Sr. Francisco Martín Villanueva et alia
Sr. Francisco Martín Villanueva et alia
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SR. FRANCISCO MARTÍN VILLANUEVA

ASSOCIACIÓ INDEPENDENT DE JOVES EMPRESARIS

Text del 2002

El nostre objectiu primordial és esdevenir una entitat de referència per a l’empresariat més jove de Catalunya.

L’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya “va ser creada l’any 1985 com una organització sense ànim de lucre”, que intentava aplegar un col·lectiu de persones caracteritzades per ser joves i emprenedores i, a més a més, per presentar uns mateixos trets definitoris i problemes semblants a l’hora d’abordar i assumir la seva tasca quotidiana: “La nostra finalitat és la gestió i defensa dels interessos professionals dels joves empresaris de Catalunya. Aquesta finalitat es concreta a través del foment de la iniciativa empresarial i de la creació de noves empreses entre les generacions més joves d’empresaris, mitjançant la gamma de serveis que s’ofereix als associats i a través dels contactes i intercanvis entre ells.”

Aquesta associació va néixer i continua essent “totalment apolítica i una institució plenament identificada amb l’entorn empresarial, que actua dinàmicament per millorar-lo. En aquest sentit, hem impulsat la creació de guardons com el Premi Jove Empresari, instituït l’any 1993, que pretén premiar, im­pulsar, motivar i enfortir les iniciatives i projectes reeixits que ha­gin desenvolupat les noves generacions d’empresaris del nostre país.”

L’Associació forma part i és fundadora de “la Confederació Espanyola d’Asso­ciacions de Joves Empresaris.”

Una de les tasques més importants de l’AIJEC és la difusió i la creació d’un estat d’opinió per part de la ciutadania pel que fa a les qüestions d’àmbit empresarial d’interès general: “El nostre objectiu primordial ha estat sempre esdevenir una entitat de referència en tot allò relatiu a les opinions i dictàmens de l’empresariat més jove de Catalunya.”

Per concretar aquest desideràtum, “estem en contacte permanent no només amb les institucions públiques i les Administracions, sinó també amb qualsevol organisme públic o privat al qual els joves emprenedors puguin aportar un valor afegit amb les seves opinions i experiències.”

Com tota associació, AIJEC es regeix pels òrgans de govern següents: l’Assemblea general, el seu òrgan sobirà, en què estan representats tots els seus socis, on tots aquests tenen dret a veu mentre que el dret a vot és només pels que tenen menys de quaranta anys. La gestió i el funcionament diari de la institució estan determinats per la tasca de la Comissió executiva, formada pel president, actualment Francisco Martín –la persona que ens està explicant les característiques i funcions d’aquesta entitat–, un vicepresident, un secretari general, un tresorer, un gerent i els vocals.

Entre els serveis que brinden als seus associats, pel que fa als d’informació i divulgació, cal esmentar “la circular setmanal de l’Associació” i el seu diari trimestral informatiu, Joves empresaris, que aplega notícies i comentaris sobre el món socioeconòmic en general i sobre els associats i les qüestions que els preocupen en particular.”

En l’àrea de formació, l’Associació ofereix cursos de direcció, tècnics i d’idiomes, “tots impartits per especialistes en aquestes matèries. I també cal esmentar una modalitat que sobresurt per la seva originalitat i pràctica: un conjunt de cursos gratuïts sobre qüestions determinades, com per exemple la gestió dels impagats, la qualitat, l’e-learning, les vendes, etc., que són impartits pels mateixos socis i s’adrecen ex­clu­sivament a altres socis per millorar els seus coneixements i la gestió quotidiana de la seva empresa. Les necessitats d’assessorament, que sempre preocupen amb raó els empresaris, són cobertes a través dels seus serveis d’assessorament jurídic, fiscal, laboral, de màrqueting i de finançament. Aquest darrer aspecte, tan important per a la vida i creixement de qualsevol companyia, es complementa amb línies de crèdit en condicions molt avantatjoses, informació sobre subvencions i ajuts de les Administracions i altres entitats, i amb la recerca constant d’oportunitats i iniciatives d’inversió pri-vada i de capital risc.”

L’assessorament, però, va més enllà d’aquest primer vessant relacionat amb el funcionament quotidià de l’entitat i també n´inclou d’altres: “Pa­tents i marques, comerç exterior, informàtica i noves tecnologies, viabilitat de projectes, franquícies, qualitat, formació, publicitat, medi am­bient i comunicació.”

Aquest ampli ventall d’activitats d’assessorament es complementa amb la seva col·laboració amb “el Servei Català de Col·locació, amb els Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT) i amb COPCA.” Aquest últim consorci els permet fer-se càrrec de la tramitació de sol·licituds de subvenció a l’exportació, de missions empresarials i poder cooperar amb altres joves empresaris de la Unió Europea i de la resta del món.

L’intercanvi entre els integrants de l’Associació s’enforteix a través d’activitats i actes socials, com ara: “El dinar que celebrem el pri­mer dimecres de cada mes; sopars-col·loqui periòdics amb per­so­na­litats destacades del món empresarial i econòmic; intercan­vis amb socis d’altres associacions nacionals i internacionals; la ce­le­bració de conferències per debatre determinats aspectes empresarials i vi­sites puntuals a institucions i empreses.”

Els reptes de futur d’aquesta entitat passen principalment per expan­dir la seva presència en terres catalanes, implicar més i més els joves em­pre­saris i empreses catalanes en la seva tasca i ampliar la xarxa de re­lacions amb altres associacions nacionals i internacionals. En l’ac­tualitat aquesta associació disposa d’una seu central al carrer Mallorca de la ciutat de Barcelona i altres oficines a les comarques del Maresme i del Ripollès, a través de l’Associació de Joves Empresaris i Profes­sionals del Maresme i de l’Associació Independent de Joves Empresaris del Ripollès, respectivament. No obstant això, l’entitat espera ampliar en un futur proper el nombre de delegacions cap a d’altres capitals catalanes: “Lleida, Tarragona i Girona.”

D’aquesta manera, pretenen estar més a prop dels seus associats i poder-los ajudar en millors condicions i més ràpidament a resoldre els problemes i els dubtes que se’ls plantegen a l’hora d’assolir el difícil repte de ser empresari, i més encara de ser un empresari jove. “Una primera dificultat que es compensa per la dosi d’energia, voluntat i treball que a­quests emprenedors aboquen als seus projectes i que els permeten arribar a bon port i a convertir-se ells mateixos no en la promesa dels pròspers empresaris del demà, sinó en la realitat dels bons empresaris del present. Pretenem fomentar l’associacionisme entre els joves empresaris amb la finalitat de ser un referent per a la societat, amb la gran responsabilitat que les joves empreses estiguin compromeses amb l’entorn, on la capacitat de generar recursos ha de permetre la creació de noves oportunitats per a col·lectius desafavorits. Volem assolir la conciliació de la vida familiar i laboral.”