Francesc Xavier Martín Burillo
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Francesc Xavier Martín Burillo

FUNDACIÓ ALDEES INFANTILS SOS DE CATALUNYA

Text del 2002.

“La marginació adopta formes sovint més subtils i sofisticades, però cada cop resulta més extrema i excloent”

La creació de la Fundació Aldees Infantils SOS de Catalunya és de l’any 1967, i des d’aleshores el camí ha estat molt llarg i ple de dificultats, però també de grans satisfaccions. F. Xavier Martín Burillo n’és el president des de l’any 1994, però hi està vinculat de molts anys abans. Ell és qui ens por­ta a fer un recorregut pel funcionament d’una entitat que compta, en aquests moments, amb més de 13.000 socis al Principat. “La finalitat del nostre projecte és la integració social dels col·lectius d’infants, adolescents i joves marginats que es troben en situació de desemparança o de risc social.”

I aquest objectiu, que va fer néixer l’Organització, malaura­da­ment al cap dels anys continua essent encara el mateix: “Alguns es con­for­ten creient que la situació dels col·lectius vulnerables es troba, al nostre primer món, en franca regressió; però la somera realitat esta­dís­­tica ens indica que, lluny d’això, la marginació adopta formes sovint més subtils i sofisticades, però cada cop resulta més extrema i excloent.”

Això significa que s’ha de continuar treballant, si bé d’una forma diferent, en front d’unes circumstàncies socials canviants “Les Aldees Infantils SOS van ser idea de Hermann Gmainer, un austríac que, després de la Segona Guerra Mundial, es va trobar la penosa realitat d’un país destrossat, famílies trencades o desplaçades i un gran nombre de nens i nenes orfes malvivint pels carrers. Davant d’això les autoritats de l’èpo­ca responien amb esquemes que ens recorden les novel·les de Dickens: grans edificis plens de sales inhòspites, on centenars de nens rebien ajuts mínims i menjar regular; però que no rebien res­pos­­ta a la seva principal carència, l’estimació i el caliu de la llar perdu­da.”

Es tractava, doncs, de fer que aquests infants recuperessin aquells models que ja no tenien, i això és el que d’aleshores ençà es procura des de l’entitat que a Catalunya presideix F. Xavier Martín: “La nostra tas­ca consisteix a proporcionar una alternativa a la família bio­lògi­ca, re­creant els ambients familiars en cada una de les Llars SOS que ­for­men l’Aldea, on els nens es confien a una ‘Mare SOS’ qui, amb el su­port d’un equip professional i com una veritable mare, els dóna l’afec­te, l’amor i la tendresa que els són imprescindibles per a desen­volupar-se i aconseguir la desitjada integració social.”

Per tal de proporcionar aquest referent d’estabilitat i seguretat, cal que la dedi­ca­ció d’aquesta ve­ri­table funció maternal, sigui absoluta: “Els nens i els ado­les­cents sota la nostra empara provenen de situacions de deses­tructura, així doncs els canvis no són mai desitjables, entenent que han de gaudir de re­fe­rents afectius estables. Això no ens fa obli­dar que aquests infants tenen una família biològica i, juntament amb els or­­ga­­nis­mes socials, treballem per reintegrar-los en condicions de viabilitat.”

Aldees Infantils SOS és una entitat que es defineix com aconfessional i apolítica i que treballa colze a colze amb l’Administració per dur a terme la seva tasca: “Aquestes connotacions ens permeten treballar, a través de l’organització internacional amb seu a Àustria, en 131 països, ate­nent més de 200.000 nens i joves.”

L’Organització que presideix el se­nyor Martín és veritablement molt efectiva quan es tracta d’acollir un grup nombrós de germans: “Un dels trets diferencials que caracteritza la nostra tasca, és no separar mai grups de germans, són nens a qui els han fallat els referents paterns i materns. Si més no, la tragèdia com­partida uneix i estreta vincles de per vida; negar-los aquesta única referència d’afecte fraternal és terriblement injust. Per tant, per a l’Ad­mi­nistració suposem una alternativa, donat que les famílies acolli­do­res rarament es poden fer càrrec d’un grup de germans. Nosaltres sí tenim els recursos i la capacitat.”

L’edat d’entrada en una Aldea Infantil SOS ve donada, mitjançant l’Administració, per les circumstàncies; la de sortida, no té mai una data fixa: “La nostra finalitat és que a través de la igualtat d’oportunitats, els infants assoleixin l’autonomia, l’eman­ci­pa­ció, la plena integració social. Per això cada vegada que un noi o una noia ens deixa, es vessen moltes llàgrimes, però també sentim una alegria immensa perquè pensem que hem com­plert el nostre fi.” I afe­geix: “Estem orgullosos de saber que nois i noies que ha­vien estat amb nosaltres són excel·lents lampistes, jardiners, psicò­legs, empleats de banc i, sobretot, bons pares i mares de família.”

Dèiem abans que la situació de la societat mitjan el s. XX no és la ma­teixa que la de principis del s. XXI, això ha fet que la Fundació Aldees Infantils SOS es plantegés nous reptes que s’adaptessin a les noves cir­cums­tàncies: “Apareix al nostre país el fenomen de la im­mi­gra­ció, cal doncs donar resposta a les esperances i als drets d’aquest col·lectiu, per això tenim incipients programes que possibiliten la assimilació d’aquests immigrants provinents majoritàriament del Magrib. El nostre posicionament en els països àrabs ens dóna un coneixement que considerem útil tant per a ells com per a la so­cietat catalana.”

Però a part d’aquest programa en tenen molts altres en marxa: “Per l’Aldea catalana hi han passat més de mil nens i nenes. Actualment, atenem a Catalunya 157 infants, adolescents i joves, que a tot l’Estat en són 1.500. Atès que la nostra voluntat és créixer i evolucionar amb el jove, a més de les 8 Aldees disposem de 56 Dispositius SOS repartits per la geografia espanyola, que inclouen des d’un centre de dia a una residència per a joves, o bé diferents programes d’apre­nentatge i d’inserció al món laboral.”

És evident, i Francesc Xavier ho té molt clar, que el ventall d’activitats socials s’ha d’anar obrint: “No podem quedar-nos ancorats en el model que va sortir fa més de 50 anys, perquè hem topat amb pro­blemes que aleshores ni tan sols existien. En aquells moments, per exemple, no es parlava d’orfes socials, l’orfe social ha nascut des­près i ne­ces­sita moltes més coses que Aldees, per això treballem en tots a­quests altres serveis. Així, i considerant el nen i la nena com a sub­jectes de dret, més que com a objectes de protecció, hem passat del terme beneficència al de jus­tícia social.”

El que preocupa en aquests moments és la situació social, que fa que el problema no estigui en vies clares d’extinció. “Per combatre un problema hem de conèixer-lo, fins i tot en el nostre país convivim amb bosses de mar­ginació equi­parables a les que existeixen al Tercer Món. Això fereix la nostra autoestima i ens fa creure que fent un donatiu un cop a l’any per aquells països llunyans ja hem complert. En front d’això hem de ser capaços d’assumir la part fosca del nostre entorn, i des d’a­questa consciència projectar la nostra solidaritat efectiva vers tot el món.” En concloure, F. Xavier Martín vol afegir unes paraules per a la re­flexió: “Allò que la societat no inverteixi en prevenció i justí­cia social ho haurà d’invertir indefectiblement en repressió.”