Francesc Pascual Pèlach
Fotografia: Àngel Font
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Francesc Pascual Pèlach

JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA

 Text del 2002.

“Els nostres agricultors han invertit molt en qualitat i avui podem garantir al consumidor la qualitat dels productes que consumeix”

 “Defensem qualsevol professional que tingui els seus interessos en el món agrari” 

“JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) el forma un conglomerat de gent que fa vint-i-cinc anys va optar per viure de pagès, criar animals i tenir cura dels boscos. Van saber veu­re que en la individualitat no hi havia possibilitat de deixar sentir la seva veu o de tenir pes davant dels po­ders decisoris i de la mateixa societat. En aquells temps, l’agricultura i la ra­ma­deria tenien una im­por­tància no­table a Catalunya, ja que un 20% de la població estava ocupada en a­quests sectors. La vida al camp era cada vegada més dura i el futur no es presentava fàcil si no es consolidaven estructures professionalitzades i competitives. S’havia d’entrar de forma definitiva i seriosa en el camp de la comercialització.” Ho explica Francesc Pascual, president de JARC i exponent d’aquest col·lectiu que ha aplicat un gir al sector agrícola català en els darrers anys, modernitzant-lo per ser competitiu en una Europa unida amb unes estructures empresarials agrícoles molt fortes. I continua: “JARC és la unió de tres organitzacions professionals: USAC (Unió de Sindicats Agraris de Catalunya) a Lleida, Joves Agricultors de Girona, i Ramaders i Pagesos de Catalunya, establerts amb més o menys força dins del territori. Fins aquell moment, no teníem uns representants forts davant de les administracions, però es van unir esforços i ens hem anat im­plantant a tot Catalu­nya. Toquem els àmbits agrícola, ramader i forestal, conservant certa independència provincial. La nostra expansió continua i avui tenim oficines en vint punts del territori.”

JARC és present en totes les taules d’organització d’àmbit català, “allà on es cou la política agrària catalana. Estem molt atents a les línies d’actuació que es determinen des de la Unió Europea, i per això hem de treballar de costat amb l’Administració. Pretenem que les línies mestres de la UE s’adeqüin a la idiosincràsia catalana. Aquesta és la nostra punta de llança: participar en totes les taules decisòries al costat dels departaments d’Agricultura i de Medi Ambient, aquest últim cada vegada més important en el món agrari.”

Els joves que dirigeixen JARC van fer en el seu moment un pas important pel futur del món agrari català: “No vam pretendre deixar de banda el pagès gran; volíem obrir una porta a l’empresa agrària moderna. La idea era fer possible la convivència de dues generacions en una mateixa explotació per construir una empresa. Hem aconseguit reconduir el terme propietat per passar a parlar d’empresa i fer que la propietat estigui ordenada i sigui rendible.”

El jove és la peça més important d’aquesta empresa, perquè és el relleu generacional de l’explotació agrària: “Encara continua viva la figura de l’hereu, gràcies a la qual s’han pogut mantenir unes superfícies que, altrament, s’haurien anat dividint i dispersant.”

Per a aquests professionals és molt important que es generi un criteri únic i homogeni, vàlid per a tot Europa: “Catalunya pesa molt poc en el marc de l’eco­nomia europea. Ens ha condicionat el fet que l’Es­tat espanyol no ha estat membre fundador de la UE i això ha creat desavantatges davant dels nostres principals com­pe­­tidors, França i Alemanya, que han rebut ajudes que els han permès disposar de grans empreses mecanitzades i modernes. A Catalunya, les estructures agràries són limitades i el sector es troba molt atomitzat. És una de les poques agricultures europees totalment diversificades, i defensar aquesta diversificació és molt difícil. Som hereus d’un passat en què no es van esmerçar prou esforços en l’estructura agrària: no hi ha bones vies de comunicació ni estructures de reg adequades, entre altres mancances. Demanem una actualització quan a Europa ja es parla de modernització. Necessitem més ajudes públiques.”

Aquesta organització defensa els interessos dels professionals del sector agrari i promou la millora de les condicions de treball d’aquest col·lectiu: “Defensem qualsevol professional que tingui els seus interessos en el món agrari. Oferim serveis d’assessorament jurídic, tècnic i fiscal, de gestió de les explotacions agràries o d’informació, vinculats sempre al desenvolupament del sector agrari i al món rural.”

Avui, sens dubte, el pagès, el ramader i el silvicultor són persones formades i amb experiència. No es tracta de tenir carreres universitàries o titulacions sinó d’actualitzar els coneixements de forma permanent: “Per això organitzem cursos de reciclatge que ens ajuden a afrontar millor els reptes del nostre sector.”

La dona ha entrat amb força dins d’aquest sector professional: “De fet, acostuma a encarregar-se de la fiscalitat i la comptabilitat de l’explotació, una tasca que sempre ha resultat un pèl enrevessada per al pagès. En moltes empreses la dona és la mà d’obra qualificada, perquè sap utilitzar els ordinadors i sap comprar i vendre de forma efectiva. A la nostra organització, hi vénen sobretot les dones, les que s’han format per dur a terme les tasques burocràtiques i de gestió.”

Però la mà d’obra qualificada és cada vegada més minsa: “En fa falta molta al camp. Les estructures agrícoles han canviat força i la societat també. Avui no hi ha gent de la terra que vulgui treballar al camp. Hem hagut de buscar treballadors estrangers per cobrir la feina temporal.”

Des de JARC es contribueix al desenvolupament econòmic i al pro­grés social del sector agrari català en un marc de llibertat i de promoció de la iniciativa individual: “És important que no es deixin de crear no­ves empreses agràries i que es continuï la política de treballar per la qualitat dels productes que surten del camp. Per desgràcia, hem patit diverses crisis en els sectors porcí, boví de carn i d’altres, crisis que vénen de fora, perquè les fronteres avui són inexistents; en tot cas, s’ha d’apostar per les fronteres sanitàries. De totes maneres, els nostres agricultors han invertit molt en qualitat i avui podem garantir al consumidor la qualitat dels productes que consumeix.” Gràcies a les accions del JARC, de ben segur que l’empresa agrària catalana rebrà un impuls que la farà molt més competitiva a Europa en els propers anys.