’opinió pública sembla que el reconei­xement dels drets sigui inversament proporcional a la distància amb què es recla­men: no hi ha massa in­con­venients per ser solidari amb Chiapas, Irlan­da del Nord, Palestina, etc., i molts creuen que s’han de reconèixer els drets d’aquestes mino­ries i que el diàleg és l’única via vàli­da per a resoldre els conflic­­tes. En canvi, quan es co­men­ça a par­lar de la situació basca, la pers­pectiva sembla total­ment diferent, i el dià­leg, per a molts ciuta­dans, no s’albira com la solució més justa.”

No obstant això, la tendència actual és ben diferent. L’Europa del futur ha de ser una mostra “del reflex del respecte de la diversitat com la base de la unió.” Tot i que actualment observem diversos nivells de com­por­tament lingüístic en els països, la majoria assumeixen el fet diferencial com quelcom enriquidor: “Suïssa confirma com un estat pot ser molt res­pectuós amb totes les llengües parlades en el seu territori, fins i tot aquelles que no gaudeixen d’una massa de par­lants prou grossa per exercir una certa pressió social. Finlàndia ha optat per un bilingüisme en què la minoria de cultura sueca –un 10% de la població– és respec­tada pel gruix de la població de parla finesa. Itàlia està començant a reconèixer l’existència de modalitats diferents, fins i tot França s’està replantejant la seva concepció mo­no­lingüe de l’Estat.” Sobretot, però, per a la supervivència de qualse­­vol llengua minoritzada: “Cal que sigui usada pels seus par­lants i protegida pels governants.”

La defensa d’una Europa plural i lliure culturalment “des de la perspec­tiva independent i dinàmica” passa obligatòriament pel dret a l’auto­de­ter­mi­­na­ció dels pobles “que els pot fer decidir romandre dins d’un estat ja cons­­ti­tuït o esdevenir independents. Cal tenir present que el concep­­te d’independència va força més enllà dels canvis de fronteres i d’ins­titu­cions, perquè el nostre futur és a Europa que, com a entitat supra­estatal, pot donar resposta a les necessitats dels pobles minorit­zats.”

La tasca d’aquesta Fundació, realitzada a través del CIEMEN, ha estat àmpliament reconeguda per la Unió Europea. El programa Mercar­tor sobre mitjans de comunicació, educació i dret i legislació lingüística, posat en marxa al País de Gal·les, a Frísia i a Barcelona, on el CIEMEN s’encarrega de la seva gestió, ha merescut el títol de Programa d’Interès Europeu. Al ma­teix temps, el parlament europeu els acaba d’encarregar una recerca sobre l’aplicació de les polítiques lingüístiques als diferents països d’Euro­pa. Actualment aquesta orga­nit­za­ció es finança gràcies “a l’edició de lli­bres, revistes, mapes, exposicions i altres activitats cultu­rals a banda de les subven­ci­ons oficials i del lloguer dels locals soci­als a les 25 enti­tats –a més de nosaltres– que formen l’Hotel d’Entitats del carrer Rocafort de Barcelona.” Aquests fons li permeten engegar nombro­ses ini­ciatives. Les més immediates són les següents: “Seguir treballant en la Declaració Universal dels Drets Lingüístics perquè pugui ser recollida per la UNESCO, aprofundir en l’estudi de les legislacions europees en matèria lingüística per tal que les llen­gües minoritzades siguin re­co­ne­­­gudes internacionalment, i poten­ci­ar la Conferència de Nacions sen­­se Estat d’Europa com a grup de pressió essencial de cara al reco­nei­­xement dels pobles avui minoritzats en la propera la Constitució eu­ro­pea, que s’aprovarà probablement el 2004.” Perquè preservar les llengües també és preservar el patrimoni de la humanitat.