Frederic Moncunill i Gallo
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Frederic Moncunill i Gallo

FUNDACIÓ CLUB DE NATACIÓ BARCELONA

Text del 2002.

“L’esport és cultura i un puntal dels nostres valors”

La Fundació Club de Natació Barcelona va crear-se l’any 1996 amb l’ob­jec­tiu de tenir cura, organitzar i donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d’una entitat de gran rellevància com és el Club de Natació Barcelona. És el club de natació més antic de l’Estat espanyol, promotor d’aquest esport du­rant els primers anys del segle XX de mans del fundador de l’entitat, Ber­nat Picornell. Aquell projecte va anar forjant-se amb l’esforç i la col·laboració dels amants de la natació fins convertir-se en una entitat forta i consolidada que avui acull més de 8.500 socis. La Fundació està presidida per Sebastià Millans, mentre que el càrrec de vicepresident l’ocupa Frederic Moncunill.

La Fundació s’encarrega d’organitzar la Copa Nadal que se celebra cada any el dia de Nadal en les aigües tranquil·les del Port de Barcelona. Com ex­plica Frederic Moncunill: “Aquesta és la prova de natació més antiga de l’Estat espanyol. Des de la Fundació pretenem consolidar-la. Quan es va instaurar aquesta competició encara no hi havia piscines. La pri­me­ra piscina coberta de tot l’Estat la va construir el Club Natació Barce­lo­na el 1927, i va ser la de l’Escullera, que continua funcionant i que es troba en un moment àlgid de la seva vida. Com que en aquells anys no hi havia piscines cobertes, la gent havia de fer les proves en aigües calmades, com les dels ports. Bernat Picornell va organitzar la pri­me­ra Copa Nadal, una prova de 200 metres que inicialment era per a es­por­tistes però que s’ha popularitzat molt i avui està oberta a tothom. És una activitat cultural i d’esbarjo.”

Entre els objectius de la Fundació té una prioritat especial la promoció, pro­tecció, catalogació i exposició del fons gràfic i dels arxius històrics del Club. “Aquesta actuació culminarà amb la creació d’una biblioteca de l’es­port que estarà oberta als professionals de l’esport a Catalunya. El fons gràfic de l’entitat és un patrimoni viu que recull la història de l’en­ti­tat des dels seus orígens, el 1907. És la història d’aquest esport a la ciu­tat de Barcelona, a Catalunya i també a l’Estat espanyol. Els darrers cincs anys s’ha dut una important tasca de documentació de les més de 26.000 fotografies que s’han localitzat, i de digitalització per evitar-ne el deteriorament. Hi ha més material que anirem catalogant de for­ma progressiva. Tenim trofeus de la I Copa del Rei Alfons XIII de water­polo, i moltes copes de Lliga, d’atletisme…”

També forma part dels reptes de l’entitat fomentar activitats artístiques i cul­tu­rals referides principalment a l’esport. “Fem una exposició de temàtica ar­tís­tica cada mes, convoquem concursos literaris, realitzem expo­si­cions fotogràfiques, organitzem fòrums de debat, etc. Al Club hi ha un espai destinat a donar a conèixer elements històrics d’aquest: tenim unes vitrines molt grans per donar transparència a allò que sigui histò­ricament més important. Un altre dels nostres objectius és promoure la projecció social i ciutadana del Club Natació Barcelona.”

I és que Fun­dació i Club treballen de forma conjunta. “Una de les nostres inquie­tuds en crear la Fundació va ser que hi hagués un automatisme total en­tre les persones que dirigien la Fundació i el Club. Disposem de me­ca­nismes que asseguren aquesta bona entesa garantint que la Fun­da­ció vagi sempre de la mà del Club.”

La Fundació també contribueix a gestionar instal·lacions que es dediquin de forma principal a la pràctica de l’esport. “Ajudem econòmicament a per­so­nes que tenen problemes i que han dedicat uns anys de la seva vida al servei del Club. Sovint trobem persones que han tingut una tra­jec­tò­ria esportiva brillant a l’entitat i que, per qüestions diverses, no tenen els mitjans econòmics per continuar amb nosaltres. Aquests casos s’es­­­­­tu­dien i es fa el possible perquè puguin seguir vinculats a l’entitat. Tam­bé facilitem l’accés a les instal·lacions a les persones amb minus­va­li­d­e­ses psíquiques o físiques. Els podem ajudar econòmicament i des del punt de vista esportiu ens preocupem que disposin de les con­­di­cions ade­qua­des per poder practicar l’esport. Hi ha hagut disca­pa­ci­­tats socis del Club que han conquerit títols importants en la seva espe­ci­alitat. És una de les nostres grans satisfaccions. L’esport és inte­gra­dor, tant dis­ca­pa­citats com gent gran, com nadons poden practicar la natació.”

Un dels grans valors del món de l’esport és precisament aquest caràcter in­te­grador, però en té d’altres. “L’esport és cultura i un puntal dels nostres valors. Dins del món de l’esport, la natació de competició passa per uns moments difícils però, en canvi, com a esport de lleure està aga­fant cada vegada més importància. Es valora el significat de posar-se dins de l’aigua. Els metges recomanen cada vegada més practicar na­ta­ció perquè és un esport molt complert, poc agressiu i formatiu. A Ca­talunya sempre ha estat molt present. El nivell esportiu dels nedadors catalans ha estat per sobre del de la resta de l’Estat. Precisament, un dels avantatges de la cultura de la superficialitat que estem patint és que el món de l’esport no ha estat marginat sinó sublimat. Una de les fun­cions de les fundacions esportives i dels clubs esportius és cen­trar aquest model esportiu allunyant-lo de la falsa elit de competició. L’es­port té valors culturals i de formació humana, fins i tot d’estètics, que per si mateixos tenen un gran contingut.”

A Barcelona va tenir lloc el fòrum de debat Pla estratègic de l’esport or­ga­nit­zat per l’Ajuntament de la ciutat. La Fundació hi va participar. “Ens hem pro­posat durant un any reflexionar sobre el paper de l’esport a la ciu­tat de Barcelona. Hi ha molts reptes a plantejar, des de l’esport es­co­lar, l’universitari (que està molt poc valorat, menys que fa cinquanta anys), els problemes de supervivència dels clubs esportius histò­rics… És clar que deixem de banda els clubs de futbol i de bàsquet que te­nen una repercussió molt gran. Les empreses privades de l’esport, el gimnàs, i també la sortida al mercat d’instal·lacions públiques (cons­truïdes amb molt bon criteri per apropar l’esport a la societat), posen en perill les entitats històriques que tenen una capacitat de gestió menys dinàmica. En aquest fòrum també s’ha plantejat la manca de bons professors i de centres d’ensenyament de disciplina esportiva.”

El Club Natació Barcelona és el que més títols olímpics ha donat a Es­pa­nya. “De fet, el Comitè Olímpic Espanyol es va constituir perquè hi ha­via un grup de nedadors del Club que volia anar als Jocs Olímpics. Joan Antoni Samaranch, l’anterior president del Comitè Olímpic Inter­na­cional és soci del club.”

Ara, la Fundació afronta nous reptes. “Estem construint una nova piscina que formarà part de les instal·lacions dels Mundials de Natació del 2003 que se celebraran a Barcelona. Som l’ú­ni­ca entitat privada present al Mundial.” La Fundació té inquietuds per con­tinuar millorant el nivell de les instal·lacions esportives i dels seus ser­veis amb l’objectiu de formar persones en l’esport, un complement bàsic per al de­senvolupament de la persona.