Fernando Benito
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Fernando Benito Núñez-Lagos

FERNANDO BENITO ABOGADOS

Text del 2001

“Les autopistes de la informació mai no podran reemplaçar el tracte humà, de persona a persona”.

 “Afortunadament, en el meu sector gairebé tot es pot trobar als lli­bres”, subratlla Fernando Benito Núñez-Lagos. “La lectura i l’estudi continus són hàbits obligats per a qualsevol que aspiri a convertir-se en un bon assessor jurídic.” La multidisciplinarietat és potser la característica més destacada del bufet que aquest madrileny va batejar amb el seu nom, no en va resol assumptes jurídics de tot tipus: “Processal, mercantil i civil.” A poc a poc, ha anat ampliant el despatx, i avui el comparteix amb quatre advocats més: Mª Antonia Capellà,
Mª Eugenia Vilaseca, Gonzalo Sanfeliu i Pedro Messegué.

Abans de penjar la placa a la porta de Fernando Benito Abogados, a­quest home va haver de superar dures proves: “Tenia 20 anys quan va morir el meu pare. Jo era el més gran de 12 germans.” Assegura que l’experiència d’haver-se de fer càrrec d’una família li ha ensenyat moltes lliçons. “Vaig compaginar quart de Dret amb una passantia en una assessoria jurídica del Banc Hispano-Americà. Quan vaig aca­bar la carrera, ja feia dos anys que interposava demandes i plets.”

La joventut i les ganes de treballar acostumen a anar de la mà, i així va ser com, un cop obtingut el títol, es va incorporar a l’assessoria jurídica d’una altra firma destacada, Phillips, on “vaig treballar amb el qui considero el meu pare jurídic, Manuel Navarro Martínez.” Cinc anys més tard, la vida i les seves inquietuds el durien a entrar a les files del Banc Urquijo, concretament al grup de fons d’inversió Gesfondo: “Una experiència meravellosa. Vaig tenir companys encantadors. D’altra banda, vaig adquirir-hi un vernís d’economista que posteriorment m’ha estat molt útil.” Per si això fos poc, l’horari d’aquesta nova feina li permetia començar a donar forma al que fins llavors només havia estat un somni: inaugurar la seva pròpia oficina. Durant gairebé 20 anys va estar vinculat a aquesta entitat financera.

A partir de 1992 es va dedicar en exclusiva al bufet que havia obert junt amb un company, Jorge Trias. La seva intenció no ha estat mai “crear un macrodespatx. Tenim projectes de futur, però no aspirem a aug­mentar les dimensions de l’oficina. La majoria del personal en forma part gairebé des del principi. Som un grup d’amics que treballen junts. Els nostres pactes interns ens són suficients per entendre’ns. Som independents i alhora companys.” Un total de nou persones formen la tripulació d’aquest vaixell, la meitat advocats i l’altra meitat personal administratiu. Bona part de l’harmonia que regna al despatx és sens dubte fruit de la precisa distribució de les tasques que desenvolupa cada jurista del bufet, tots ells amb una llarga experiència en el món legislatiu.

“Mª Antonia Capellà es dedica al dret matrimonial i laboral; Mª Eugenia Vilaseca, al laboral i pro­cessal; Gonzalo Sanfeliu, als assumptes mercantils i civils, i Pe­dro Messegué s’ocupa dels afers processals.” Abans d’incorpo­rar-se a aquesta firma com a soci, Gonzalo havia estat empleat d’una altra. Admet que en l’actual “tinc l’oportunitat d’assolir noves fites, ja que, per sort, la filosofia de Fernando Benito i la meva són molt similars, així que incorporar-me a la seva assessoria va ser un pla­er.” Tanmateix, reconeix que el fet de “passar de disposar d’un sa­lari fix en una empresa, com havia estat fins aleshores, a cobrar segons el volum de feina que hi hagi, constitueix tot un repte.” Sempre actiu, actualment Gonzalo Sanfeliu estudia un màster a Esade a fi d’ampliar el seu perfil “com a assessor fiscal.”

Mª Antonia i Mª Eugenia, en canvi, han viscut pràcticament tota la seva trajectòria professional al costat de Fernando, concretament des de fi­nals dels anys 70. “Ell ha estat el nostre pare jurídic.” La incorpo­ració de nous socis al despatx va servir perquè l’oficina pogués “am­pliar horitzons i oferir un servei més plural als clients. Fins ales­hores, el gruix de l’activitat el constituïen els afers mer­cantils i civils. Vam decidir proporcionar també assessorament laboral i jo vaig ser-ne l’encarregada”, comenta Mª Eugenia Vilaseca. Les se­ves atribucions, però, no es restringeixen a aquest camp, sinó que conti­nuen al front d’afers matrimonials, una faceta del dret civil indis­pen­sa­ble en “un despatx tan personalista com el nostre. A la dèca­da de 1980 es considerava que les poques dones juristes que hi havia només es podien dedicar a assumptes d’aquesta mena. En 20 anys, però, el món ha canviat substancialment, fins al punt que avui el per­centatge de dones dins el col·lectiu lletrat és de més de la meitat. La societat espanyola ha après a valorar-les.” Fernando Benito ha estat un dels emprenedors que han contribuït que, finalment, es reco­negués la vàlua professional del sexe femení: “Ell em va donar una oportunitat en un moment en què les dones que treba­llaven eren majoritàriament funcionàries.”

Els professionals de Fernando Benito Abogados “venen confiança.” No és suficient, però, “inspirar confiança al client, sinó que aquest també n’ha d’inspirar al lletrat. No acceptem ningú que no vingui reco­ma­nat. Quan no hi ha entesa amb l’interessat, procurem no portar en­davant aquell assumpte.” El despatx gaudeix de “la inde­pen­dència necessària perquè no ens preocupi la possibilitat de perdre un client si actuem d’una manera determinada.” Ara mateix, Fernando Benito Abogados assessora 80 persones, gent molt agosa­rada alguns i prudents fins a la medul·la uns altres: “N’hi ha que ens arriben a trucar fins a tres cops per setmana. Quan un client es tro­ba immers en un as­sumpte important, hi mantenim un estret con­tac­te diari.”

Lògicament, les noves tecnologies són de gran ajuda per mantenir aquest contacte: “La informàtica i Internet ens faciliten la tasca. Tanmateix, les auto­pistes de la informació mai no podran re­em­plaçar el tracte humà, de per­sona a persona, entre client i lle­trat.” Hi ha una màxima que el fun­dador del bufet no perd de vista en cap moment, i és que “les empreses són persones.” És amb l’ésser humà amb qui “es crea una química, i no amb la companyia.” Per ai­xò, “gran part dels qui ens visiten per qüestions matrimonials han tingut el seu primer contacte amb nos­altres a partir d’assumptes d’empresa.”

Sens dubte, el boca-orella és el millor recurs per obtenir clients: “La set­ma­na passada, sense anar més lluny, em va venir a veure un senyor recomanat per un altre que ni tan sols havia arribat a ser client meu, perquè jo li havia aconsellat que no portés endavant el plet, tot i que allò significava que el meu despatx deixaria d’ingressar uns hono­raris.” A l’hora de descriure la filosofia del bufet, Fernando Benito s’inclina més per l’adjectiu “qualitatiu” que “quantitatiu.” En tractar-se d’afers jurídics, “és més important prevenir que curar.”