Josep Oriol Pujol Humet
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Josep Oriol Pujol Humet

FUNDACIÓ  PERE TARRÉS

Text del 2002.

“El respecte per la persona i la discriminació positiva envers el feble són els principis que inspiren el treball de molta gent”

Coneguda arreu de Ca­ta­lu­nya, la Fundació Pere Tarrés està gestionada per un equip que encapçala Josep Oriol Pujol i Humet, psicòleg format també a ESADE, qui reco­neix que “quan vam comen­çar no ens imaginàvem que ar­ri­ba­­­ríem fins on s’ha arri­bat.” I és que les xifres amb què tre­­ba­lla aquesta institu­ció són importants: “Cada any s’inci­deix so­bre unes 200.000 per­­so­­nes, bàsi­ca­­­ment in­fants i joves.”

Afegeix que “la Fundació és continuadora d’una obra ini­ciada als anys de la post­gue­r­ra en el si de Càritas.”

Primer es van constituir dues sec­ci­ons, incorporades avui a la Fundació: “El Servei Colònies de Vacances i l’Escola de l’Esplai. En a­quells temps, en el marc de les parròquies, es començaren a or­ganitzar co­lònies amb una finalitat eminentment social i com a única alternativa al Frente de Ju­ventudes. Els ini­ci­a­dors, sobretot vicaris, van dirigir-se a Cà­ri­tas per demanar material, llet americana, al­tres aliments i un espai de trobada on compartir les primeres ex­periències educatives viscudes durant les colònies de va­can­ces. Un cop ateses les necessitats materials, es va passar, en una segona fase, a la formació. Així es va anar donant for­ma al Servei Colònies de Vacances, que oferia els serveis, i a l’Es­cola de l’Es­plai, que for­mava monitors. Aquestes dues seccions van arribar a adquirir una dimensió que aconsellà constituir una nova entitat. A més, la seva funció inicialment as­sis­tencial evo­lu­cionava cap a un vessant educatiu. Es deixaven enrere uns co­men­ça­ments difícils, en el marc de la clan­des­tinitat, per un nou plantejament educatiu i pastoral sòlid. Aquelles dues entitats cons­tituïen l’em­brió de la Fundació Pe­re Tarrés. Avui dia encara hi per­ta­nyen, com a sec­cions. Jurídicament, l’entitat es va constituir el 1985 amb el suport del cardenal Narcís Jubany.”

L’entitat està orientada a “la promoció i formació dels joves.” La mateixa missió a què es dedicava la persona que va donar nom a la institució, Pere Tarrés, “dirigent de la Federació Catalana de Joves Cris­tians de Catalunya. Després de la Guerra Civil, aquesta organització va ser pro­hibida. Nosaltres, la Fundació, ens sentim hereus de l’acció educativa, d’acom­panyament i formació dels joves desenvolupada per aquest metge i sacerdot català, encara que aquest no hagi tin­gut una vinculació directa amb la Fundació.”

Resulta especialment significatiu el fet que “la nostra seu social estigui ubicada a la clínica fundada per Pere Tarrés, en el marc del llavors Se­cretariat de Beneficiència, precursor de Càritas, al carrer de Nu­màn­cia de Bar­celona, per atendre malalts tuber­cu­losos. Pere Tarrés va dur a ter­me una important acció pastoral en la Clínica de la Mercè.”

El senyor Pujol, molt familiaritzat amb el món de l’esplai, es va incorporar a tot aquest entramat primerament com a “representant dels centres d’esplai. Des de feia anys estava vinculat a aquest món. Pro­ve­nia del centre de Colònies Claret, de Montgat. Ara fa 15 anys que sóc el gerent de la Fun­dació.” Subratlla que és una institució “clarament di­rigida a l’edu­cació i als més fe­bles. Estem oberts a tothom, sempre que es res­pecti el nos­tre ideari.” L’òrgan sobirà de direcció és el Patronat. Recorda la seva forma­ció com a educador al costat de “per­sones generoses com el pare Joan Font.”

“La Fundació està constituïda per tres seccions”, com a­bans a­puntava: “El Moviment de Centres d’Esplai Cristians, l’Ins­titut de For­mació i el Servei Colònies de Vacances. La pri­mera agrupa 200 centres d’esplai de la diòcesi de Barcelona, on hi par­ticipen 4.000 monitors i monitores vo­luntaris, que es fan càrrec d’uns 15.000 infants. La seva tasca la duen a terme els dissabtes a la tarda i també durant el període es­tival. Ofereix els serveis pro­pis d’un moviment de joves; entre ells, la pu­blicació d’una re­vista, Estris, que els mo­­nitors reben a casa seva i la constitució de comissions per de­ba­tre qüestions que pre­ocupen els jo­ves, com ara la inte­gració dels immigrants als cen­tres d’es­plai, la cooperació amb països del Tercer Món, la pro­blemàtica dels adolescents…”

“Pel que fa a l’Institut de Formació, ubicat al barri de Gràcia, amb els anys ha esdevingut l’Escola d’Educació Social i Treball Social de la Universitat Ramon Llull. És un cen­tre excepcional. La seva acció formativa se centra en el camp de l’acció i l’educació so­cial. Es pot iniciar la formació en l’àmbit del lleure als 16 anys amb cursos de foment del vo­lun­tariat, als 18 amb cur­sos de mo­nitors i pos­te­riorment de directors de lleure. S’hi imparteixen espe­cia­lit­zacions més pro­fes­sionalitzadores, com la gestió d’en­titats sen­se afany de lu­cre, l’edu­ca­ció ambiental, l’atenció a les persones grans, el tre­ball familiar… sem­pre ma­tèries de caire e­du­catiu i social”, con­ti­nua. “Els estudis de di­plomat uni­ver­sitari en treball so­cial són els que formen els assistents socials. Hem incorporat aquest tí­tol de l’ICESB (Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona) que es tro­ba a l’e­difici del seminari. Impartim màsters i post­graus en dife­rents camps: direcció de residències per a per­sones grans, gestió d’ad­mi­nis­tra­ci­ons públi­ques, d’atenció a la infància marginada i en risc so­cial…”

El director gerent de l’entitat que ens ocupa explica que “la Uni­versitat Ramon Llull, com les anglosaxones, respecta la personalitat de cadascun dels seus centres federats. En el nostre cas, l’ense­nya­ment que impartim parteix d’una ex­periència en l’acció social i té una llarga tradició.”

La formació uni­versitària constitueix un dels pilars sobre els que se sustenta l’entitat: “Juntament amb l’Escola Universitària de La Salle hem desenvolupat un campus virtual d’un elevat nivell tec­nològic. Aquesta iniciativa ens permet oferir formació a dis­tàn­cia tant a Espanya com a Llatinoamèrica. D’altra banda, publi­quem una revista d’educació social, en català i en castellà, que es dis­tri­bueix arreu dels països de parla catalana i hispana.”

El Servei Colònies de Vacances “disposa d’una xarxa for­mada per 25 cases i albergs gestionats directament i 100 més de representats que porten parròquies o particulars afins a la manera de fer de la Fundació. Entre aquesta xarxa es troben l’alberg de joventut Pere Tar­rés, el primer de Barcelona, inaugurat el 1979, i l’antic Seminari Me­­nor de la Conreria, amb capacitat per a 500 persones, on s’allot­gen joves d’ar­reu d’Europa i, quan convé, immigrants. Estem do­nant a conèixer aquesta instal·lació in­ternacionalment i, en aquests mo­ments, ja acollim grups de tot Europa.”

A més d’allot­jament, aquesta sec­ció de la Fundació ofereix també “serveis edu­ca­tius, en diferents àrees d’actuació. La primera d’aquestes àrees és la d’educació am­bi­ental. Cada primavera, acollim al voltant de 400 grups que vénen a fer estades de 3 a 5 dies a les nostres Escoles de Mar i de Natura seguint programes de sensibilització vers el medi ambient o vers la cooperació amb els països del Tercer Món, en el cas de l’Escola de Cooperació i Solidaritat de La Conreria.”

“Un altre gran àmbit és la campanya de vacances d’estiu amb ac­tivitats arreu de Catalunya: a més a més de les organitzades des dels centres d’esplai, des de la Fundació s’ofereixen colònies lin­güístiques, rutes en bicicleta per les illes Balears, ciber­colò­ni­es, casals, etc. Totes les activitats inclouen un projecte educatiu per­què estem convençuts que, a més de la diversió, el que importa és transmetre uns valors als infants No és que a colònies o en una ruta de muntanya es puguin fer grans reflexions sobre els valors, que també se’n fan, sinó que la vida diària d’a­ques­­­tes acti­vi­tats és senzillament diferent. La quotidianitat d’una activitat de va­cances, a ple camp, units en grup, participant d’expe­rièn­ci­es in­sòlites, des d’un marc de normes de convivència necessari, aus­ter, porta els nois i noies a la interiorització d’un núvol de va­lors alternatiu.”

Un tercer àmbit són els serveis educatius per a les escoles “que inclou el monitoratge als menjadors esco­lars de moltes escoles catalanes. Aquest monitoratge s’inicia en el moment de finalitzar les classes de matí i es perllonga fins que comencen les de la tarda. Els monitors acompanyen els nens i nenes durant l’àpat de migdia i a l’hora del pati els preparen activitats edu­ca­ti­ves. Dins aquest àmbit també s’inclouen les acti­vitats extra­esco­lars i les activitats desenvolupades en els equ­i­paments d’edu­ca­ció ambiental abans esmentades.”

Finalment, ens trobem amb la gestió de programes de l’Admi­nistració, “un àmbit que recull activitats diverses. Desenvolupem pro­grames per a diferents departaments de la Generalitat així com per a ajuntaments catalans, mitjançant con­cursos públics. Entre aquests programes destaquen la direcció d’una llar infantil residencial on hi tenim acollits 12 nens i nenes que reben atenció individualitzada per part d’uns educadors que potencien els hàbits bàsics, com ara la higiene, l’ordre, l’estudi… Aquesta atenció particular també es manifesta en la recerca de recursos laborals i un nou habitatge pel jove sempre que no hi hagi la possibilitat de retornar amb la família. També participem en l’apor­tació de continguts educatius en pàgines web de grans em­pre­ses que són visitades per escolars. En aquest sentit, hem traçat ins­tru­ments informàtics que permeten dissenyar itineraris per di­fe­rents webs i que el professor pot utilitzar en la seva classe. També tenim un ser­vei de call-center per atendre trucades de nens i nenes i de pro­fes­sors que comencen a introduir-se a Internet gràcies a aquests webs.”

És fàcil de suposar que un ventall tan ampli d’activitats exigeix l’esforç de molta gent, sobretot tenint en compte que el pressupost de què disposen no constitueix cap fortuna: “Som prou autosuficients, amb no­més el 15% del nostre pres­­supost procedent de sub­vencions. Ara bé, no ens aniria malament dispo­sar de més recursos.” A­quest psicòleg re­cor­da amb nostàl­gia que “quan em van no­me­nar gerent de la Fundació érem cinc persones i avui dia en som 700. A més a més, hi ha al voltant de 1.500 per­sones que col·­laboren pun­tualment amb l’en­titat.”

Considera vital l’acció desinteressada de “tots aquests joves que s’es­ti­men els infants i que destinen una part del seu temps lliu­re a educar-los. Aquests milers de monitors i monitores voluntaris, des d’un compromís militant amb l’educació, acompanyen nens i nenes en el seu desenvolupament personal. En el moment edu­catiu privilegiat que és el lleure, l’infant està receptiu als mo­dels, actituds i valors que els monitors i monitores poden presentar.” És per això que li sembla interessant “afavorir que aquests joves puguin tenir les seves primeres experiències laborals en l’àmbit de l’educació en el lleure.”

Molts d’aquests nois i noies continuaran col·laborant amb la institució a temps parcial i, fins i tot, esdevindran autèntics professionals del lleure. Per sobre de tot, es vol destacar el fet que “el treball desenvolupat per la Fundació Pere Tarrés és un treball d’equip, d’un equip que com­parteix unes conviccions que ens han portat a lliurar-nos a aquest projecte, des d’un com­pro­mís amb l’educació i amb la Fe.” En definitiva, un compro­mís amb tota la societat: “Força activitats de la Fundació i dels esplais es realitzen als barris més marginats, on l’índex de població més alt és d’origen immigrant. Els immigrants han portat els seus fills als centres d’esplai i aquests s’han anat in­tegrant a la societat cata­lana. L’adscripció als centres d’esplai, a les activitats de la Fun­dació és lliure i vo­luntària. Tothom pot par­ti­cipar dels programes i de les activitats que s’organitzen.”

En aquest sentit, afirma que “el treball d’interès general que fem des de les entitats d’iniciativa social ens legitima davant la soci­etat ac­tual a proposar uns valors alternatius, de resistència a un sis­te­­ma econòmic que no es preocupa pel bé comú ni per la millora de les condicions de vida de la majoria de les persones, ni tan sols per la sostenibilitat del planeta.” I afegeix: “El compromís, l’efec­ti­vi­­tat i la re­flexió en el treball que realitzem ens dóna auto­ritat moral su­fici­ent, així com el coneixement de realitats sovint desateses, com per denunciar amb força les causes de cada mancança o des­­aten­ció. Per a la Fundació Pere Tarrés, valors con la pau, la par­ticipa­ció, el res­pecte per la persona, pels recursos naturals i la dis­criminació po­si­tiva envers el feble no són només bones parau­les, sinó els principis que inspiren el treball de moltes persones.”