Sr. Francesc Martínez de Foix Llorenç, Jossi Llorenç Martí, et alia
Sr. Francesc Martínez de Foix Llorenç, Jossi Llorenç Martí, et alia
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. FRANCESC MARTÍNEZ DE FOIX LLORENÇ, SR. JOSSI LLORENÇ MARTÍ

TALLER ESCOLA BARCELONA

Texto del 2002

El principal beneficiat de la integració social de les persones amb minusvalideses psíquiques és el conjunt d’un país.

Les famílies amb fills amb una minusvalidesa psíquica tenen avui opcions per poder planificar el futur d’un col·lectiu que ha estat poc atès. Oferir una vida feliç, plena d’activitats i de seguretat a un fill discapacitat és possible actualment. TEB (Taller Escola Barcelona) és un grup cooperatiu que ha trobat solucions al que, fins fa poc, no tenia massa alternatives. Saben que els seus fills tenen un lloc on desenvolupar-se acompanyats d’equips de persones que es preocupen del seu futur i de les seves necessitats. Les inquietuds de la família Martínez de Foix i Llorens amb un fill -en Joan- amb minusvalidesa psíquica va fer que sorgís un petit projecte que amb els anys s’ha anat fent més complex i professional. “El primer establiment va néixer el 1965 i es va formalitzar com a cooperativa l’any 1974, una forma jurídica democràtica on els beneficis reverteixen de forma igual en el conjunt dels treballadors. El secret del nostre creixement ha estat tenir una necessitat real que calia cobrir i després desenvolupar un projecte de forma eficient i amb implicació de tots.”

“No hem deixat de lluitar i ara estem contents del treball que hem portat a terme i que ha superat amb escreix les expectatives inicials. Actualment, som un grup de cooperatives unides amb un mateix objectiu i diferents activitats, especialitzades en trobar res­pos­tes a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual en la nostra societat: aprendre a treballar, trobar feina, divertir-se, practicar esport, tenir accés a l’habitatge…”

El que va néixer com una cooperativa, s’ha fet gran i s’ha convertit en un grup. S’han creat cinc cooperatives de primer grau, tres de treball i dos de consum. TEB Barcelona i TEB Vallès responen a un criteri d’or­ganització territorial i tenen la missió d’oferir un lloc de treball socialment útil i rendible a tants treballadors amb discapacitat com puguin. TEB Barcelona, dirigit per Alfons Barranco, agrupa cinc centres de Barcelona, i TEB Vallès, sota la direcció de Francesc Martínez de Foix, n’acull dos, a Sabadell i Castellar. TEB d’Habitatge és una de les cooperatives de consum, que presideix Ferran Gómez: “En són socis totes aquelles persones que pensen que necessiten o necessitaran serveis per als seus fills. Pot tractar-se d’una ajuda puntual o permanent. Organitzem pisos amb unitats de convi­vència de tres a vuit persones. Els pares de nois i noies amb discapacitat psíquica són conscients que han de preparar el futur dels seus fills i l’habitatge és un aspecte bàsic que cal resoldre.” La quarta cooperativa, també de consum, és TEB Lleure Vallès, que té per objecte les activitats de lleure, junt amb els cinc clubs esportius que s’han promogut. El mosaic el completa TEB Gestió Empresarial, dirigida per Artur Feijóo, que presta els seus serveis a les altres, tot intentant afegir, als avantatges de ser petits (proximitat als socis), la fortalesa de ser grans (economia d’escala). Les cinc cooperatives en constitueixen una de segon grau, Taller Escola Barcelona, i un dels grups coope­ratius més importants de Catalunya.

Les necessitats de suport al discapacitat són moltes. Des de la cooperativa s’ha promogut la creació d’una fundació, TEB/Fundació, creada l’any 1990, per vetllar pel patrimoni i pels inte­ressos del discapacitat el dia que els pares faltin i no tinguin familiars o un tutor que en pugui tenir cura. La presidenta de la Fundació i del grup cooperatiu és Josi Llorenç i Martí: “S’encarrega d’assessorar les famílies en el procés de constitució de tuteles i d’assumir-les, quan són la millor o l’única opció. Assegurar que una persona amb discapacitat disposarà del ‘complement de capacitat ne­cessari, en tot moment, passi el que passi amb la família, és una mica la culminació de l’ansietat d’aquestes famílies per trobar una solució per al futur del seu fill. La vida té un límit i la Fundació no en tindrà cap.”

Si un fill discapacitat pot valer-se per ell mateix i tenir una feina que resolgui el seu sosteniment, podrà viure amb la màxima normalitat i autonomia. Trobar un lloc de treball és essencial. “El que realment ha fet créixer el grup cooperatiu TEB és l’apro­fitament de les capacitats de les persones amb disminució psíquica. Treballar és contribuir socialment tot obtenint un bene­fici. Hem fet que persones amb discapacitat fossin actives labo­ralment quan estaven destinades a ser inactives tota la vida. Avui són contribuents a hisenda i, en alguns casos, ajuden al sos­te­niment de les seves pròpies famílies. És un model social que hem comprovat que és eficient i necessari, i una bona mos­tra és que tenim ocupades més de 400 persones.”

El treball és el projecte més consolidat i experimentat de TEB. “El 70% dels nostres ingressos provenen del treball dels associats. Vam néixer sense diners i hem hagut de capitalitzar-nos a base de l’esforç del soci i, sobretot, generant excedents, que es rein­ver­teixen ínte­grament. Volem viure molts anys, ser sostenibles.”

Les persones amb minusvalidesa psíquica tenen capacitat d’aprenentatge i perfeccionament. Són manipulativament molt competents i això fa que s’hagin buscat feines que permetin la incorporació intensiva de mà d’obra poc qualificada. “El repte ha estat trobar aquest tipus d’activitats. El món de la joguina, l’editorial i els productes de gran consum ens ofereixen la possibilitat de treballar. Som una central de manipulat molt eficient perquè els nostres treballadors són molt bons fent allò que tenen encomanat. Som competitius en preu, en qualitat i en servei, perquè fem el que sabem fer i fer-ho esdevé molt important, és tot un projecte de vida.”

El 90% de les persones amb discapacitat que treballen de forma continuada a la cooperativa en són sòcies. La labor social que ha realitzat aquesta cooperativa és modèlica. En el marc de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i de l’APPS, Federació Catalana pro Persones amb Retard Mental, aquest grup cooperatiu és dels que té més reconeixement, en tenir més de 600 associats sota aquest paraigua carregat d’humanitat amb el qual TEB els envolta.

En quaranta anys, el món ha canviat en aquest aspecte, i el més important ho han fet associacions de base familiar com TEB. Una veritable xarxa d’entitats que ha aconseguit, a Catalunya, les complicitats necessàries, i és que “els principals beneficiats de la integració social de les persones amb discapacitat és el conjunt d’un país. Aprofitar tots els recursos i donar opor­tunitats a tots els ciutadans fa el país ric, solidari i, amb tota seguretat, més feliç.”