Josep M. Miret Voltas
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Josep M. Miret Voltas

FUNDACIÓ PRIVADA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Text del 2002.

“El més important és tenir un equip polivalent en què cadascun dels seus membres assumeixi una determinada tasca

Si hi ha dos edificis paradig­mà­tics de l’arquitectura cata­lana civil de començament del segle XX són, sense cap mena de dubte, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Palau de la Música, tots dos obra de la mà magistral de l’ar­quitecte, historiador i polític Lluís Domènech i Montaner. Les instal·lacions del centre hos­pitalari no només allotgen 723 malalts procedents de la xarxa d’assistència pública, en ser membre adscrit del Con­­sorci Sanitari de Barce­lo­na i estar integrat en la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pú­bli­ca de Catalunya, sinó que són testimonis de com cada any “nombrosos visitants es­­trangers s’apropen a les seves instal·lacions per tal de contemplar-les, atès el seu elevat valor monumental i artístic. La llàs­tima, però, és que no ho facin els mateixos barcelonins que sovint co­nei­xen l’edifici quan hi han de ser tractats o han d’anar a visitar un ma­lalt conegut.”

La història d’aquesta institució sanitària es remunta sis segles enrere, con­cre­tament “l’any 1401, amb la construcció de l’Hospital de la Santa Creu” als que després serien els carrers de l’Hospital i del Carme, a l’actual districte de Ciutat Vella. Les quatre primeres pedres van ser col·locades el 17 d’abril d’aquell any gràcies a l’entesa entre la institució que llavors go­ver­­nava la ciutat, el Consell de Cent, i el Capítol Catedralici. Des d’aleshores aquests organismes van ser els gestors de l’entitat que va continuar sent una institució de beneficència que intentava donar resposta a les neces­si­tats sanitàries dels més mancats. A final del segle XIX es va fer evident la ur­gència de disposar d’una nova seu per tal d’adequar-se a les noves exi­gèn­cies hospitalàries i assistencials de la ciutat que havia anat creixent amb el pas dels anys per la qual cosa calia una ubicació més apartada del centre històric i més àmplia per a la nova instal·lació sanitària. Aquesta transfor­ma­ció, però, necessitava fons econòmics per poder dur-se a terme. Les a­portacions econòmiques que permeteren el trasllat cap a l’Eixample van ser possibles gràcies a “la donació del banquer Pau Gil i Serra.”

La seva ces­sió “d’uns quatre milions de pessetes d’aleshores”, al voltant d’uns 28.000 euros, no només va significar l’allargament del nom de la institu­ció a l’actual Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per “petició expressa seva”, sinó que també “va permetre adquirir una vasta extensió de sòl urbà que ocupava diverses illes de cases. D’aquesta manera es va co­mençar a gestar i a erigir el projecte immobiliari que havia dissenyat Llu­ís Domènech i Montaner i que ell mateix dirigí des de l’any 1902.”

La complexitat que comportava la planificació d’aquest conjunt monumental va fer indispensable la col·laboració del seu fill Pere Domènech i Roura, que va seguir supervisant l’obra després de la mort del seu pare, el 1923, i dels arquitectes E. Catà, F. Julià i F. Guàrdia, a part de la dels escultors Pau Gar­ga­llo i Eusebi Arnau, la de l’ornamentista Francesc Madurell i la del disse­nya­dor de mosaics Francesc Labarta: “El projecte va tenir un disseny i una construcció acurats, encara que, com era habitual, presenta els pro­blemes de construcció típics del seu període. En el cas de l’Hospital  de la Santa Creu i Sant Pau, el principal problema el tenim en l’estruc­tura dels edificis, ja que es va utilitzar una tècnica comuna en el perío­de que consistia a fer servir un formigó que portava elements de ferro, el qual s’ha ro­vellat amb el pas dels anys. Això provoca que en el mo­ment d’efec­tu­ar l’arranjament d’un dels pavellons, hi hagi un elevat índex de pos­si­bilitats de trobar que l’estructura està afectada per aquest mal i que s’hagi de tractar convenientment.”

A banda d’aquest problema tècnic, el conjunt artístic en presenta un altre donat el seu plantejament cons­tructiu: “Els pavellons tenen una ornamentació molt rica en ele­ments ce­rà­mics que s’han anat deteriorant. En aquests casos, la nostra actuació passa per l’encàrrec de rèpliques exactes a un cera­mis­ta de prestigi i confiança. Un cop obtingudes se substitueixen per les an­ti­gues.” Malgrat aquests petits inconvenients, però, l’estat de l’edifici és molt satisfactori i el seu valor arquitectònic va ser reconegut l’any 1978 amb la declaració de monument historicoartístic i el 1997 amb la de Patri­mo­ni de la Humanitat, malgrat que se’l pot considerar com a “inacabat. La mate­rialització de l’edifici es va portar a terme en fases successives, i no es va poder concloure mai definitivament”, la qual cosa és força ha­bi­tual en aques­ta mena de construccions.

Ja abans del reconeixement oficial que va suposar ser nomenat Patrimoni de la Humanitat, les institucions catalanes encarregades de vetllar per a la seva conservació i restauració es van adonar que la dilatada trajectòria com a centre de serveis sanitaris “li havia ocasionat importants canvis en la fi­sonomia i en la utilitat dels espais i que calia retornar-los a la seva for­ma primera perquè, per altra banda, les necessitats sanitàries con­temporànies són molt diferents de les del moment de construcció, i el recinte no era ja el més adequat per ser la seu d’un centre hospitalari de l’abast i la importància de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.”

Al mateix temps, la Generalitat de Catalunya va passar “a ser membre l’any 1990” i constituir-se com a part en el Patronat de la Fundació. Aquest tri­umvirat garantia més suport a un edifici emblemàtic que s’havia deci­dit recuperar un altre cop per a la comunitat en usos no sanitaris: “L’entitat és gestionada a través de sis homes bons designats per l’Admi­nis­tra­ció, és a dir, dos responsables nomenats per l’Ajuntament de la ciu­tat, dos per la Generalitat de Catalunya i uns altres dos que pertanyen al Ca­­pí­tol Catedralici de Barcelona.” Des d’aleshores la Fundació de l’Hos­­pital de la Santa Creu i Sant Pau s’està preocupant de restaurar i condi­cio­nar els pavellons modernistes que formen el conjunt hospitalari.

Aquest projecte arquitectònic s’inclou dins d’un altre de més ambiciós i que se­rà acabat, aproximadament, entorn l’any 2005. Es tracta de la construcció d’un nou hospital adaptat a les necessitats sanitàries del segle XXI en el mateix solar del complex arquitectònic modernista: “Com que totes dues ins­tal·lacions seguiran estètiques clarament marcades, tal com cor­res­pon a dues construccions de dos segles diferents, s’ha optat per deixar un espai de zona verda enmig per tal de delimitar-les clarament. El projecte d’aquest nou centre hospitalari està en mans de l’equip d’ar­quitectes que encapçala el senyor Bonell.”

Per finançar aquesta ampliació i la remodelació dels edificis que formen el conjunt monumental de l’hospital, la Fundació té de dues vies: “D’una ban­da, comptem amb les aportacions de la Generalitat i, d’una altra, amb el nostre patrimoni. Aquest és, en gran part, el fruit de la donació de particulars, que ens cedeixen en el seu testament tant béns im­mo­bles com quantitats en efectiu. La Fundació s’encarrega de la reha­bi­li­tació i l’arrendament dels immobles heretats que, d’aquesta manera, es con­verteixen en una font d’ingressos per a l’entitat.”

L’existència de donants anònims que aporten al voltant d’un 30% del pres­supost anual de la institució amb les seves cessions és la conseqüència “del bon tracte que reben a l’Hospital. Normalment, acostumen a ser per­sones grans sense família que han passat un període de conva­les­cèn­cia en un dels nostres llits i que se senten agraïts amb la insti­tu­ció.”

Aquestes donacions inclouen obres d’art i patrimoni cultural: “Estem pensant a condicionar adequadament una sala de les nostres ins­tal·la­cions per exhibir el nostre fons artístic, que està format per obres pictòriques, ceràmiques, escultòriques, etc.” Per encarregar-se de la ges­tió de les propietats immobiliàries de què disposa, la Fundació compta amb un equip multidisciplinar que inclou “un arquitecte, un advocat, un ad­ministrador de finques, una persona encarregada de vetllar per les qüestions econòmiques i diversos subalterns.”

Tot aquest equip està comandat i dirigit per Josep M. Miret i Voltas que ha dedicat gran part de la seva trajectòria professional “al sector immobiliari. Crec que el més im­portant no és saber-ho fer tot, perquè això és impossible, sinó tenir un equip polivalent en què cadascun dels seus membres assumeixi una determinada tasca. A més a més, també és important disposar d’a­ju­dants externs per als moments en què es produeix un volum de treball extraordinari. Com a Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau la nostra missió és fer-nos càrrec del manteniment i de la gestió del patrimoni extern i intern de la Fundació. L’extern està format per tots els béns immobles que tenim com a resultat de les múltiples donacions; l’intern està format pel continent de la Fundació, el mateix edifici de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Quant al contingut, és a dir, als serveis sanitaris que s’hi presten, són gestionats per una altra fun­da­ció paral·lela, la Fundació de Gestió Sanitària.”

La complexitat i els múltiples vessants d’aquesta institució singular dins del panorama sani­tari català han propiciat aquesta estructura dual on la gestió dels recursos sani­ta­ris i dels recursos arquitectònics i patrimonials s’han deslligat comple­ta­ment. Tot i així, existeix un punt que els aferma, el personal, que participa ca­da dia en el projecte de prestar una assistència de qualitat als interns: “És curiós de veure com la plantilla de l’hospital que hi porta treballant un cert temps s’identifica plenament amb el tarannà i la tasca d’assis­tèn­cia, i s’hi sent com a casa. Això fa que donin sempre el millor d’ells ma­teixos i una mica més a les persones ateses. Circumstància que sem­pre reper­cu­teix en el servei i l’atenció que reben els pacients.”

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una part de la història de la ciutat no només arquitectònicament sinó com a fons de documentació. El seu arxiu conté nombrosos docu­ments que fan referència a la història i vicissituds de l’edifici i a la dels seus pacients, la qual cosa fa que esdevingui una mostra documental d’in­cal­cu­lable valor no només per tra­çar una cronologia i poder precisar les fites més signi­ficatives de la institució, sinó també per a la investigació  que apro­fundeixi en quina ha estat l’evolució de la població, dels seus costums de vida i sa­nitaris i de les patologies més comunes entre els ha­bitants de la ciutat en els sis segles d’existència de l’en­ti­tat. Per gestionar aquest in­gent patrimoni, la Fundació Pri­vada de l’Hospital de la San­ta Creu i Sant Pau disposa “de dues arxiveres. A més a més, ac­tu­al­ment s’està portant a terme la informatització dels catàlegs. El nos­tre arxiu està obert als especialistes i al públic en general perquè pu­guin consultar els seus documents.”

Més enllà de l’especificitat històrica i dels valors arquitectònics de l’edifici, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un centre hospitalari, els principals objectius del qual són l’aportació de serveis sanitaris de qualitat als ciuta­dans tant de Bar­celona ciutat com de les rodalies. En la prestació d’aquests serveis sanitaris, la institució intenta destacar en tot moment per l’excel­·lèn­cia en l’atenció dels malalts i per un accés massiu de la població, és a dir, l’esperit de la institució és estar oberta a tothom i poder atendre el màxim possible de ciutadans sense tenir en compte les seves circumstàncies econòmiques, jurídiques, etc.

Com a hospital de referència dins de l’àrea metropolitana, es fixa com a obligació la prestació d’un servei in­tegral en totes les àrees per als seus pacients. Quan, per les limitacions intrínseques de la institució, aquests serveis no poden ser prestats a la seu del mateix hospital, s’atenen mitjançant col·laboracions amb altres institu­ci­ons. A més de l’assistència, l’Hospital es fixa dos objectius més: la recerca i la docència universitària. La recerca es vertebra a través d’un Institut de Re­cerca i dels Laboratoris Centrals de l’Hospital que s’encarreguen d’inves­tigar en les àrees farmacològica, cardiovascular, neuronal, etc.

El gran nombre d’especialitats cobertes, la gamma de serveis oferts, les lí­nies d’investigació engegades i el projecte de construcció d’unes noves instal·lacions preparen un futur ple d’optimisme que mira cap enrere amb orgull sabent que és la institució degana de les sanitàries catalanes i que tot just acaba de celebrar el seu 600 aniversari de constitució, però que té per davant la reconversió d’unes instal·lacions que “no deixaran d’estar vi­ves.” La Fundació, doncs, col·labora per conservar la imatge i el patrimoni d’un temps passat que fan el nostre present de cada dia.