Francesc Pujol Inglès
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Francesc Pujol Inglès

FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA

Text del 2002.

L’Hospital de Sant Pau i San­ta Tecla de Tarragona és un cen­tre modern, integrat dins de la Xarxa Hospitalària d’Uti­lit­zació Pública, que dóna ser­vei a dues àrees principals, el Baix Penedès i part de la co­mar­ca del Tarragonès, que su­­ma una població de més de 120.000 habitants. Aques­tes xifres indiquen la gran la­bor que desenvolupa aquesta institució i que porta realitzant des de fa més de cinc segles. La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla s’encarrega de l’organització i gestió de l’hos­pital que dirigeix el Dr. Fran­cesc Pujol Inglès. És ell ma­teix qui ens parla dels orí­gens de l’hospital: “Daten del segle XII. Disposem de documentació que parla de l’existència d’un pe­tit hospital que estava ubicat en un lloc diferent de l’actual. L’acta fun­dacional vigent, de la qual hi ha constància autèntica, està datada el 15 de desembre de 1464. L’arquebisbe de Tarragona va fusionar dos hos­pitals en un. Un hospital era de caràcter eclesiàstic mentre que l’al­tre depenia del municipi. La unió no va deixar de banda aquest fet i fins a l’actualitat el Patronat està integrat per representants d’ambdós àm­bits. A banda de les ampliacions efectuades, es conserva viu l’edi­fi­ci original i l’estructura del claustre, que daten del segle XVI. Els dife­rents processos de reforma i ampliació han permès dotar l’hospital de les condicions estructurals i tecnològiques per oferir un servei mo­dern i de qualitat als ciutadans de les nostres terres.”

L’Hospital va ser classificat el 1851 com a Establiment de Beneficència Par­­ti­cular. Més endavant, quan va entrar en vigor la Llei de fundacions priva­des (1982), els estatuts de la Fundació s’hi van adaptar. En aquests es­ta­tuts s’indiquen les seves finalitats: “Per una banda, tenir cura de malalts indigents de Tarragona, malalts sense mitjans econòmics i sense pro­tec­ció d’altres persones o institucions; atenció a malalts en general, mit­jançant contracte personal o en virtut de convenis institucionals; re­gir i administrar la propietat i serveis del cementiri. I és que el ce­men­tiri de la ciutat de Tarragona ha estat i segueix estant administrat per la Fundació des de l’any 1825.”

La Fundació continua atenent tot aquell qui ho necessita: “Tenim molt clar que qualsevol que truca a la porta ha d’ésser atès. Per tant, l’atenció està garantida. En té cura el Servei Català de la Salut (SCS) que ga­ran­teix la universalitat de l’assistència i, per tant, tothom qui estigui a Catalunya té dret a l’assistència sanitària. Afortunadament, ara ja no hem de parlar, com fins fa uns anys, de pacients que hem d’aten­dre amb càrrec a la Beneficència.”

L’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (patrona de Tarragona) ha jugat un rol molt important a la ciutat. Avui hi treballen més de 500 persones i disposen de 183 llits d’hospitalització. D’acord amb allò que disposa la Llei d’or­de­na­ció sanitària de Catalunya, “l’Hospital avança perquè com a entitat ges­to­ra o prestadora de serveis sanitaris pugui oferir una atenció integral i integrada en els àmbits assistencials d’atenció especialitzada, aten­ció primària i atenció sociosanitària. És la Fundació Centres Assis­ten­cials i d’Urgències (CAU) qui gestiona actualment cinc Àrees Bàsi­ques de Salut. Dins l’entorn sociosanitari és la Fundació Sociosanitària i So­cial Santa Tecla la responsable de l’assistència que fem al Cen­tre So­ciosanitari La Mercè de Tarragona. Aquest últim àmbit assis­tencial es­tà agafant cada vegada més protagonisme per diferents mo­tius. Les ins­titucions que treballem en aquest sector hem de pensar en les ne­ces­­sitats dels ciutadans. L’esperança de vida està augmentant, la so­ci­etat ha canviat culturalment (els adults treballen, els fills estu­dien i les per­sones grans queden soles). Iniciatives com els hospitals de dia són una solució per a aquestes famílies que poden portar la gent gran per­què sigui atesa durant la jornada laboral. Allà se’ls dóna la medi­ca­ció que necessita i pot rebre tractament de rehabilitació. Deter­mi­na­des pa­to­lo­gies (fractures de fèmur, feridures…) exigeixen cert component de re­ha­bilitació per tal de reintegrar el pacient a l’entorn familiar que po­den rebre en un centre d’assistència sociosanitària. Pel que fa a l’en­­torn social i a les residències d’avis, està clar que el Departament de Be­­­nes­tar social n’és molt sensible.”

En aquest sentit, “la Fundació està ini­ci­ant les obres per a la construcció a la zona dels barris de llevant de Tar­­ra­gona d’un CAP i d’una residència assistida amb 120 places.” Així ma­teix, “ja hem iniciat les obres de construcció del nou Hospital del Baix Penedès, que esperem es posi en funcionament l’estiu de l’any 2004.”

L’adaptació de l’hospital als canvis socials és evident. “La immigració de per­­­sones d’altres països, sobretot del Marroc, ens fa una mica més di­fí­cil la feina. És obvi que hi ha problemes per dificultat idiomàtica; fins i tot hem elaborat escrits en àrab que els pediatres lliuren als pares de nens magrebins. Aquests parlen el català o el castellà però els pares so­vint ni els parlen ni els entenen. Hem de respectar les seves creences pe­rò ells també han de fer un esforç per adaptar-se a la nostra cultura i forma d’actuar.”

Una de les persones que descobreix les necessitats dels pa­cients de l’hospital és Mn. Joan Aragonès. “És degà del Patronat i el ca­pe­llà assignat a l’Hospital. Coneix més que ningú el centre hospitalari. Fa més de quaranta anys que atén els malalts, hi parla i escolta les seves queixes i peticions. És una bona manera de conèixer l’opinió dels ma­lalts i intentar donar resposta a les seves necessitats.”

El Patronat, l’òr­gan màxim de govern, està constituït per cinc persones, com ja s’in­dicava en els estatuts fundacionals de 1464: “El president del Patronat és l’arque­bis­be de Tarragona. Hi ha quatre vocals, dos són nomenats pel capítol de la Catedral i els altres dos per l’Ajuntament de Tarragona. Dels quatre vo­cals n’hi ha un en el qual el president delega la potestat, n’és el degà.”

La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona ha sabut adap­­tar-se al model sanitari català i realitzar una tasca sanitària modèlica a Ca­ta­lu­nya a través d’un hospital amb una història centenària que dóna fe de l’in­te­rès d’aquesta institució per la salut de la societat i sobretot pels més desvalguts.