Valentí Martínez Espinosa
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Valentí Martínez Espinosa

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES

Text del 2002.

“Hem apostat per carreres amb futur que respondran a les necessitats d’una societat en creixement”

Manresa és la ciutat catalana que acull la Fundació Universitària del Ba­ges. La FUB, creada l’any 1990 i destinada a promoure l’ensenyament superior quan encara no hi existia oferta universitària, ha esdevingut, en només 12 anys, un centre de formació qualitatiu i competitiu que ha arri­bat a albergar uns 1.100 estudiants de la comarca, de tot Catalunya i de la resta de l’Estat, i que aglutina estudis específics de pregrau en les di­plo­matures d’Infer­me­ria, Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia, Empre­sa­ri­als, Gestió i Adminis­tra­ció Pública, i diferents estudis de postgrau, ads­crits tots a la Universitat Au­tò­noma de Barcelona. Valentí Martínez Espi­nosa n’és l’actual director gene­ral i el portaveu. Se sent orgullós de les fites assolides des dels inicis: “Mi­lers d’estudiants, molts d’ells provi­nents de fora de les comarques cen­trals de Catalunya, han rejovenit Manresa i han generat nous flu­xos d’oci i de cultura. La ciutat s’ha tornat un nucli universitari de refe­rèn­cia per a molta gent i un punt crucial per a l’alta investigació i per a la creació de sinèrgies amb les empreses de la zona.”

Un Patronat integrat per entitats involucrades en el foment universitari, eco­nò­mic i social defineix les estratègies d’una fundació que contribueix a l’im­puls vers el progrés de Manresa i de tota la comarca del Bages. La FUB ha mostrat sempre la voluntat d’establir lligams amb el seu entorn per contribuir a la descentralització del món universitari. “Gràcies a la consecució d’una formació rigorosa i al component humà sobretot, a un professorat al­ta­ment qualificat i especialitzat, a un personal administratiu compro­mès amb el projecte, a un alumnat que ha dipositat plena confiança en nosaltres i al suport de la Universitat Autònoma de Barcelona, grà­cies a l’esforç de tots, la FUB ha pogut arribar a un present exitós que ratifica les nostres possibilitats en un futur encoratjador.”

El panorama universitari presenta, però, unes dificultats a les quals la FUB també ha de fer front: “L’evolució universitària a Catalunya en els últims anys es ca­racteritza per la implantació massiva d’estudis superiors sense haver establert un criteri previ de com havia d’estructurar-se i agrupar-se aques­ta oferta en el mapa universitari, i es particularitza per la dava­lla­da demogràfica d’alumnes que ha impactat sobre les ofertes univer­si­tàries. Pagaria la pena replantejar la situació universitària pel bé de tots.”

La FUB defensa amb força la descentralització en el territori. El tret distintiu que la fa mereixedora del seu èxit actual és el fet de brindar una for­ma­ció diferent a la resta d’ofertes formatives a Catalunya, unes diploma­tu­res amb projecció futura, definides pel rigor i el crèdit, per un procés do­cent de qualitat, pels seus serveis i la seva accessibilitat, amb el compromís que l’alumne que vingui fins a Manresa difongui que el seu desenvolu­pa­ment acadèmic ha estat brillant i que ha valgut la pena desplaçar-se en una ciutat de comarca, ja que conté un conjunt de prestacions òptimes, anàlo­gues a les de la gran capital catalana: “Som el primer centre a tot l’Estat que ofereix simultàniament els estudis d’Infermeria, Fisioteràpia, Po­do­logia i Logopèdia. Pensem que aquestes diplomatures són especi­a­li­tats que rebran més demanda. Hem apostat per carreres amb futur que respondran a les necessitats d’una societat en creixement, i que gaudiran d’una forta incorporació en el mercat laboral.” Sens dubte, el de­safiament de la Fundació és de gran envergadura.

Tres eixos principals defineixen les seves línies d’actuació. “D’una ban­da, ofertem estudis universitaris de qualitat, de manera que l’alumnat, en finalitzar la diplomatura, estigui preparat i qualificat per donar una res­posta adequada. La nostra proposta ha de ser qualitativament elevada i l’hem d’ajustar al perfil professional que cada diplomatura requereix, a un personal docent altament preparat que compleixi amb el grau adequat de satisfacció de l’alumne.”

La qualitat del pro­cés docent és un element clau. “Fem una selecció molt acurada del professorat segons la seva àrea de coneixement. Per altra banda, potenciem la formació de postgrau i continuada dintre del nostre radi d’acció, perquè entenem que existeix un ampli camp de conei­xe­ment que podem extrapolar als professionals ja instaurats dintre dels àmbits sanitaris i empresarials. El nostre model de formació con­tinuada i de postgrau els ajudarà a complementar-se extraordi­nà­riament. Per això, també s’han establert convenis d’intercanvi amb centres universitaris de diferents països europeus.”

El tercer eix es fonamenta en la temptativa d’aportar elements de recerca dintre de l’àmbit de ciències de la salut i del de les ciències socials. “Hem fet una aposta seriosa en el tema de la recerca. Tenim diplomatures –Fisi­o­te­ràpia, Podologia i Logopèdia– amb un fort potencial de recer­ca. Hem realitzat una inversió important en un laboratori de biomecà­ni­ca, en un laboratori de logopèdia i en una sala de dissecció. Som el primer centre adscrit a Catalunya que posseeix una unitat d’aquest tipus. Es pretén fomentar les tres especialitats. Les iniciatives re­pre­senten un avanç significatiu per a la Institució.”

Un dels assoliments de la Fundació ha estat establir convenis amb nom­broses empreses i institucions de la Catalunya central per tal d’assegurar uns programes de pràctiques per als estudiants, els quals, un cop finalitzats els seus estudis, podran integrar-se en el mercat del treball amb molta més facilitat: “Un ampli ventall de convenis de col·laboració amb empreses i entitats, i el suport de la Borsa de Treball, permeten als alumnes po­ten­ciar la seva capacitació professional i la seva futura inserció en el món laboral. Busquem sinèrgies de tal manera que la formació i l’àrea de coneixement es fusionin amb l’expertesa de la pràctica, la qual co­sa ens obre un terreny importantíssim. Dintre de l’àmbit de Manresa, els acords tàcits establerts entre la FUB, els centres sanitaris i les em­preses donen prioritat als professionals amb pretensions d’ubicar la seva residència a la comarca.”

L’edificació del Nou Campus amb una superfície construïda de 6.900 m2 alberga aules teòriques, aules informàtiques, aules teoricopràctiques, sa­les d’estudi, la clínica podològica, una sala de dissecció, una sala d’ac­tes, un gimnàs, una biblioteca, bar-cafeteria, menjadors, dependències del professorat i dels serveis administratius. La FUB constitueix el centre neuràlgic de la zona universitària al voltant del qual s’aniran afegint en el futur altres serveis, centres de recerca i de transmissió de tecnologia que reafirmaran el lligam de la Universitat amb el seu entorn immediat, amb les empreses que es beneficiaran dels seus serveis universitaris i dels avenços tecnològics allí instaurats, i amb els seus professors i alumnes on seguiran rebent una immillorable formació qualitativa i competitiva. “El creixement econòmic i social de Manresa passa per una societat del coneixement. La FUB treballa en aquesta direcció i és una aposta altament dinamitzadora de la nostra ciutat.”