RABASSO-ANDREU
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Jordi Rabassó Campi

UNIVERSAL FUNDACIÓ PRIVADA

Text del 2002.

“L’actitud positiva vers la prevenció, evita l’accident”

Fundació Universal treballa per fomentar la reducció dels acci­dents de treball. L’entitat, que va néixer el 1989, ha realitzat una trajectòria im­­por­tant, que ha contribuït a millorar la consciència preventiva tant de l’em­­pre­sari com del treballador. La presideix el Dr. Juan Antonio Andreu, i Jordi Rabassó Campi n’és el director.

La finalitat de la Fundació és fomentar, desenvolupar i difondre aquelles ciències, tècniques i activitats relacionades amb la prevenció, tracta­ment, re­habilitació, legislació i gestió de la salut i higiene en el treball, atenent les creixents necessitats de la societat dins el marc laboral. “Realitzem activitats docents, d’investigació experimental, clínica i de base, pro­grames formatius, de foment de l’ocupació, d’adequació i valo­ració del personal i dels llocs de treball, serveis d’informació, de documen­ta­ció, auditoria, diagnòstic, mediació i consultoria.”

La realitat és que la societat no disposa de cultura de la prevenció i no tan sols en el camp dels riscos laborals sinó en molts d’altres. “Hi ha dues grans branques que s’han de treballar, una és la de l’aptitud, és a dir, que la gent sàpiga què pot passar, quins riscos pot haver-hi en el seu lloc de treball, que conegui com es poden evitar, que fa­ci el seu treball correctament… i l’altra és l’actitud, que sigui positi­va vers la pre­venció, que es facin les coses ben fetes per evitar l’accident. L’any 1995 es va publicar la Llei de prevenció de riscos laborals i el 1997 el Reglament dels serveis de prevenció que par­ti­en d’una directiva europea de 1989. Després d’uns anys d’aplicació no s’ha aconseguit rebaixar la xifra d’accidents de treball.”

El fet és que l’accident es pot evitar. “Hi ha diferents estadis que poden tractar d’evitar-lo però s’ha de buscar el que sigui més eficient. Dis­posar de protecció final no evita l’accident però és important que se n’utilitzi. En un altre estadi hi ha la prevenció, que és intentar fer que en­cara que hi hagi condicions perilloses aquestes no sobrevinguin; finalment, és molt important la previsió, és a dir, construir adequa­da­ment, dissenyar màquines, instal·lacions, processos productius que no comportin risc pel treballador.” De la normativa sobre riscos laborals se’n poden extreure dues conclusions bàsiques: “L’empresari ha de ga­rantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu càrrec mentre que aquests s’han de protegir, fer el seu treball de forma segura per no accidentar-se ni provocar danys a tercers. Aquests dos articles, però, queden incomplets perquè manquen actitud i coneixements tant per part del treballador com de l’empresari.”

La reglamentació va posar de manifest la necessitat de disposar de per­sones formades en aquesta matèria. Jordi Rabassó coneix el tema amb escreix, ja que hi porta més de 25 anys dedicat. “Ara, hi comença a ha­ver especialistes formats en prevenció de riscos laborals tot i que fa uns anys els qui ens hi dedicàvem érem una minoria. Amb l’en­trada en vigor de la Llei es detecta la necessitat de disposar de molta més gent especialitzada. El Reglament de serveis de prevenció va permetre que unes institucions es poguessin dedicar a la formació, i Fundació Universal decideix entrar en aquest camp per donar res­posta immediata a la necessitat social. Vam ser la primera entitat acreditada a Catalunya per dur a terme cursos formatius en matèria de prevenció de riscos laborals.”

El Reglament té en compte diverses figures que han d’integrar-se al món em­presarial per preveure riscos laborals: “Persones que puguin formar part dels serveis de prevenció dins de les empreses, serveis aliens i treballadors designats dins l’empresa. La formació d’aquests darrers i la formació tècnica del futur director o tècnic dels serveis de pre­ven­ció és, sens dubte, una necessitat que s’ha de co­brir amb una prepa­ra­­ció específica de qualitat. Així, la Fundació és l’instrument òptim per al desenvolupament d’una formació d’alt nivell ja que disposa d’una experiència d’anys d’investigació i docència dins d’aquest camp.”

Fundació Universal realitza formació per acreditar les especialitats de Se­gu­retat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Apli­ca­da. A més, fa seminaris específics de matèries relacionades amb la Prevenció de Riscos Laborals. També duu a terme el curs d’Auditoria del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals així com cursos inclosos dins les àrees de gestió, recursos humans i sanitària. “La Fundació ha iniciat una línia de treball i docència amb el laboratori d’Anatomia Artroscò­pica del Departament de Ciències Morfològiques de la Facultat de Me­di­ci­na de la UB per a la realització de Jornades Teoricopràctiques d’Ana­­­­tomia Quirúrgica, entre d’altres iniciatives.”

A banda de les actuacions formatives, la Fundació també treballa en la con­­sultoria i la investigació. “En consultoria duem a terme investigació i detectem necessitats formatives en prevenció, factor humà i salut la­boral. També avaluem al personal en el seu lloc de treball. En a­quest sentit, es realitzen seminaris, jornades i debats sobre activitats pre­ven­tives; ajudem a finançar projectes. En l’àrea d’investigació es fan tasques de recerca i s’ofereixen estudis innovadors sobre aques­tes ma­tèries. Des de la constitució de la Fundació s’han concedit a­judes econòmiques personals i institucionals per a la realitza­ció de pro­gra­mes formatius de diferents tipus.”

Entre aquests programes destaca el de Radiologia Intervencionista a l’Institut dei Tumori di Milano, el curs de Diplomat en medicina preventiva i esportiva al Royal London Hospital de Londres o el Màster en Malalties infeccioses que va tenir lloc a l’Hospital del Mar de Barcelona. “Per a la convocatòria d’ajudes a la Investigació 2001-2002 s’ha escollit el pro­jecte Establiment d’una metodologia per la prevenció de la transmis­sió de microorganismes i alergènics a l’ambient de treball a través dels sistemes de ventilació i climatització. També s’ha concedit un ac­cèssit al projecte Assetjament moral al treball (mobbing): diagnòstic, prevenció i reparació d’una nova malaltia laboral. Igualment es rea­lit­zen convenis d’investigació amb institucions i universitats.”

Els objectius de futur de Fundació Universal mos­tren el compromís de l’entitat per eliminar els riscos laborals. “No només volem actuar amb cur­­sos reglamentats sinó que volem convertir-nos en un referent dins de la formació continuada en matèria de prevenció. El tècnic que s’ha for­mat en aquests camps, quan accedeix a l’empresa, s’adona que ha de reciclar-se per abastar les seves necessitats. També estem en­trant en el món de les noves tecnologies per disposar d’una al­ter­na­tiva als cursos presencials.” Aquesta Fundació està desenvolu­pant un projecte necessari per a la societat, perquè l’elevada sinistralitat en el món laboral es pot evitar, però cal l’esforç de tots perquè sigui una realitat.