Félix Millet Tusell
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Félix Millet Tusell

FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ PALAU DE LA MÚSICA

Text del 2002.

“L’Orfeó Català i el Palau de la Música han estat sempre un referent per al nostre país i un element de reivindicació de les nostres arrels i identitat col·lectiva”

Si hi ha un edifici carismàtic i re­presentatiu de la societat i la història catalanes del segle XX, aquest és, sens dubte, el Palau de la Música Catalana. Aquesta singular construcció modernista “d’estil exube­rant que tant fascina els nos­tres visitants”, declarat Pa­tri­mo­ni de la Humanitat per la UNES­CO, es va començar a cons­truir l’any 1905 per a­llot­jar la seu social de l’Orfeó Ca­talà, una institució de mú­sica coral que havia estat fun­dada per Lluís Millet i Amadeu Vives l’any 1891 i que va tenir di­ver­sos domicilis a Ciutat Ve­lla. Per acabar amb l’esta­cio­na­litat del seu emplaçament, els responsables de la ins­ti­tució van encarregar a l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner l’edificació d’un recinte que permetés la posada en escena de les seves actuacions i també la seva preparació i vida quotidiana de la institució. L’espai va ser inaugurat el 9 de febrer de 1908 i d’aleshores ençà es va convertir en un dels principals es­cenaris de la vida musical de la capital catalana. Si l’òpera s’ha identificat sem­pre amb el Teatre del Liceu, la música coral, orquestral i de tipus popular s’ha re­­lacionat des de llavors amb un recinte que ha pro­tagonitzat alguns dels més destacats i simbòlics successos de la història catalana contem­porània, en con­cret i molt especialment els actes de reivindicació que Jordi Pujol i Soley hi va dur a terme l’any 1960: “L’Orfeó Català i el Palau de la Música han es­tat sempre un referent per al nostre país i un element de re­i­vin­dicació de les nostres arrels i identitat col·lectiva, i més encara en les èpoques més obscures i difícils del nostre passat recent. Això explica el consi­de­ra­ble augment de socis que l’Orfeó va tenir durant la dicta­du­ra fran­quis­ta. Moltes d’aquestes persones no eren pas amants de la mú­sica, però amb aquesta annexió volien donar un testimoni del seu sentiment na­cional i de rebuig contra la situació política existent.”

La de­voció i iden­ti­fi­cació de la societat catalana envers el Palau no han estat exclu­sives; també els músics i cantants nacionals i estrangers li han brindat el seu suport incon­dicional: “La sensació generalitzada és la de sentir-s’hi molt acollits i cò­modes. Certament, hem tingut la fortuna de veure ac­tu­ar mol­tes de les més prestigioses figures de la música, com ara el di­rec­tor d’orquestra Herbert von Karajan o el nostre Pau Casals, i tants d’al­tres intèrprets no únicament després de consagrar-se, sinó quan e­­ren pràcticament des­co­neguts i la seva capacitat de convocatòria era me­nor.” La vinculació de Pau Casals amb l’Orfeó Català i amb el Palau de la Música va ser sempre molt estreta. El violoncel·lista feia el seu primer con­cert en la sala barcelonina, després de la seva inauguració, el 10 d’octu­bre de 1908. Aquesta estreta connexió ha quedat reflectida en la participació de l’Orfeó Català en el Patronat de la Fundació Pau Casals. Per altra banda, la rellevància de les figures que intervenien al recinte va ser instantània, tal com ho demostra el fet que el mateix any de la seva inauguració Richard Strauss hi acudís amb l’Orquestra Filharmònica de Berlín.

La necessitat, però, d’adaptar-se als nous temps i a les noves necessitats d’ús va fer que els responsables de l’Orfeó Català, la institució propietària des de la seva creació del Palau de la Música, es proposessin la seva remo­delació i a­dap­tació. El projecte de reforma s’encarregà a l’estudi d’Arqui­tectes Tus­quets Díaz, i no només es renovaren les instal·lacions, sinó que tam­bé es van fer més grans. Les obres es perllongaren des del 1982 fins al 1989 i conver­tiren el Pa­lau en una sala de concerts moderna i polivalent. Al mateix temps que s’efec­tuaven tots a­quests canvis arquitectònics, la insti­tució centenària de l’Orfeó Català en­ce­ta­va el 1990 una nova iniciativa de la mà del seu president, el se­nyor Fèlix Millet i Tusell: la creació d’una Fundació per fomentar la cultura mu­si­cal a Cata­lu­nya.

El mateix senyor Millet explica quin és el seu nexe d’unió amb la institució i l’edifici: “Un dels dos fundadors de l’Orfeó Català, Lluís Millet, era el ger­mà del meu avi. Jo no el vaig arribar a conèixer personalment però el meu pare me’n va parlar força. Lluís Millet era un home de profundes conviccions religioses. I també un fervorós catalanista, però amb un ta­rannà obert i dialogant, molt allunyat de qualsevol mena de radica­lis­me. Aquesta perspectiva oberta li va permetre prendre decisions ales­ho­res no sempre enteses per l’opinió pública, però molt intel·li­gents. Una d’aquestes iniciatives va ser organitzar actuacions fora de Cata­lunya, entre altres a Madrid. L’Orfeó era aleshores una de les agru­pa­ci­ons corals més importants del món, i l’oncle del meu pare estava con­ven­çut que una manera de fer país era anar a cantar a la capital de l’Estat es­panyol mostrant la qualitat del cor.”

Lluís Millet va ser el fundador d’aquesta entitat i la presidència romangué dins de la família: “El segon president va ser el meu avi, Joan Millet. Es dó­na una curiosa circumstància en aquest sentit, perquè anys des­prés també ho va ser el meu pare i ara jo tinc aquest honor, mentre que el germà del meu avi, el seu fill, Lluís Maria, i el seu nét, Lluís, han estat di­rectors de la institució. Així, doncs, podem parlar d’una branca de pre­si­dents i d’una altra de directors a la família.” El càrrec de president de l’Or­feó és elegit democràticament entre una sèrie de candidats, mentre que el caràcter més executiu i gestor del director fa que sigui de designació directa.

A l’hora de parlar del Palau de la Música, de l’Orfeó Català i de la Fundació s’ha de distingir clarament entre l’edifici que allotja les sessions musicals i la institució de la qual és seu social: “Som una organització econò­mi­ca­ment independent: d’una banda tenim el suport dels patrons que ens ofe­reixen ajut i assessorament i, de l’altra, ens autofinancem a través de diversos mitjans, els més importants dels quals són les aporta­cions que realitzen institucions privades i persones particulars –sota quatre modalitats diferents: els membres d’honor, els membres protectors, els patro­cinadors i els amics del Palau–; una altra important font d’in­gres­sos és la celebració dels diversos cicles de concerts; finalment, les visites orga­nit­zades que es fan des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda i que a­ple­guen unes 130.000 persones cada any, el 80% de les quals és d’o­ri­gen forà, i el lloguer de les nostres instal·lacions per organitzar actes pri­v­­ats, com ara casaments, juntes directives, con­fe­rències, etc. A­ques­tes activitats demostren un altre cop la importància que la societat ca­ta­lana concedeix al Palau com a espai emblemàtic on desitja celebrar es­deveniments especials. Al mateix temps, el Palau també està dispo­nible perquè tinguin lloc altres iniciatives musicals. En aquest sentit estem oberts a tot tipus de música –clàssica, catalana, pop– perquè pensem que tota la música és bona mentre s’interpreti bé. En aquests casos, però, segons el tipus d’esdeveniment, és de vegades necessari reforçar la vigilància per evitar conseqüències negatives.”

Si bé la institució és totalment privada, la conservació i rehabilitació de l’e­di­fi­ci està en mans d’un consorci format conjuntament per la Generalitat de Ca­ta­lunya, l’Ajun­­tament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Ministe­rio de Cul­tu­ra i l’Orfeó Català: “Aquest compro­mís amb l’Ad­mi­nistració és to­talment lògic si pensem que es tracta d’un monument artístic declarat Patrimoni de la Humanitat i que neces­sita un mante­ni­ment i cura constants. Aquest Consorci es fa càrrec de l’ex­plo­tació de la sala de concerts, de manera que la Fundació Orfeó Català esdevé cli­ent del mateix Palau, ja que ha d’abonar els lloguers per les ac­tu­a­ci­ons i activitats que hi realitza. El Consorci, però, no en­gega cap mena d’ac­ti­vitat, sinó que s’encarrega exclusivament de l’ex­plo­tació de la sala de concerts en tant que espai i part de l’edifici i de la con­ser­va­ció de les ins­tal·lacions generals. Totes les activitats cul­tu­rals que s’hi desenvolupen són conseqüència de la iniciativa privada.” En­tre els nombrosos cicles de concerts, cal destacar Palau-100 (una sèrie de con­certs en què actuen grans orquestres internacionals), Els Diu­menges al Pa­lau (con­certs dominicals), Concert de Tarda al Palau, El Primer Palau (debut de jo­ves intèrprets als quals d’aquesta manera se’ls brinda la primera opor­tunitat), Concerts Sim­fò­nics al Palau i Cobla, Cor i Dansa al Palau (ac­tua­cions de música tradicional ca­talana per difondre les modalitats prò­pies de Catalunya). Amb la finalitat d’a­­treure el públic a aquestes audi­cions, la Fun­dació va apostar per la creació d’abo­naments: “El públic pot abonar-se a un cicle de concerts concret que li interessi. Perquè a les ac­tuacions hi puguin accedir el nombre màxim i variat d’espectadors, sem­pre fi­xem un percentatge de venda; d’aquesta manera, altres oients poden as­sis­tir a les representacions i aconseguim la rotació en els assistents.”

Aquesta simbiosi entre Administració i iniciativa privada ha contribuït a la remo­delació que començà a finals dels anys noranta i permetrà la gran ampliació i transformació amb què Palau ha iniciat el nou mil·lenni: “Hi ha una gran har­mo­­nia en les relacions de la Fundació amb els membres del Consorci, i cre­iem que és una fórmula molt eficient per tal de con­ser­var la ini­ci­a­ti­va pri­vada en totes les nostres activitats. Hem de pen­sar que l’única sub­ven­­ció que rebem és una petita quantitat per a un pro­­grama de formació mu­si­cal dels més joves –les Escoles al Palau.” Això fa que la Fundació Orfeó Cata­là­­-Palau de la Música es pugui sentir “in­de­pendent i autònoma. Des del nos­tre punt de vista la base eco­nò­mi­ca de la Fundació ha de ser pri­­vada per­què així estem lliures de supe­­di­tacions i lligams amb cap mena d’ins­ti­tu­ció, i ens assegurem poder continuar propiciant activitats i do­nant su­port al món de la música a llarg termini.” El finançament privat suposa l’or­ganit­za­­ció d’una estructura que permet la presa de de­ci­sions i d’accions al marge de qualsevol pressió medià­ti­ca, social i política, la qual co­sa garanteix la plu­ra­li­tat, inde­pen­­dència i estabilitat d’aques­ta institució tan caris­mà­tica per als catalans.

“Amb la Fundació s’obriren noves possibilitats d’utilit­za­­ció molt interessants des del punt de vista del finan­ça­ment: un dels gests que més ens ha honorat arran de les o­bres de remo­de­la­ció ha es­tat recollir 4 milions de pes­­se­tes en donacions par­ti­cu­lars que ens han arribat a la Fundació per correu. Són a­por­­tacions de perso­nes que s’adrecen a nos­al­tres apor­tant petites quan­titats molt va­luoses des del punt de vis­­ta sim­bòlic per­què en molts de casos es tracta de jubi­lats amb pensions minses.”

Ara bé, l’actual Llei de mece­nat­ge hauria de reformar-se per tal d’aconseguir més avantat­ges fiscals per a les aportacions privades a les fundacions. D’a­questa manera s’ob­tin­drien més fons i, alhora, es podrien impulsar més ini­ciatives culturals. Ac­tu­al­ment, a banda de l’honor que suposa per a qual­se­vol empresa del país estar as­sociada amb l’Orfeó Català i el Palau de la Música, la Fundació ofereix tot un con­junt de contraprestacions per fer atrac­tiva la participació als seus pa­tro­cina­dors.

Artísticament, Catalunya va destacar –especialment en el camp musical– du­rant el segle XX i encara avui ho segueix fent. El problema, però, és que els seus protagonistes no sempre han gaudit del reconeixement que es me­reixen dins i fora de les nostres fronteres. Aquesta situació és fruit de la man­ca d’una adequada tàctica de difusió per donar-los a conèixer: “Per­so­na­li­tats com Montserrat Caballé, Josep Carreras, Pau Casals o Frederic Mom­pou demostren el nivell de la música catalana durant tot el segle XX i en l’actualitat. Però, malgrat la seva qualitat, moltes altres figures no han aconseguit el ressò que mereixen internacionalment.”

Tot i que encara queda molt per fer, la tasca d’institucions com la Fundació Or­feó Català-Palau de la Música ens mostra que la cultura és un concepte divers que pot incloure diferents gèneres i tendències. La família Millet ha tin­gut un pa­per essencial en aquest projecte, primer en la representativitat i des­prés en la tas­­ca d’aproximació de la cultura musical, destacant la labor del seu actual pre­si­dent, reconeguda entre altres amb la Creu de Sant Jordi. La implicació i l’apor­ta­ció de Fèlix Millet al món de la cultura van encara més enllà ja que també és vi­ce­president de la Societat del Gran Teatre del Liceu, membre del Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i de la seva comissió executiva, membre de la Fundació Pau Casals, patró de la Funda­ció del Conservatori del Liceu i mem­bre de la Fundació del Teatre Fortuny. A més, la seva participació en la so­ci­etat civil catalana i en els nostres símbols d’identitat no acaba aquí, sinó que també es­tà vinculat a la Fundació i al Futbol Club Barcelona. Ens trobem, doncs, amb un home de la cultura i de Catalunya que ha treballat des de i per a aquests con­ceptes i que ha sabut transmetre aquest esperit a la Fundació que presideix.